facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Daniel Münich: Sonda do Ševčíkova království

10. 4. 2024
Daniel Münich: Sonda do Ševčíkova království

Akreditační úřad zbavil neslavně slavnou Národohospodářskou fakultu (NF) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) možnosti navrhovat profesory v oboru ekonomie. Jedním z klíčových oficiálních důvodů zřejmě bude nedostatečná publikační činnost akademiků fakulty.

Pojďme si tedy personální a publikační kapacity této fakulty proklepnout pomocí on-line aplikace IDEA. Zjistíme, že na NF to skutečně jde personálně dlouhodobě od devíti k pěti. Ale publikačně se fakulta ještě v roce 2022 docela držela. I během posledních let 2020–2023 byla průměrně publikačně produktivní fakultou v republice. Dlouhá řada ekonomicko-obchodních fakult je na tom hůře než NF.

EDIT: Ex-post na blog reagoval Martin Pělucha, proděkan pro vědu na NF, a já mu nabídl, že jeho reakci zveřejněním. Najdete ji na konci.

Srovnání jsem založil na posledním období 2020–2022, za které jsou k mání poslední data. Berte ale v potaz, že personální události na NF měly i v tomto období poměrně velkou dynamiku, a že část autorů vědeckých článků z těch let už dnes na NF nepůsobí. Podrobnosti k použití aplikace IDEA najdete v nedávných blozích [ 1 | 2 ] a nebo ve video tutorialu spustitelného z aplikace (vpravo nahoře). Jo, a grafy si můžete zvětšit poklikem na ně.

Nejdříve se ujistíme, ve kterých vědních oborech VŠE dominantně působí. Graf 1a ukazuje počty autorů VŠE, kteří v tom kterém oboru působí. Asi nepřekvapí, že vědci VŠE dominantně publikují v oborech Economics and Business a Political Sciences. Výrazně menší počty jich publikuje v oborech Mathematics a Computer and Information sciences. Graf 1b ale dokládá, že to rozhodně není případ NF, takže těmto dalším oborům se dále věnovat už nebudu.

G 1aGraf 1a: Počty autorů z VŠE podle oborů, kde publikují

G 1bGraf 1b: Počty autorů z NF podle oborů, kde publikují

Dále se v Grafu 2a podívejme na počty autorů dominantně publikující v oboru Economics and Business v rámci šesti fakult VŠE. Vidíme, že v oboru je NF personálně, tedy autorsky, druhou největší fakultou na VŠE. Záhy uvidíme, že patří NF v tomto oboru k personálně lehce podprůměrným fakultám v celé ČR.

G 2aGraf 2a: Počty autorů fakult VŠE v oboru Economics and Business

Graf 2b pak již zmíněné počty autorů fakult VŠE na ose X srovnává s počty publikací ve vědecky vlivnější polovině časopisů na ose Y. Na VŠE personálně druhá největší NF vykazuje třetí nejvyšší počet článků. Zelená uhlopříčka v grafu vymezuje průměrnou publikační oborovou produktivitu na autora v celé ČR. Čím více proti směru hodinových ručiček se fakulta nachází, tím publikačně produktivnější je. NF se tedy nachází lehce pod národním průměrem. Z celkem 6 fakult VŠE je 2. až 3. nejméně produktivní, ale rozhodně není na VŠE poslední.

G 2bGraf 2b: Počty autorů a článků fakult VŠE ve vlivnější polovině časopisů v oboru Economics and Business

A teď se podívejme na celonárodní srovnání. Soustředím se stále na obor Economics and Business, období let 2020–2022 a články ve vlivnější polovině časopisů na ose Y. Graf 3a na ose X ukazuje opět počet autorů. NF je personálně mírně podprůměrnou fakultou. V republice existuje spousta menších fakult a jen asi 10 z nich je větších než NF. I zde platí, že čím více proti směru hodinových ručiček se fakulta v grafu nachází, tím publikačně produktivnější je. NF je sice mírně pod národním průměrem produktivity, ale stále je lepší než řada menších a dokonce větších fakult v republice. Pokud bychom se dívali na publikační produktivitu v horní čtvrtině nebo dokonce desetině nejvlivnějších časopisů oboru, najdeme NF dokonce na národním průměru. Dlouhá řada fakult v zemi tedy v tomto kritériu dopadá mnohem hůře než NF.

G 3aGraf 3a: Počty autorů a článků ve vlivnější polovině časopisů – fakult VŠ v ČR v oboru Economics and Business

Je také zajímavé, nakolik se která fakulta zaměřuje na publikační kvalitu. Graf 3b srovnává počet publikací v nejméně vlivné čtvrtině časopisů na ose X a ve vlivnější polovině na ose Y. Čím více proti směru hodinových ručiček, čím větší zaměření na špičkové publikování. Asi nepřekvapivě patří NF k těm fakultám vysokých škol v zemi, které se na publikování ve vědecky vlivnějších žurnálech orientují nejméně, ale rozhodně není nejhorší.

