Vytisknout tuto stránku

Univerzita Karlova zveřejnila svoji informační oporu pro hodnocení vědy

17. 6. 2021
Univerzita Karlova zveřejnila svoji informační oporu pro hodnocení vědy

Univerzita Karlova (UK) zveřejňuje rozsáhlý a unikátní dokument ‘Bibliometric support for Evaluation of Research at Charles University 2014-2018‘. Ten představoval důležitou informační oporu nedávno dokončeného hodnocení vědy na UK. Univerzita věří, že zveřejnění dokumentu uvítá akademická i širší veřejnost, a že inspiruje i další výzkumné organizace v českém univerzitním a neuniverzitním sektoru.

Praha Univerzita Karlova Karolinum

UK nedávno dokončila své historicky první celouniverzitní mezinárodní hodnocení vědy. Rozsahem, hloubkou a mezinárodním charakterem šlo o jednu z prvních vlaštovek v českém univerzitním segmentu. Podrobnosti k celému hodnocení a jeho výsledky byly zveřejněny nedávno zde.

Nhodnocení UKezbytnou podmínkou kvalitního hodnocení a řízení vědy na všech úrovních jsou kvalitní a přehledné informace. Informační opora byla i hlavním účelem nyní zveřejněné bibliometrické zprávy. Ta poskytla detailní, ale zároveň přehledné a strukturované informace nejen mezinárodním hodnotícím panelům, ale také managementu UK a jejích součástí a v neposlední řadě i Mezinárodní radě UK (International Advisory Board – IAB).

Je třeba zdůraznit, že bibliometrická analýza byla důležitým, ale zdaleka ne jediným nástrojem při hodnocení jednotlivých vědních oborů a fakult UK. Vedle ní to bylo velmi rozsáhlé peer review vybraných výsledků, prováděné více než 700 většinou zahraničními odborníky, sebevaluační zprávy fakult a další důležité materiály. Ty všechny sloužily jako podklad pro konečné hodnocení mezinárodních panelů, které obory a fakulty UK hodnotily ve srovnání s vynikajícími evropskými školami.

 

Zpráva je pozoruhodná z řady ohledů:

  1. Poprvé umožňuje srovnat publikační výkon s rozsahem lidských zdrojů na úrovni oborů a součástí UK; Zaměřuje se spíše na kvalitu a vědecký význam publikací než na pouhou kvantitu;
  2. Nabízí oborová srovnání nejen napříč součástmi UK, ale také s vybranými českými a zahraničními univerzitami;
  3. Do jisté míry odhaluje i intenzitu citačního ohlasu vědeckých výsledků UK, opět rozlišující významnost. Pro účel mezinárodního srovnání si UK vybrala především renomované evropské univerzity sdružené v alianci 4EU+ European University Alliance, jíž je UK zakládajícím členem.
  4. Poskytuje užitečný vhled i do společenskovědních a humanitních oborů, které jsou v řadě jiných informačních zdrojů přehlíženy.

Bibliometrická zpráva kromě definic a souhrnného přehledu obsahuje pět zpráv dílčích. Dvě tzv. strukturální zprávy, dle oborů UK a součástí UK, poskytují detailní vhledy do struktury lidských zdrojů a publikační výkonosti, a to v oborové struktuře UK. Další tři dílčí zprávy, interní, národní a mezinárodní, tzv. srovnávací, poskytují odpovídající srovnání UK v oborové struktuře FORD. Přehledně zpracovaná zpráva v anglickém jazyce nabízí interaktivní pohyb uživatele uvnitř rozsáhlého dokumentu a je doprovázena sérií roboticky anglicky namluvených video průvodců pro uživatele.

Zpráva také podtrhla význam kvalitních dat pro potřeby řízení vědy, pokud jsou přetavena do srozumitelných informací v podobě relevantních a přehledných indikátorů. Vedení řady součástí UK ocenilo užitečnost zprávy pro potřeby vnitřního řízení, což i posílilo povědomí o potřebnosti vykazování v rámci udržování kvalitního datového zázemí univerzity. Zpráva byla navržena v úzké spolupráci pracovní skupiny Rektorátu a Ústavu výpočetní techniky UK zajišťující přípravu a průběh celého hodnocení s odborníky akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Stejně jako věda a poznání nejsou a nebudou dokonalé, nejsou dokonalé a vyčerpávající bibliometrické ukazatele a zpráva samotná. Určitě tak existuje prostor pro její další zlepšování pro příští kolo velkého hodnocení, které je plánováno na rok 2024 a mělo by zhodnotit období 2019–2023. Získané zkušenosti tomu velice pomohou. Pro potřeby sledování trendů a vnitřního řízení v mezidobí zároveň UK vyvíjí stručnější podobu zprávy, která bude aktualizována každý rok, a bude využívána k průběžnému hodnocení nového programu pro institucionální financování vědy a výzkumu UK, Cooperatio.

 

Nahlédněte do celé zprávy a také si přečtěte článek věnovaný výsledkům hodnocení vědy na UK.

 

Zdroj: Univerzita Karlova

redakčně upraveno