facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partneři

Hlavní partner portálu:

IOCB Tech, s.r.o.

IOCB Tech je dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jež zabývá transferem technologií. Pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín.


Partneři a spolupracující instituce:

Akademie věd ČR

Akademie věd sdružuje vědecké ústavy, zabývající se převážně základním výzkumem, napříč celou Českou republikou. Zahrnuje na 50 vědeckých ústavů působících v nejrůznějších vědeckých oblastech – od biologických a lékařských věd přes sociálně-ekonomické až po vědy historické.

 

Aktuálně.cz

Aktuálně.cz - kompletní zpravodajství, zprávy z domova i ze světa.

 

alevia s.r.o. 

alevia je konzultačně vzdělávací společnost zabývající se poradenstvím v oblasti vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací a pořádáním vzdělávacích kurzů a workshopů, určených především managementu a pracovníkům výzkumných organizací, popřípadě zástupcům firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou. Každoročně také pořádá konferenci k problematice veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

AMIRES

AMIRES je poradenská společnost pro projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Naší hlavní silnou stránkou je vytváření nových mezinárodních udržitelných partnerství v rámci hodnotových řetězců zaměřených na inovace. Námi vyvíjené projekty jsou hlavním předpokladem růstu pro naše průmyslové klienty a poskytují důležité příležitosti pro VaVaI komunitu. Zkušení profesionálové z AMIRES poskytují podporu pro strategicky zaměřené inovace s dopadem na byznys.

 

Anlupa

Anlupa je společný projekt Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pomáhající všem, kteří hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Pomůže s vyhledáním konkrétních výzev dle nadefinovaných kritérií a svým uživatelům pravidelně zasílá upozornění na výzvy, které přesně odpovídají požadavkům uživatele.

 

Asociace výzkumných univerzit ČR

Asociace výzkumných univerzit ČR (AVU) byla založena v roce 2019 s cílem zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci. AVU tvoří Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. V roce 2022 se členem AVU stalo Vysoké učení technické v Brně. AVU se snaží o intenzivnější sdílení vědecké infrastruktury a zkušeností z tvůrčích, výzkumných a vzdělávacích činností a zjednodušení přenosu výsledků výzkumu do praktického života. Kýženým výsledkem spolupráce je dostat se během pár let mezi nejlepší evropské vysoké školy. Jedním z cílů asociace je rovněž změna systému financování veřejných vysokých škol.

 

CEITEC

CEITEC vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od jeho vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, které se již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce. Mezi hlavní priority patří udržení motivujícího a dynamického mezinárodního vědeckého prostředí, zajištění moderní a nejvyšším standardům odpovídající výzkumné infrastruktury, i politika otevřené komunikace a rovných příležitostí.

CEITEC Vysoké učení technické v Brně je od roku 2011 tvořen špičkovou výzkumnou infrastrukturou s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a kybernetiky. 

CEITEC Masarykovy univerzity je samostatným vysokoškolským ústavem, který tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury vybudované v roce 2014 v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Poskytuje nejmodernější vybavení a optimální podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě.

 

CzechInvest

Agentura CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, která dojednává pro Českou republiku tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající podnikatele. V zahraničí se snaží o propagaci České republiky jakožto vhodné lokality pro umisťování investic.

 

CZELO

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu podporuje účast českých institucí ve výzkumných a vzdělávacích programech EU.

 

Czexpats in Science

Platforma sdružující české vědce a vědkyně žijící v zahraničí. Publikujeme blogy a rozhovory o zkušenostech českých vědců s vědou v zahraničí i návratu do Česka.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Na České zemědělské univerzitě v Praze studuje téměř 22 tisíc studentů programy a obory se zaměřením na ekonomiku a řízení, ekologii, technologie, zemědělství, lesnictví, ale i přírodní vědy.

 

EkonTech 

Magazín pro studenty technických a ekonomických oborů. Stručné aktuality i obsáhlejší články z portálu Vědavýzkum.cz vycházejí na stránkách magazínu.

