facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partneři

Hlavní partner portálu:

IOCB Tech, s.r.o.

IOCB Tech je dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jež zabývá transferem technologií. Pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín.


Partneři a spolupracující instituce:

Akademie věd ČR

Akademie věd sdružuje vědecké ústavy, zabývající se převážně základním výzkumem, napříč celou Českou republikou. Zahrnuje na 50 vědeckých ústavů působících v nejrůznějších vědeckých oblastech – od biologických a lékařských věd přes sociálně-ekonomické až po vědy historické.

 

alevia s.r.o. 

alevia je konzultačně vzdělávací společnost zabývající se poradenstvím v oblasti vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací a pořádáním vzdělávacích kurzů a workshopů, určených především managementu a pracovníkům výzkumných organizací, popřípadě zástupcům firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou. Každoročně také pořádá konferenci k problematice veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

Anlupa

Anlupa je společný projekt Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pomáhající všem, kteří hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Pomůže s vyhledáním konkrétních výzev dle nadefinovaných kritérií a svým uživatelům pravidelně zasílá upozornění na výzvy, které přesně odpovídají požadavkům uživatele.

 

CzechInvest

Agentura CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, která dojednává pro Českou republiku tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající podnikatele. V zahraničí se snaží o propagaci České republiky jakožto vhodné lokality pro umisťování investic.

 

Czexpats in Science

Platforma sdružující české vědce a vědkyně žijící v zahraničí. Publikujeme blogy a rozhovory o zkušenostech českých vědců s vědou v zahraničí i návratu do Česka.

 

EkonTech 

Magazín pro studenty technických a ekonomických oborů. Stručné aktuality i obsáhlejší články z portálu Vědavýzkum.cz vycházejí na stránkách magazínu.

 

ELI Beamlines

Centrum ELI Beamlines poskytuje kapacity nejintenzivnějších laserů mezinárodní vědecké komunitě pro provádění unikátních experimentů. Je součástí nové panevropské výzkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure) jednoho z tzv. Landmarks Cestovní mapy ESFRI (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury). Nachází se v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji. Výstavba a provoz centra je již deset let zajišťována Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR.

 

EY

EY pomáhá organizacím těžit z příležitostí prostřednictvím čtyř servisních linek - Audit, účetní a forenzní služby, Consulting, Daňové poradenství a Transakční poradenství. Spolupracuje s více než 200 000 klientů ve 150 zemích, od start-upů až po nadnárodní společnosti napříč všemi sektory a pomáhá jim řešit jejich nejnaléhavější výzvy.

 

Forum

Online magazín Univerzity Karlovy. Vybrané reportáže a rozhovory publikujeme na portále.

 

Grantová agentura ČR

GA ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro už zavedené vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

 

HOLEC, ZUSKA & Partneři

HOLEC, ZUSKA &Partneři je advokátní kancelář, která existuje již od roku 1990. Za dobu své existence si vybudovala pověst renomované kanceláře zaměřené na komplexní právní a poradenské služby pro veřejný i soukromý sektor.

 

HARBER IP s.r.o.

HARBER IP poskytuje služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Specializuje se na poradenství při transferu technologií, zejména licencování, převodech průmyslových práv, úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

 

i&i Prague, s.r.o.

i&i Prague je biotechnologický inkubátor založený Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Pomáhá s komercializací projektů z oblasti medicíny, biotechnologií, diagnostiky a vývoje léčiv.

 

Moderní ekonomická diplomacie

Moderní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech. 

 

Nanoprogress, z.s.

Nanoprogress je klastr zaměřující se na vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikaci do průmyslu a biomedicíny. Vizí klastru Nanoprogress je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažerské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování.

 

Národní centrum průmyslu 4.0

Centrum (NCP 4.0) je součástí České institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Je to otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační leadery, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice.

 

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

 

Naviga4, s.r.o.

Naviga4 je přední poradenská firma působící v oblasti evropských a národních dotací v Česku. Své služby poskytuje soukromému i veřejnému sektoru, pracuje pro poskytovatele dotací i pro žadatele. 

 

ResearchJobs.cz

Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn v roce 2016 s cílem propojit nabídku pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Dlouhodobou vizí ResearchJobs.cz je stát se průvodcem všech, kteří zvažují kariéru ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě.

 

Technologická agentura ČR

TA ČR je organizační složkou státu působící od roku 2009. Hlavním posláním Technologické agentury je centralizovat státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

 

Technologické centrum AV ČR

TC AV plní roli klíčové národní instituce poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a současně provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Tertiary Education & Research Institute, z.ú.

Hlavním posláním TERI je provádět nezávislý výzkum a poskytovat vzdělávání a šíření znalostí především v oblasti vysokoškolské vzdělávací politiky, vědecké politiky, politiky výzkumu a vývoje a inovací a transferu znalostí a technologií.

 

Transfera.cz

Transfera je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu a technologií a jejich rozvoji.

 

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je ústředním orgánem státní správy České republiky. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Je také pořadatelem řady tematických seminářů.

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Mimo to realizuje odborné činnosti v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.