facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8J25DE“) na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2025–2026.

16. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a startupy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií.

16. 4. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 10. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Proof of Concept – výzva II. Alokace pro výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a znalostním organizacím.

15. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Evropská komise oznámila výsledky výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) pro rok 2023 pro doktorandy. Celkem 128 doktorských programů pro více než 1 900 doktorandů bude financováno částkou 443 milionů eur.

14. 4. 2024

ERA Portal Austria

Dne 11. 4. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Spolupráce – Klastry – výzva II. Alokace pro výzvu, která je určena malým, středním a velkým podnikům a výzkumným organizacím, je stanovena na 500 mil. Kč. 

13. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Začátkem dubna 2024 byly otevřeny přihlášky na akademický rok 2025/2026 do všech níže uvedených programů Fulbrightova stipendia. 

11. 4. 2024

Univerzita Karlova

V březnu 2024 čeští právní a finanční poradci národního kontaktního bodu (NCP) zaktualizovali tři dokumenty s otázkami a odpověďmi od Evropské komise k finančním a právním aspektům programu Horizont Evropa.

10. 4. 2024

Technologické centrum Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 16. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2024 bude udělena v oblasti psychologie.

9. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Upozorňujeme žadatele, že pro žádosti o podporu podané po 15. dubnu 2024 dojde ke změně rozhodovací praxe v případě kontroly formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti Žádosti o podporu, které byly opraveny, avšak nebyly řádně podány.

8. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

4. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR