Vytisknout tuto stránku

Aktuální trendy v oblasti vědy, technologií a inovací podle OECD

5. 12. 2018
Aktuální trendy v oblasti vědy, technologií a inovací podle OECD

Nová publikace OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018 hodnotí klíčové trendy v jednotlivých členských zemích. Oblast vědy, technologií a inovací čelí výzvám, jako jsou zpomalení produktivity v souvislosti s rychle stárnoucí populací, dopady změny klimatu a nutnost zmírnit ji a přizpůsobit se jí i globalizace a rostoucí úloha rozvíjejících se ekonomik.

Právě tyto hnací síly podle nové publikace OECD formují společenská očekávání týkající se účelu vědy, technologií a inovací a ovlivňují způsob, jakým jsou prováděny činnosti v této oblasti.

Digitalizace mění inovace a vědecké postupy

Digitalizace mění inovační procesy, snižuje výrobní náklady, podporuje společné a otevřené inovace, rozostřuje hranice mezi inovacemi v oblasti výroby a služeb a obecně zrychluje inovační cykly. Mimo to přináší nové příležitosti zapojit zúčastněné strany do různých fází inovačního procesu.

Všechny oblasti výzkumu jsou také stále náročnější z hlediska údajů. Lepší přístup k datům slibuje řadu přínosů, včetně nových vědeckých průlomových inovací, méně zdvojování a lepší reprodukovatelnosti výsledků výzkumu i větší důvěry ve vědu. Vlády musí podle autorů publikace hrát jasnou úlohu a musí pomoci vědě vyrovnat se s výzvami otevřené vědy několika způsoby:

  • Zajistit transparentnost a důvěru v celé výzkumné obci a širší společnosti
  • Umožnit sdílení údajů přeshraničně a mezi jednotlivými obory
  • Zajistit, aby existovalo uznání a odměny, které podnítí vědecké pracovníky ke sdílení údajů

Politika a správa v oblasti vědy, technologií a inovací jsou stále více zaměřeny na úkoly

Od roku 2010 vládní výdaje v oblasti výzkumu a vývoje OECD jako celku a téměř ve všech zemích G7 stagnovaly nebo se snížily, a to nejen v absolutních částkách a v poměru k HDP, ale také jako podíl celkových vládních výdajů. Podíl vlád na celkovém financování výzkumu a vývoje v oblasti OECD se mezi lety 2009 a 2016 snížil o 4 procentní body (z 31 % na 27 %). Ačkoli toto snížení v mnoha zemích vyrovnalo zvýšením zápočtů daně v oblasti výzkumu a vývoje, může být pro vlády stále obtížné nasměrovat výzkumné a inovační činnosti požadovaným strategickým směrem.

OECDZdroj: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018

Zpráva také konstatuje, že přetrvávají významné nerovnosti ve vědě a inovacích mezi ženami a muži. Vinu na tom do velké míry nesou faktory jako genderové stereotypy nebo profesní dráhy ve vědě, které jsou v rozporu s rodinným životem. Většina zemí však již začlenila genderovou diverzitu jako hlavní cíl do svých vnitrostátních plánů v oblasti vědy, technologií a inovací.

Přínosem pro vlády by mohlo být zahrnutí digitálních technologií do návrhu, provádění a sledování politik v oblasti vědy, technologií a inovací. Nástroje jako jsou data velkého objemu (tzv. big data) nebo zpracování přirozeného jazyka mohou vládám poskytnout podrobnější a včasnější údaje, které podpoří formulaci a návrh politik. Propojením různých souborů údajů mohou tyto nástroje proměnit faktickou základnu pro politiku v oblasti vědy, technologií a inovací a pomoci prokázat vztahy mezi výdaji na vědu a inovace a výsledky ve skutečném světě. Sledování příspěvku vědy, technologií a inovací ke globálním a vícerozměrným cílům udržitelného rozvoje však zůstává výzvou a bude vyžadovat nový vývoj statistik a ukazatelů, uvádějí autoři.

Celá publikace je k dispozici zde: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: OECD