 

ELI Beamlines

ELI Beamlines je výzkumné laserové centrum, které je součástí evropské vědecko-výzkumné organizace The Extreme Light Infrastructure ERIC. V ELI Beamlines mezinárodní tým vědců a vědkyň provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. Díky nim jsou zde k dispozici unikátní nástroje umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

ELI je centrum zaměřené na základní fyzikální výzkum a je otevřeno vědeckým a akademickým týmům z celého světa. V současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců z více než 38 zemí světa. Centrum se nachází v obci Dolní Břežany, nedaleko Prahy. Výstavbu a provoz centra před vznikem konsorcia ELI ERIC zajišťoval Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

 

Forum

Online magazín Univerzity Karlovy. Vybrané reportáže a rozhovory publikujeme na portále.

 

Grantová agentura ČR

GA ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro už zavedené vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

 

HARBER IP s.r.o.

HARBER IP poskytuje služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Specializuje se na poradenství při transferu technologií, zejména licencování, převodech průmyslových práv, úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

 

i&i Prague, s.r.o.

i&i Prague je biotechnologický inkubátor založený Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Pomáhá s komercializací projektů z oblasti medicíny, biotechnologií, diagnostiky a vývoje léčiv.

 

MANGROW project, s.r.o.

MANGROW je jediný projekt v Česku, který přímo spojuje projektové řízení s marketingem. Zaměřuje se na evropské a národní dotační projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. A zároveň díky těmto projektům vytváří pozitivní PR obchodních partnerů u široké veřejnosti. Služeb MANGROW využívají soukromé i veřejné subjekty. Absolvovat zde můžete také školení či přednášky o projektovém a procesním řízení, PR a mediální komunikaci. 

 

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Je vysokou školou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919, v současnosti sestává z desíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke zdravému a kvalitnímu životu všech generací a k bezpečné, svobodné a soudržné společnosti.

 

Matej Kliman Advisory

Matej Kliman má více než 15 let zkušeností v oblasti veřejné podpory a výzkumu a vývoje. Zabývá se především veřejnou podporou, financováním výzkumu a vývoje, managementem duševního vlastnictví, transferem technologií a veřejným zadáváním.

 

Moderní ekonomická diplomacie

Moderní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech. 

 

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

 

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) je výzkumný ústav při Západočeské univerzitě v Plzni. Již od roku 2000 se věnuje výzkumu a řešením pro zelené technologie a pokročilé materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života i zdraví.

 

Ostravská univerzita 

Ostravská univerzita je renomovanou vysokoškolskou institucí založenou v roce 1991. Skládá se z šesti fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta), Evropského výzkumného institutu sociální práce, Institutu zahraničních studií, a Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výzkumné aktivity pracovníků Ostravské univerzity pokrývají témata v oblasti humanitních, společenských i přírodních věd a dlouhodobě dosahují nadstandardních výsledků, ať v teoretické rovině, nebo aplikovaném výzkumu. Mezi hlavní výzkumná témata patří například skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením, lidský pohyb a zdraví, hospodářské a sociální dějiny, epidemiologický výzkum, biodiverzita či fuzzy modelování. Ostravská univerzita je klíčovým hráčem v oblasti vědy a přináší významné přínosy jak pro region, tak pro celou společnost.

 

Patent Enter

S týmem specialistů z různých oborů pomáhá PatentEnter velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. V oblasti technologických inovací provádí rešerše na stav techniky či patentovou čistotu a zajišťují ochranu prostřednictvím patentů. Tam, kde je důležitá značka či design, zajišťují registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabytá práva také vymáhají a připravují související smlouvy. Služby umí zajistit prakticky po celém světě. Aktivně vyhledávají nové dotační a grantové příležitosti, které pomáhají výzkum a vývoj jejich klientů posunout na další úroveň. PatentEnter je také akreditovaným poskytovatelem služby IP Scan, pomocí které pomáhají nastavit IP procesy a postupy v organizacích a provádí nezávislé IP audity.

