facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partneři

Hlavní partner portálu:

IOCB Tech, s.r.o.

IOCB Tech je dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jež zabývá transferem technologií. Pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín.


Partneři a spolupracující instituce:

Akademie věd ČR

Akademie věd sdružuje vědecké ústavy, zabývající se převážně základním výzkumem, napříč celou Českou republikou. Zahrnuje na 50 vědeckých ústavů působících v nejrůznějších vědeckých oblastech – od biologických a lékařských věd přes sociálně-ekonomické až po vědy historické.

 

Aktuálně.cz

Aktuálně.cz - kompletní zpravodajství, zprávy z domova i ze světa.

 

alevia s.r.o. 

alevia je konzultačně vzdělávací společnost zabývající se poradenstvím v oblasti vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací a pořádáním vzdělávacích kurzů a workshopů, určených především managementu a pracovníkům výzkumných organizací, popřípadě zástupcům firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou. Každoročně také pořádá konferenci k problematice veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

AMIRES

AMIRES je poradenská společnost pro projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Naší hlavní silnou stránkou je vytváření nových mezinárodních udržitelných partnerství v rámci hodnotových řetězců zaměřených na inovace. Námi vyvíjené projekty jsou hlavním předpokladem růstu pro naše průmyslové klienty a poskytují důležité příležitosti pro VaVaI komunitu. Zkušení profesionálové z AMIRES poskytují podporu pro strategicky zaměřené inovace s dopadem na byznys.

 

Anlupa

Anlupa je společný projekt Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pomáhající všem, kteří hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Pomůže s vyhledáním konkrétních výzev dle nadefinovaných kritérií a svým uživatelům pravidelně zasílá upozornění na výzvy, které přesně odpovídají požadavkům uživatele.

 

Asociace výzkumných univerzit ČR

Asociace výzkumných univerzit ČR (AVU) byla založena v roce 2019 s cílem zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci. AVU tvoří Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. V roce 2022 se členem AVU stalo Vysoké učení technické v Brně. AVU se snaží o intenzivnější sdílení vědecké infrastruktury a zkušeností z tvůrčích, výzkumných a vzdělávacích činností a zjednodušení přenosu výsledků výzkumu do praktického života. Kýženým výsledkem spolupráce je dostat se během pár let mezi nejlepší evropské vysoké školy. Jedním z cílů asociace je rovněž změna systému financování veřejných vysokých škol.

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Sdružuje pět původně samostatných pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a jeho hlavním zaměřením je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech.

 

CEITEC

CEITEC vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od jeho vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, které se již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce. Mezi hlavní priority patří udržení motivujícího a dynamického mezinárodního vědeckého prostředí, zajištění moderní a nejvyšším standardům odpovídající výzkumné infrastruktury, i politika otevřené komunikace a rovných příležitostí.

CEITEC Vysoké učení technické v Brně je od roku 2011 tvořen špičkovou výzkumnou infrastrukturou s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a kybernetiky. 

CEITEC Masarykovy univerzity je samostatným vysokoškolským ústavem, který tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury vybudované v roce 2014 v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Poskytuje nejmodernější vybavení a optimální podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě.

 

CzechInvest

Agentura CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, která dojednává pro Českou republiku tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající podnikatele. V zahraničí se snaží o propagaci České republiky jakožto vhodné lokality pro umisťování investic.

 

Czexpats in Science

Platforma sdružující české vědce a vědkyně žijící v zahraničí. Publikujeme blogy a rozhovory o zkušenostech českých vědců s vědou v zahraničí i návratu do Česka.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Na České zemědělské univerzitě v Praze studuje téměř 22 tisíc studentů programy a obory se zaměřením na ekonomiku a řízení, ekologii, technologie, zemědělství, lesnictví, ale i přírodní vědy.

 

EkonTech 

Magazín pro studenty technických a ekonomických oborů. Stručné aktuality i obsáhlejší články z portálu Vědavýzkum.cz vycházejí na stránkách magazínu.

 

ELI Beamlines

Centrum ELI Beamlines poskytuje kapacity nejintenzivnějších laserů mezinárodní vědecké komunitě pro provádění unikátních experimentů. Je součástí nové panevropské výzkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure) jednoho z tzv. Landmarks Cestovní mapy ESFRI (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury). Nachází se v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji. Výstavba a provoz centra je již deset let zajišťována Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR.

 

Forum

Online magazín Univerzity Karlovy. Vybrané reportáže a rozhovory publikujeme na portále.

 

Grantová agentura ČR

GA ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro už zavedené vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

 

HARBER IP s.r.o.

HARBER IP poskytuje služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Specializuje se na poradenství při transferu technologií, zejména licencování, převodech průmyslových práv, úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

 

i&i Prague, s.r.o.

i&i Prague je biotechnologický inkubátor založený Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Pomáhá s komercializací projektů z oblasti medicíny, biotechnologií, diagnostiky a vývoje léčiv.

 

MANGROW project, s.r.o.

MANGROW je jediný projekt v Česku, který přímo spojuje projektové řízení s marketingem. Zaměřuje se na evropské a národní dotační projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. A zároveň díky těmto projektům vytváří pozitivní PR obchodních partnerů u široké veřejnosti. Služeb MANGROW využívají soukromé i veřejné subjekty. Absolvovat zde můžete také školení či přednášky o projektovém a procesním řízení, PR a mediální komunikaci. 

 

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Je vysokou školou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919, v současnosti sestává z desíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke zdravému a kvalitnímu životu všech generací a k bezpečné, svobodné a soudržné společnosti.

