Vytisknout tuto stránku

Centrální nákup e-zdrojů přes CzechELib přináší výzkumným organizacím řadu výhod

26. 2. 2019
Centrální nákup e-zdrojů přes CzechELib přináší výzkumným organizacím řadu výhod

Už druhý rok obstarává Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib klíčové elektronické časopisy, knihy a databáze pro české výzkumné a vzdělávací instituce. Po mnohaleté snaze o zřízení jednoho silného národního střediska otevřelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy možnost podat projekt v rámci OP VVV a od 1. 1. 2017 funguje CzechELib jako součást Národní technické knihovny (NTK).

„Zakomponování CzechELib do struktury NTK znamená pro knihovnu velký závazek a hodně práce, ale zároveň to vnímáme jako logický krok,“ konstatuje ředitel NTK Ing. Martin Svoboda a dodává: „NTK má zkušenost s nejširší varietou elektronických informačních zdrojů (Academic Press, ACS, Blackwell, Elsevier, IoPP, J. Wiley, Kluwer, Springer) pro velký počet (70+) účastníků a díky svým zkušenostem, odbornému zázemí a poslání je vhodným subjektem pro správu platformy, na které se potkávají subjekty z akademické sféry, zástupci výzkumu a vývoje i státní správy.“

V tuto chvíli je součástí CzechELib 113 institucí, což jsou všechny veřejné vysoké školy, většina ústavů Akademie věd ČR, veřejné knihovny, soukromé školy, další výzkumné organizace a některé veřejné státní instituce. Pro členské instituce zajišťuje CzechELib téměř dvě stovky e-zdrojů. Může jít o kolekce až desetitisíců odborných časopisů nebo knih, nebo také o jediný důležitý časopis, dále to jsou různě specializované databáze a manažerské nástroje pro podporu hodnocení výzkumu. Pokud pracujete s odbornými elektronickými zdroji, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit názory uživatelů EIZ.

CzechELib staví na zkušenostech řady předchozích projektů; jeho hlavním cílem je vytvořit jednotný, srozumitelný, transparentní a udržitelný systém centralizovaného obstarávání elektronických informačních zdrojů (EIZ). Po zjištění požadavků členských institucí konzultuje CzechELib z jejich pověření ceny a podmínky jednotlivých zdrojů s potenciálními poskytovateli EIZ, aby mohl uskutečnit veřejné zakázky podle zákonných předpisů. S vybranými poskytovateli sjednává CzechELib licenční smlouvy a vyřizuje všechny finanční transakce. Členským institucím poskytuje potřebnou podporu při užívání a správě zdrojů a vede statistiky míry jejich využívání. Díky velikosti zakázek dosahuje CzechELib výhodnějších podmínek i cen, ale především zbavuje členské instituce významné části nutné administrativy.

CzechELib neměl žádný časový prostor na přípravu, nemluvě o vytvoření potřebného programového vybavení. Už během prvního roku existence bylo totiž třeba zajistit dostupnost podstatné části EIZ, jejichž licenční smlouvy končily s koncem roku 2017. Právní, metodické a ekonomické prostředí tak vznikalo za pochodu, paralelně s konzultacemi s poskytovateli EIZ na jedné a se zájemci o zdroje na straně druhé. Byl vytvořen systém smluv: smlouvy o centralizovaném zadávání zakázek mezi NTK/CzechELib a členskými institucemi, smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ mezi NTK/CzechELib a členskými institucemi a smlouvy NTK/CzechELib s poskytovateli EIZ (licenční smlouvy).

Pokud jde o pravidla, klíčová je Metodika čerpání podpory na nákup EIZ určující, která instituce může podporu dostat a definující výši podpory podle druhu zdroje (pravidlo je 50 % na všechny zdroje kromě citačních databází Web of Science a Scopus, na něž je příspěvek 70 %). Nárok na podporu na nákup EIZ z projektu mají vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace (VO). To se stalo předmětem určitého roztrpčení, protože v předchozích projektech financovaných z českého státního rozpočtu byla podmínka přiznání podpory méně rigidní. V současnosti proto jedná CzechELib s MŠMT o možnosti poskytnout podporu i velkým knihovnám a dalším „paměťovým institucím“. Členem CzechELib se může stát i instituce bez statutu VO, nedosáhne sice na finanční podporu, avšak může získat výhodnější konsorciální licenční podmínky či podporu při užívání EIZ, které plynou z centrálního zajištění EIZ.

Metodika výběru EIZ stanoví pravidla, jak určit, o kterých zdrojích má CzechELib s jejich poskytovateli konzultovat a posléze uzavřít smlouvy a Metodika rozšiřování konsorcií obsahuje jasná pravidla pro formování nových konsorcií CzechELib, popř. vstup členských institucí do konsorcií stávajících.

Protože CzechELib poskytuje příspěvek pouze 50, resp 70 %, musí zbývající část vybrat od členských institucí. Podporu z projektu dostává CzechELib v českých korunách, spoluúčast institucí vybírá tedy rovněž v korunách. A protože platby poskytovatelům EIZ jsou v naprosté většině případů v cizích měnách (nejvíce Eura a US dolary), bylo třeba vytvořit systém zálohových faktur v bezpečném kurzu pro jednotlivé měny. Snaha je, aby každá instituce dostala jedinou fakturu na všechny zdroje pod jednou smlouvou. To se v prvním roce nedařilo, bylo potřeba vybírat spoluúčasti od členů v tempu, jak se dařilo uzavírat jednotlivé smlouvy. Je třeba pochválit všechny členské instituce za skvělou platební morálku, která umožnila udržet hladký cash-flow: ačkoliv má CzechELib většinu času dostatek prostředků na účtu, nesmí míchat prostředky z projektové podpory s prostředky vybranými od členských institucí. Záplava faktur z prvního roku fungování už je minulostí a bude – doufáme – rychle zapomenuta.

CzechELib je šestiletý projekt (2017-2022) v hodnotě téměř 1,3 miliardy korun. Z toho jde více než 90 % na podporu pořizování EIZ v letech 2018-2020, od roku 2021 je podpora přislíbena ze státního rozpočtu. Část rozpočtu spotřebují právní služby, vytvoření potřebného softwaru a personální náklady včetně každoročních setkání členských institucí, jednání Odborné rady a konferencí s mezinárodní účastí. Řídicímu výboru projektu předsedá náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu a jsou v něm zastoupeny vysoké školy, AV ČR i realizátor projektu, tj. NTK. Důležitým orgánem CzechELib je zmíněná Odborná rada složená z úspěšných řešitelů předcházejících projektů na nákup EIZ.

Více o projektu a aktuální informace najdete zde.

 

Národní centrum pro elektronické a informační zdroje žádá studenty vysokých škol a výzkumné pracovníky o vyplnění krátkého dotazníku.

 

Zdroj: CzechELib

Aktualizováno 28. 2. 2019