 

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE)

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je moderním výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumné týmy RICE spolupracují s univerzitami a výzkumnými organizacemi po celém světě a pracují na společných projektech s významnými průmyslovými partnery. Mezi hlavní cílové oblasti výzkumu patří např. elektromobilita, inteligentní dopravní prostředky a systémy, informační a komunikační technologie, technologie pro přenosové a distribuční sítě, smart city, senzory, robotika a automatizace, nositelná elektronika, smart textilie, nanotechnologie a další. Zajišťujeme celý výzkumný řetězec od základního (teoretického) výzkumu až po vývoj funkčních vzorků a prototypů a jejich kompletní testování.

 

Technologická agentura ČR

TA ČR je organizační složkou státu působící od roku 2009. Hlavním posláním Technologické agentury je centralizovat státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

 

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha plní roli klíčové národní instituce poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a současně provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Transfera.cz

Transfera je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

 

UNICO

Díky svému jedinečnému networku ve vědě a výzkumu, špičkovým znalostem patentů a s pomocí vlastní umělé inteligence UNICO mění nápady v technologické inovace. Společnost UNICO vyvinula užitečný nástroj EXPERTS. AI, který slouží pro vyhledávání externích expertů v oblasti výzkumu a vývoje. Pomocí EXPERTS. AI najdete ty nejvhodnější experty pro spolupráci na vašich inovacích.

 

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Jejím cílem není být jen vědeckou a pedagogickou institucí, ale klade důraz také na pozitivní vztah k široké evropské veřejnosti, jejíž je integrální součástí. Univerzita Karlova je nejstarší a největší univerzitou v České republice. Dnes zahrnuje 17 fakult, z nichž 14 se nachází v našem hlavním městě, dvě v Hradci Králové a jedna v Plzni. Univerzita Karlova je aktivní i na mezinárodní scéně – je členskou univerzitou Evropské univerzitní aliance 4EU +, která spojuje šest veřejných vysokých škol ze čtyř regionů Evropy, aby posílily evropskou vizi prohloubené spolupráce a vzájemného obohacování.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve víc než 700 studijních programech. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými vysokými školami ve světovém kontextu. V roce 2020 se Univerzita Palackého stala členem nové evropské univerzitní aliance Aurora, jež spojuje univerzity, které společně pracují na projektech zaměřených na klimatické změny, udržitelnost a digitalizaci.

 

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je ústředním orgánem státní správy České republiky. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Je také pořadatelem řady tematických seminářů.

 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI)

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum, jedna ze součástí Technické univerzity v Liberci (CXI TUL). Poskytuje výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. Zkušené týmy expertů pracují v multioborovém výzkumu a s jedinečným technickým vybavením. Připravují analýzy, vyvíjí a vyrábí prototypy, provádí testy, zkoušky a měření v různých fázích vývoje výrobků a jejich inovací. CXI spolupracuje s firmami a výzkumnými institucemi z ČR, Evropy, Asie i Ameriky.

 

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. VŠCHT vznikla v roce 1920 jako jedna ze sedmi škol nově vzniklého Českého vysokého učení technického, od něhož se oddělila v roce 1952. Dnes zahrnuje celkem čtyři fakulty a zaměřuje se na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie, materiálového inženýrství a ekonomiky a managementu.

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Realizuje se na mnoha výzkumných projektech a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a soukromým sektorem. Její součástí je také IT4Innovation národní superpočítačové centrum.

 

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně je se svými více než 18 tisíci studenty největší technickou univerzitou v České republice. Brněnská technika nabízí vzdělání v technických, přírodovědných, ekonomických i uměleckých směrech. Díky své 120leté tradici je také nejstarší vysokou školou v Brně: přestože v roce 1899 začínala jen se čtyřmi profesory, nyní nabízí studium na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Mimo to realizuje odborné činnosti v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.