facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partneři

Hlavní partner portálu:

IOCB Tech, s.r.o.

IOCB Tech je dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jež zabývá transferem technologií. Pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín.


Partneři portálu:

 

AMIRES

AMIRES je poradenská společnost pro projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Naší hlavní silnou stránkou je vytváření nových mezinárodních udržitelných partnerství v rámci hodnotových řetězců zaměřených na inovace. Námi vyvíjené projekty jsou hlavním předpokladem růstu pro naše průmyslové klienty a poskytují důležité příležitosti pro VaVaI komunitu. Zkušení profesionálové z AMIRES poskytují podporu pro strategicky zaměřené inovace s dopadem na byznys.

 

CEITEC

CEITEC vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od jeho vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, které se již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce. Mezi hlavní priority patří udržení motivujícího a dynamického mezinárodního vědeckého prostředí, zajištění moderní a nejvyšším standardům odpovídající výzkumné infrastruktury, i politika otevřené komunikace a rovných příležitostí.

CEITEC Vysoké učení technické v Brně je od roku 2011 tvořen špičkovou výzkumnou infrastrukturou s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a kybernetiky. 

CEITEC Masarykovy univerzity je samostatným vysokoškolským ústavem, který tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury vybudované v roce 2014 v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Poskytuje nejmodernější vybavení a optimální podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě.

 

CZELO

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu podporuje účast českých institucí ve výzkumných a vzdělávacích programech EU.

  

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Na České zemědělské univerzitě v Praze studuje 20 tisíc studentů programy a obory se zaměřením na ekonomiku a řízení, ekologii, technologie, zemědělství, lesnictví, ale i přírodní vědy. Univerzita vnímá zemědělství ve šíři, která odpovídá potřebám současné doby. Jde nejen o vlastní produkci potravin, ale o komplexní péči a ochranu krajiny včetně všech jejích funkcí. Zásadní je udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů zajišťující potřeby člověka, a to v kontextu vědeckého a technologického rozvoje a cirkulární ekonomiky. Proto jsou přirozenou součástí univerzity i technické, ekonomické a společenské obory. ČZU nabízí téměř 200 studijních programů a jejich specializací zasahujících do 15 oblastí vzdělávání. Tím je univerzita v českém kontextu unikátní a zcela naplňuje význam svého anglického názvu – Czech University of Life Sciences. Společným jmenovatelem je aplikace vědeckých poznatků do praktických oblastí lidské činnosti a při řešení komplexních problémů.

 

CzechInvest

Agentura CzechInvest se specializuje na podporu podnikání a investic s cílem posílit hospodářský růst a rozvoj země. Již více než třicet let je předním partnerem pro domácí i zahraniční podniky, investory a inovátory. Podílela se na realizaci největších investičních projektů v historii Česka.

Agentura úzce spolupracuje s obcemi a zabývá se malými, středními i velkými podniky, začínajícími firmami i jednotlivci s inovativními nápady. Tito lidé přinášejí společnosti důležité projekty, zvyšují životní úroveň v regionech, vytvářejí pracovní místa a přispívají k celkovému technologickému pokroku, na který se CzechInvest aktuálně zaměřuje. CzechInvest prostřednictvím různých iniciativ a programů pomáhá růstovému sektoru, výzkumu a vývoji a internacionalizaci českých firem.

Projekt Technologická inkubace agentury CzechInvest je realizovaný za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future. Zaměřujeme se na podporu začínajících podniků v Česku. Cílem je vyhledávat a pomáhat vzniku firem/projektů, které jsou výjimečně inovativní, proveditelné a škálovatelné. Prostřednictvím sedmi technologicky specializovaných hubů podporuje startupové prostředí i nové firmy, které přinášejí inovativní technologie do komerčních aplikací.

 

DIANA Biotechnologies, a.s.