 

Matej Kliman Advisory

Matej Kliman má více než 15 let zkušeností v oblasti veřejné podpory a výzkumu a vývoje. Zabývá se především veřejnou podporou, financováním výzkumu a vývoje, managementem duševního vlastnictví, transferem technologií a veřejným zadáváním.

 

Moderní ekonomická diplomacie

Moderní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech. 

 

Nanoprogress, z.s.

Nanoprogress je klastr zaměřující se na vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikaci do průmyslu a biomedicíny. Vizí klastru Nanoprogress je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažerské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování.

 

Národní centrum průmyslu 4.0

Centrum (NCP 4.0) je součástí České institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Je to otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační leadery, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice.

 

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

 

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) je výzkumný ústav při Západočeské univerzitě v Plzni. Již od roku 2000 se věnuje výzkumu a řešením pro zelené technologie a pokročilé materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života i zdraví.

 

Novinářský inkubátor

Novinářský inkubátor je nezávislá platforma pro kultivaci a zviditelnění mediální tvorby začínajících novinářů. Redakce inkubátoru poskytuje kariérní zkušenost zájemcům o práci v reálném médiu s podporou profesionálů. Zakladatelé Novinářského inkubátoru chtějí propojovat zkušené mediální harcovníky s pracovitými elévy, koncipovat udržitelné mediální projekty, zapojovat poctivé fachmany z redakcí v ČR i zahraničí.

 

Ostravská univerzita 

Ostravská univerzita je mladá a dynamická univerzita s individuálním přístupem. Tvoří ji šest fakult a výzkumný ústav a nabízí studium v širokém spektru oborů.

 

ResearchJobs.cz

Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn v roce 2016 s cílem propojit nabídku pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Dlouhodobou vizí ResearchJobs.cz je stát se průvodcem všech, kteří zvažují kariéru ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě.

 

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE)

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je moderním výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumné týmy RICE spolupracují s univerzitami a výzkumnými organizacemi po celém světě a pracují na společných projektech s významnými průmyslovými partnery. Mezi hlavní cílové oblasti výzkumu patří např. elektromobilita, inteligentní dopravní prostředky a systémy, informační a komunikační technologie, technologie pro přenosové a distribuční sítě, smart city, senzory, robotika a automatizace, nositelná elektronika, smart textilie, nanotechnologie a další. Zajišťujeme celý výzkumný řetězec od základního (teoretického) výzkumu až po vývoj funkčních vzorků a prototypů a jejich kompletní testování.

 

Technologická agentura ČR

TA ČR je organizační složkou státu působící od roku 2009. Hlavním posláním Technologické agentury je centralizovat státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

 

Technologické centrum AV ČR

TC AV plní roli klíčové národní instituce poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a současně provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Transfera.cz

Transfera je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

 

UNICO

Díky svému jedinečnému networku ve vědě a výzkumu, špičkovým znalostem patentů a s pomocí vlastní umělé inteligence UNICO mění nápady v technologické inovace. Společnost UNICO vyvinula užitečný nástroj EXPERTS. AI, který slouží pro vyhledávání externích expertů v oblasti výzkumu a vývoje. Pomocí EXPERTS. AI najdete ty nejvhodnější experty pro spolupráci na vašich inovacích.

 

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Jejím cílem není být jen vědeckou a pedagogickou institucí, ale klade důraz také na pozitivní vztah k široké evropské veřejnosti, jejíž je integrální součástí. Univerzita Karlova je nejstarší a největší univerzitou v České republice. Dnes zahrnuje 17 fakult, z nichž 14 se nachází v našem hlavním městě, dvě v Hradci Králové a jedna v Plzni. Univerzita Karlova je aktivní i na mezinárodní scéně – je členskou univerzitou Evropské univerzitní aliance 4EU +, která spojuje šest veřejných vysokých škol ze čtyř regionů Evropy, aby posílily evropskou vizi prohloubené spolupráce a vzájemného obohacování.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve víc než 700 studijních programech. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými vysokými školami ve světovém kontextu. V roce 2020 se Univerzita Palackého stala členem nové evropské univerzitní aliance Aurora, jež spojuje univerzity, které společně pracují na projektech zaměřených na klimatické změny, udržitelnost a digitalizaci.

 

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je ústředním orgánem státní správy České republiky. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Je také pořadatelem řady tematických seminářů.

 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI)

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum, jedna ze součástí Technické univerzity v Liberci (CXI TUL). Poskytuje výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. Zkušené týmy expertů pracují v multioborovém výzkumu a s jedinečným technickým vybavením. Připravují analýzy, vyvíjí a vyrábí prototypy, provádí testy, zkoušky a měření v různých fázích vývoje výrobků a jejich inovací. CXI spolupracuje s firmami a výzkumnými institucemi z ČR, Evropy, Asie i Ameriky.

 

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. VŠCHT vznikla v roce 1920 jako jedna ze sedmi škol nově vzniklého Českého vysokého učení technického, od něhož se oddělila v roce 1952. Dnes zahrnuje celkem čtyři fakulty a zaměřuje se na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie, materiálového inženýrství a ekonomiky a managementu.

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Realizuje se na mnoha výzkumných projektech a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a soukromým sektorem. Její součástí je také IT4Innovation národní superpočítačové centrum.

 

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně je se svými více než 18 tisíci studenty největší technickou univerzitou v České republice. Brněnská technika nabízí vzdělání v technických, přírodovědných, ekonomických i uměleckých směrech. Díky své 120leté tradici je také nejstarší vysokou školou v Brně: přestože v roce 1899 začínala jen se čtyřmi profesory, nyní nabízí studium na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech

 

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Mimo to realizuje odborné činnosti v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.