G 3bGraf 3b: Počty článků v nejméně vlivné čtvrtině a vlivnější polovině časopisů – fakulty VŠ v ČR v oboru Economics and Business

A teď se podívejme na trendy v Grafu 4a. Ten srovnává stav let 2015–2017 s posledním známým obdobím 2020–2022. Vidíme velký personální propad NF a mírný nárůst publikačního výkonu v horní polovině časopisů. K podobně výrazným personálním poklesům došlo na řadě jiných fakult v zemi, ale ty byly většinou doprovázeny výrazným nárůstem počtu článků, tedy výraznějším nárůstem produktivity.

G 4Graf 4: Změny počtu autorů a článků ve vlivnější polovině časopisů fakult v ČR v oboru Economics and Business, období 2015–2017 vs. 2020–2022

Na závěr je třeba připomenout, že degradace vědy na NF byla postupná, jak z ní postupně cca od roku 2016 pomalu ale jistě utíkali nebo byli odcházeni kvalitnější vědci, kteří tam naopak předtím ve větších počtech přišli. Podrobně o tom hodně psal a hovořil Libor Dušek a psalo se například zde [ 1 | 2 | 3 ]. Ukazuje to poslední Graf 5 dlouhodobých trendů NF, kde zelená linie představuje počty autorů a modrá počty článků ve vědecky vlivnější polovině časopisů. Klesající počet publikujících autorů je dlouhodobý. Naopak počet článků se po roce 2013–2014 znatelně zvýšil a klesající trend v posledních letech není moc patrný. Jde částečně o publikační dozvuky autorů, kteří již většinou dnes na NF nepůsobí. Dlužno říci, že roční počty článků ve vlivnější polovině časopisů je nejen na NF, ale i na většině fakult VŠ v zemi hodně málo.

G 5Graf 5: Dlouhodobé trendy NF počtu autorů a článků ve vlivnější polovině časopisů v letech 2007–2022

Jednoho nemůže nenapadnout otázka, jak může na základě nedostatečné publikační činnosti akreditační úřad (NAÚ) odejmout NF jmenovací pravomoci, když v republice, i na samotné VŠE existuje mnoho ještě méně publikačně potentních fakult. Jednak to může být dáno tím, že akreditační úřad se zaměřil pouze a hlavně na publikační činnosti akademiků garantujících na NF výuku předmětů, což se mi sondovat nechce. A druhým a velmi pravděpodobným důvodem bude, že na NF je nízká a dále klesající kvalita vědy jen jedním z řady dalších vážných nedostatků. Tak se nechme překvapit zprávou, až ji NAÚ zveřejní.

Za pozornost stojí Zpráva NAÚ z vnějšího hodnocení VŠE (asi z roku 2020, nedatována).

PS: Ještě jsem chtěl vložit bibliometrický report WoS za Miroslava Ševčíka. Ale téměř nic v něm není, ani vědecké články, ani citace, a o těch, co by člověk spočetl na jedné ruce, není radno se ze slušnosti zmiňovat.

Ex post vyjádření Martina Pěluchy, proděkana pro vědu na NF:

Dovoluji si reagovat z pozice proděkana pro vědu Národohospodářské fakulty VŠE Praha na publikovaný blog Daniela Municha, kterému dal poněkud bulvární název. Od začátku mého mandátu v pozici proděkana pro vědu je to zcela poprvé, co se takto veřejně vyjadřuji v reakci na veřejně publikovaný článek/blog. Hlavním důvodem je sám pan Daniel Munich, jehož práci a publikované příspěvky dlouhodobě sleduji a velmi si vážím jeho dosavadního přínosu pro oblast ekonomie i praxi. I v tomto kontextu jsem si se zájmem přečetl jeho publikovaný výše uvedený blog, který zevrubně hodnotí publikační výkonnost akademiků na Národohospodářské fakultě. Některé dílčí poznatky velmi rád využiji i ve své práci proděkana pro vědu, abych zvyšoval tlak na kolegy v jejich publikační činnosti.

Na konci jeho blogu (a částečně i na začátku) však pan Daniel Munich prokázal hlubokou neznalost podmínek pro udělování akreditací týkajících se jmenovacích řízení na vysokých školách. Pokud by nebyl členem NERVu a dalších významných uskupení, tak bych na takový příspěvek ani nereagoval. Ale z mé pozice již reagovat musím.