DIANA Biotechnologies, a.s. je česká biotechnologická společnost se silným vlastním výzkumem a vývojem. Firma byla založena v roce 2018 s cílem rozvíjet aplikace patentované technologie DIANA v diagnostice a ve vývoji léčiv. Aktuálně míří na světové trhy ve čtyřech hlavních oblastech: 1) vývoj a výroba PCR produktů pro diagnostiku 2) Vývoj PCR komponent pro molekulárně-biologické laboratoře 3) vývoj monoklonálních protilátek pro diagnostiku i pro terapie a 4) poskytování služeb pro farmaceutický. V oblasti molekulární diagnostiky se firma stala největším českým výrobcem PCR testů na COVID-19 a další virová onemocnění. Firma staví na týmu špičkových vědců s unikátní expertízou v molekulární biologii, biochemii, organické a medicinální chemii, farmakologii a laboratorní automatizaci.

 

ELI Beamlines

ELI Beamlines je výzkumné laserové centrum, které je součástí evropské vědecko-výzkumné organizace The Extreme Light Infrastructure ERIC. V ELI Beamlines mezinárodní tým vědců a vědkyň provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. Díky nim jsou zde k dispozici unikátní nástroje umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

ELI je centrum zaměřené na základní fyzikální výzkum a je otevřeno vědeckým a akademickým týmům z celého světa. V současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců z více než 38 zemí světa. Centrum se nachází v obci Dolní Břežany, nedaleko Prahy. Výstavbu a provoz centra před vznikem konsorcia ELI ERIC zajišťoval Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

  

Fyzikální ústav AV ČR

FZU – Fyzikální ústav AV ČR je největší veřejnou výzkumnou organiazcí zaměřenou na základní a aplikovaný výzkum v oboru fyziky v naší republice. Více než 700 vědeckých zaměstnanců se zabývá důležitými společenskými výzvami a přispívá k rozvoji vědeckých poznatků. FZU je významným partnerem průmyslu a podílí se na transferu technologií do praktických aplikací s prospěchem pro celou společnost.

 

HARBER IP s.r.o.

HARBER IP poskytuje služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Specializuje se na poradenství při transferu technologií, zejména licencování, převodech průmyslových práv, úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

   

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Je vysokou školou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919, v současnosti sestává z desíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke zdravému a kvalitnímu životu všech generací a k bezpečné, svobodné a soudržné společnosti.

  

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

 

Nadační fond IOCB Tech

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. Posláním fondu je přispívat k rozvoji vědy, praktickému využití jejích výsledků v životě a lepšímu povědomí veřejnosti o zásadním přínosu vědeckého bádání.

 

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) je výzkumný ústav při Západočeské univerzitě v Plzni. Již od roku 2000 se věnuje výzkumu a řešením pro zelené technologie a pokročilé materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života i zdraví.

 

PatentEnter

S týmem specialistů z různých oborů pomáhá PatentEnter velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. V oblasti technologických inovací provádí rešerše na stav techniky či patentovou čistotu a zajišťují ochranu prostřednictvím patentů. Tam, kde je důležitá značka či design, zajišťují registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabytá práva také vymáhají a připravují související smlouvy. Služby umí zajistit prakticky po celém světě. Aktivně vyhledávají nové dotační a grantové příležitosti, které pomáhají výzkum a vývoj jejich klientů posunout na další úroveň. PatentEnter je také akreditovaným poskytovatelem služby IP Scan, pomocí které pomáhají nastavit IP procesy a postupy v organizacích a provádí nezávislé IP audity.

   

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro výzkumnou a inovační politiku a poskytovatelem specializovaných služeb pro vznik a rozvoj inovačních firem.

  

UNICO. Analytics

Společnost UNICO zrychluje, zpřehledňuje a zjednodušuje cestu firem k inovacím. Vyhledává nejlepší technologie a odborníky pro vývoj nových produktů, optimalizuje duševní vlastnictví firem z obchodního hlediska, propojuje firmy s univerzitami a zajišťuje efektivitu jejich spolupráce. Oceňuje nové technologie a ověřuje jejich komerční potenciál. Formuje inovační politiku ve spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi.

