Vytisknout tuto stránku

Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI za rok 2019

10. 4. 2020
Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI za rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0 - RIV20 pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory.

Podle ustanovení § 12 odst.1 a podle § 31, odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle § 7 nařízení vlády č. 397 z 19. 10. 2009 (k § 31, odst. 3 zákona) je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (dále jen „MŠMT“) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích.

Z uvedených právních norem vyplývá příjemci státní dotace povinnost předat MŠMT údaje o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit, jejichž podpora byla ukončena v roce 2019 (nebo dříve), prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI 2.0) - informační oblasti RIV (Registr Informací o Výsledcích) a to pro výsledky výzkumných organizací (VO) v termínu do 14. 5. 2020 stanoveném MŠMT jakožto poskytovatelem a pro výsledky nevýzkumných organizací (NeVO) v termínu do 21. 8. 2020.

Všeobecné podmínky sběru dat do RIV v roce 2020 platí stejné jako v roce 2019.

Každý příjemce (předkladatel výsledků) předává MŠMT údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných projektů financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT, projektů specifického vysokoškolského výzkumu a další výsledky splňující podmínky pro jejich zařazení do RIV, a to zásadně ve struktuře RIV20.

Důležité doplňující informace k předkládání výsledků v roce 2020

Nová verze IS VaVaI 2.8.0 zahrnuje především možnost vytváření takových datových dávek, kde předkladatelem je VVI (Velká Výzkumná Infrastruktura). Označení datové dávky je pak např. RIV20-MSM-90100___,R01.vav, kde 90100, resp. 90xxx je kód příslušné VVI. Mezi tvůrci výsledků v těchto datových dávkách nesmí být uveden žádný domácí tvůrce.

Protože se tyto výsledky nezúčastňují hodnocení VO, je možné takové datové dávky předat poskytovaleti MŠMT v termínu do 21.8.2020.

Důležité dokumentyjsou dostupné na adresách:

Manuál příjemce pro práci s VAVER a informace "RIV - Vkládání záznamů o výsledcích do systému"  je ke stažení zde

Obecné dokumenty, Dokumenty k administraci obsahu formulářů pro informační oblast RIV20 a Dokumenty ke XML formátu *.vav. jsou ke stažení zde

 

Zdroj: MŠMT