Na konci blogu doslovně uvádí následující řečnické otázky:

"Jednoho nemůže nenapadnout otázka, jak může na základě nedostatečné publikační činnosti akreditační úřad (NAÚ) odejmout NF jmenovací pravomoci, když v republice, i na samotné VŠE existuje mnoho ještě méně publikačně potentních fakult. Jednak to může být dáno tím, že akreditační úřad se zaměřil pouze a hlavně na publikační činnosti akademiků garantujících na NF výuku předmětů, což se mi sondovat nechce. A druhým a velmi pravděpodobným důvodem bude, že na NF je nízká a dále klesající kvalita vědy jen jedním z řady dalších vážných nedostatků. Tak se nechme překvapit zprávou, až ji NAÚ zveřejní."

Z výše uvedeného vyplývá, že pan Daniel Munich rychleji píše, než přemýšlí nebo si neověřuje fakta. NAÚ neposuzuje v souvislosti se jmenovacím řízením celou fakultu ale výhradně akademické pracovníky zajišťující obor řízení – zejména jejich publikační činnost a aktivní účast v externích výzkumných projektech s tematickou vazbou na daný obor. V tomto směru má NAÚ názor, že příslušní akademičtí pracovníci zajišťující obor řízení "Ekonomie" podmínky dostatečně nenaplňují, a proto se rozhodl, jak rozhodl. Rozhodně se v tomto procesu neposuzuje vazba na výuku předmětů (to je až komicky umělá konstrukce).

Pokud ale pan Daniel Munich píše, že se jedná o "publikační" problém celé fakulty nebo "klesající kvality vědy fakulty", tak tím prokazuje totální neznalost, kterou si člověk jeho formátu nemůže dovolit a měl by následně přiznat chybu nebo ji dodatečně vysvětlit. Rozhodně by se ale měl vyhnout komentování záležitostí, které v detailu nezná nebo jim z procesního hlediska fakticky nerozumí.

Co panDanie l Munich totiž absolutně vynechal ve svém blogu je to, že Národohospodářská fakulta má ještě jedno profesorské jmenovací řízení, a to v oboru Hospodářská politika, pro kterou byla v roce 2023 také předložena kontrolní zpráva na NAÚ (stejně jako pro obor Ekonomie) a bylo vše v pořádku – NAÚ vzal kontrolní zprávu pro jmenovací řízení profesorem v oboru Hospodářské politiky na vědomí s dovětkem, že je potřeba i nadále sledovat a zlepšovat publikační činnost, což lze vnímat jako obecné doporučení.

Rovněž není možné se nevyjádřit k poslední poznámce pana Daniela Municha v jeho blogu, tj.:

"PS: Ještě jsem chtěl vložit bibliometrický report WoS za Miroslava Ševčíka. Ale téměř nic v něm není, ani vědecké články, ani citace, a o těch, co by člověk spočetl na jedné ruce, není radno se ze slušnosti zmiňovat."

Nebudu se v této reakci nijak detailně zabývat nebo zastávat pana Ševčíka a jeho mediálních kauz, které se negativně promítají do fungování fakulty a částečně i celé VŠE. Na druhou stranu musím jasně konstatovat, že právě publikační činnost pana Ševčíka i jeho participace v externích výzkumných projektech byla loni posuzována ze strany NAÚ pro obor Hospodářská politika a neměli jsme s tím žádné problémy. Co z toho vyplývá? Že odejmutí akreditace pro jmenovací řízení v oboru Ekonomie je zapříčiněno zejména publikační a vědeckou činností příslušné katedry a jejích pracovníků, kteří jsou v seznamu osob zajišťujících daný obor řízení. Nicméně prestiž získání/odebrání akreditace pro profesorské řízení se mediálně nesprávně představuje průřezově za celou instituci, tj. fakultu nebo univerzitu. Pokud by šlo o problém celé fakulty, tak bychom s touto logikou přišli i o jmenovací řízení v oboru Hospodářské politiky, což se nestalo. Pan  Daniel Munich by ale neměl dělat "mediální zkratky" řečnickými otázkami, které jsou typické pro bulvární deníky. To není hodno jeho osoby a jeho povrchní a bulvárně laděný závěr blogu mě překvapil a velmi zamrzel.

Přesto všechno si cením toho, že pan Daniel Munich mou kritiku vyslyšel a souhlasil se zveřejněním mé reakce jako součást, doplnění a upřesnění jeho blogového příspěvku. Přeji mu hodně úspěchů v jeho další práci nejen na CERGE či v prestižní vládní platformě NERV. Pevně věřím, že bude při psaní svých dalších blogů a jiných příspěvků pečlivější a méně povrchní.

 

Autor: Daniel Münich

Text vyšel na autorově blogu Metodikahodnoceni.blogspot.cz.

Příspěvky z rubriky Blogy a komentáře nijak nevyjadřují názory a postoje redakce.