 

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové je regionální vysokoškolská instituce s globálními ambicemi a dlouhou historií vzdělávání. Moderní výuku ilustruje špičkově vybavený kampus univerzity, jen pár kroků od historického centra města Hradce Králové. Kromě přednáškových sálů, seminárních a počítačových učeben je přímo v kampusu i univerzitní knihovna, prodejna skript, galerie výtvarného umění ale také relaxační zóny, kantýny a další místa k odpočinku. Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, učitelské, umělecké a jazykovědné disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě, společenské a humanitní vědy na Filozofické fakultě. 

UHK plní roli vědecké instituce a nabízí studentům zapojení do výzkumných grantů a soutěží. Díky bohatým mezinárodním vazbám s institucemi ve více než 60 zemích Severní i Jižní Ameriky, Afriky, Asie i Evropy mohou studenti univerzity získat cenné odborné i životní zkušenosti při studijních a pracovních pobytech v zahraničí.

 

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Jejím cílem není být jen vědeckou a pedagogickou institucí, ale klade důraz také na pozitivní vztah k široké evropské veřejnosti, jejíž je integrální součástí. Univerzita Karlova je nejstarší a největší univerzitou v České republice. Dnes zahrnuje 17 fakult, z nichž 14 se nachází v našem hlavním městě, dvě v Hradci Králové a jedna v Plzni. Univerzita Karlova je aktivní i na mezinárodní scéně – je členskou univerzitou Evropské univerzitní aliance 4EU +, která spojuje šest veřejných vysokých škol ze čtyř regionů Evropy, aby posílily evropskou vizi prohloubené spolupráce a vzájemného obohacování.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve víc než 700 studijních programech. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými vysokými školami ve světovém kontextu. V roce 2020 se Univerzita Palackého stala členem nové evropské univerzitní aliance Aurora, jež spojuje univerzity, které společně pracují na projektech zaměřených na klimatické změny, udržitelnost a digitalizaci.

  

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce, rozvíjí vědecký odkaz nositele Nobelovy ceny, profesora Jaroslava Heyrovského v oborech spojených s fyzikální chemií. Soustavnému základnímu i aplikovanému výzkumu se zde věnuje přes dvě stě vědkyň a vědců, od nadějných mladých badatelů, po světově uznávané špičkové odborníky. Teoreticky poznané a experimentálně získané znalosti fyzikálně-­chemických dějů probíhajících v molekulách a atomech mají význam pro průmyslovou katalýzu, výrobu a uchovávání energie, zdravotnictví i životní prostředí.

 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI)

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum, jedna ze součástí Technické univerzity v Liberci (CXI TUL). Poskytuje výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. Zkušené týmy expertů pracují v multioborovém výzkumu a s jedinečným technickým vybavením. Připravují analýzy, vyvíjí a vyrábí prototypy, provádí testy, zkoušky a měření v různých fázích vývoje výrobků a jejich inovací. CXI spolupracuje s firmami a výzkumnými institucemi z ČR, Evropy, Asie i Ameriky.

 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe

Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. VŠCHT vznikla v roce 1920 jako jedna ze sedmi škol nově vzniklého Českého vysokého učení technického, od něhož se oddělila v roce 1952. Dnes zahrnuje celkem čtyři fakulty a zaměřuje se na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie, materiálového inženýrství a ekonomiky a managementu.

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Realizuje se na mnoha výzkumných projektech a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a soukromým sektorem. Její součástí je také IT4Innovation národní superpočítačové centrum.

 

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně patří se svými více než 18 tisíci studenty k největším technickým univerzitám v České republice. Brněnská technika nabízí vzdělání v technických, přírodovědných, ekonomických i uměleckých směrech. Díky své 125leté tradici je také nejstarší vysokou školou v Brně: přestože v roce 1899 začínala jen se čtyřmi profesory, nyní nabízí studium na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech.

 

Na obsahu kromě partnerů spolupracujeme: