facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partneři

Hlavní partner portálu:

EY Česká republika

Společnost EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Cílem společnosti EY je přispívat nejen k rozvoji podnikatelské sféry, ale i lidského společenství jako celku.


Partneři a spolupracující instituce:

Akademie věd ČR

Akademie věd sdružuje vědecké ústavy, zabývající se převážně základním výzkumem, napříč celou Českou republikou. Zahrnuje na 50 vědeckých ústavů působících v nejrůznějších vědeckých oblastech – od biologických a lékařských věd přes sociálně-ekonomické až po vědy historické.

 

alevia s.r.o. 

alevia je konzultačně vzdělávací společnost zabývající se poradenstvím v oblasti vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací a pořádáním vzdělávacích kurzů a workshopů, určených především managementu a pracovníkům výzkumných organizací, popřípadě zástupcům firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou. Každoročně také pořádá konferenci k problematice veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

Anlupa

Anlupa je společný projekt Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pomáhající všem, kteří hledají zdroje financování pro své projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Pomůže s vyhledáním konkrétních výzev dle nadefinovaných kritérií a svým uživatelům pravidelně zasílá upozornění na výzvy, které přesně odpovídají požadavkům uživatele.

 

CzechInvest

Agentura CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, která dojednává pro Českou republiku tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající podnikatele. V zahraničí se snaží o propagaci České republiky jakožto vhodné lokality pro umisťování investic.

 

Grantová agentura ČR

GA ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro už zavedené vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

 

Holec, Zuska & partneři

Holec, Zuska & partneři je advokátní kancelář, která existuje již od roku 1990. Za dobu své existence si vybudovala pověst renomované kanceláře zaměřené na komplexní právní a poradenské služby pro veřejný i soukromý sektor.

 

HARBER IP s.r.o.

HARBER IP poskytuje služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Specializuje se na poradenství při transferu technologií, zejména licencování, převodech průmyslových práv, úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

 

IOCB Tech, s.r.o.

IOCB Tech je dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, jež zabývá transferem technologií. Pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín.

 

i&i Prague, s.r.o.

i&i Prague je biotechnologický inkubátor založený Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Pomáhá s komercializací projektů z oblasti medicíny, biotechnologií, diagnostiky a vývoje léčiv.

 

Moderní ekonomická diplomacie

Moderní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech. 

 

Nanoprogress, z.s.

Nanoprogress je klastr zaměřující se na vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikaci do průmyslu a biomedicíny. Vizí klastru Nanoprogress je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažerské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování.

 

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

 

Naviga4, s.r.o.

Naviga4 je přední poradenská firma působící v oblasti evropských a národních dotací v Česku. Své služby poskytuje soukromému i veřejnému sektoru, pracuje pro poskytovatele dotací i pro žadatele. 

 

ResearchJobs.cz

Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn v roce 2016 s cílem propojit nabídku pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Dlouhodobou vizí ResearchJobs.cz je stát se průvodcem všech, kteří zvažují kariéru ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě.

 

Technologická agentura ČR

TA ČR je organizační složkou státu působící od roku 2009. Hlavním posláním Technologické agentury je centralizovat státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

 

Technologické centrum AV ČR

TC AV plní roli klíčové národní instituce poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a současně provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Tertiary Education & Research Institute, z.ú.

Hlavním posláním TERI je provádět nezávislý výzkum a poskytovat vzdělávání a šíření znalostí především v oblasti vysokoškolské vzdělávací politiky, vědecké politiky, politiky výzkumu a vývoje a inovací a transferu znalostí a technologií.

 

Transfera.cz

Transfera je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu a technologií a jejich rozvoji.

 

Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je ústředním orgánem státní správy České republiky. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Je také pořadatelem řady tematických seminářů.

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Mimo to realizuje odborné činnosti v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.