facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Etický kodex

Etický kodex redakce portálu Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz je nezávislým médiem, které přináší zprávy a publicistiku z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vědních politik, řízení výzkumu, vědecké kariéry či popularizace vědy jak v České republice, tak zahraničí.

Obecnými etickými a morálními principy, ke kterým se redakce hlásí, jsou svoboda tisku, názoru a projevu, právo na informace, společenská odpovědnost a péče o základní lidská práva.

Jsme si vědomi celé řady výzev etické povahy, které před nás redakční činnost staví, a proto jsme se rozhodli formulovat a zveřejnit tento dokument.

Etický kodex je transparentní prezentací způsobu, jakým výzvy a různé situace řešíme v souladu s platnými zákonnými a podzákonnými normami.

Cíle média

Již od svého založení v roce 2016 je posláním portálu Vědavýzkum.cz nabízet aktuální informace ze světa výzkumu, vývoje a inovací, ale také sdílet pestrou škálu názorů, myšlenek a perspektiv jednotlivých aktérů nejširší vědecké a akademické komunity – ať už se jedná o vědce, juniorní výzkumníky, inovativní podnikatele a vynálezce, či řídící pracovníky celého systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR i v zahraničí.

Věříme, že otevřená diskuse o aktuálních tématech ze světa vědy, výzkumu a inovací a sdílení nejrůznějších úhlů pohledu vedou k rozvoji a kultivaci českého výzkumného prostoru a na nejobecnější úrovni také k pozitivním dopadům na společnost jako celek.

Kodex je závazný pro všechny členy redakce bez ohledu na formu jejich pracovního poměru a druh spolupráce.

Práce s informacemi

Redakce dodržuje základní nepřekročitelné žurnalistické standardy práce a maximy nakládání s informacemi, jakými jsou přesnost a důvěryhodnost informací, odpovědnost a profesionalita. Jak redakce, tak její jednotliví členové jsou na sobě nezávislí a jejich tvorba je svobodná, podmíněná pouze tímto etickým kodexem.

Redakce důsledně dodržuje odkazování na zdroje informací svých textů, přičemž se jedná zejména o oficiální dokumenty, zahraniční odborná periodika nebo tuzemské informační materiály vědeckovýzkumných či jiných organizací. Vedle klasického odkazování v textu se tak zpravidla děje formou hypertextových odkazů v textu či v zápatí článku.

Svým informátorům členové a členky redakce neplatí.

Pokud čtenář v redakčním textu zaznamená nedostatečné odkazy na zdroje, redakce upřímně uvítá jeho upozornění zaslané na uvedené kontaktní údaje a pokusí se zjednat včasnou nápravu.

Názory a komentáře

Portál Vědavýzkum.cz zveřejňuje názory, komentáře, autorské analýzy, glosy a jiné příspěvky svých čtenářů a přispěvatelů za účelem podpory otevřené a relevantní diskuze nad aktuálními tématy z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V těchto publicistických materiálech dbáme na to, aby byly jasně a srozumitelně odlišeny od zpravodajství, přičemž autor názoru je vždy uveden s výjimkou respondentů čtenářských anket, kteří vyslovili přání zůstat v anonymitě.

Publikované příspěvky dalších osob přitom nijak neodrážejí názory a postoje členů redakce a portál Vědavýzkum.cz se s nimi nijak neztotožňuje.

Redakce si vyhrazuje plné právo odmítnout libovolný příspěvek, který je jí nabídnut ke zveřejnění, a to i bez udání důvodu. Každý nabízený příspěvek je podroben čtení a interní diskuzi, přičemž hlavním kritériem pro jeho publikaci je jeho věcná kvalita a odborné zaměření na relevantní a aktuální témata z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Portál Vědavýzkum.cz zvláště odmítá publikovat příspěvky, jež podněcují a reprodukují osobní výpady, antipatie či útoky na konkrétní osoby, skupiny či instituce.

Autorizace

Veškerý obsah, který vzniká v součinnosti s dalšími subjekty (například rozhovory, komentáře či názory k aktuálním událostem), je zpravidla těmito subjekty autorizován. Z redakčních důvodů si však portál Vědavýzkum.cz vyhrazuje právo daný text k autorizaci neposílat, případně neakceptovat navrhované úpravy obsahu. Jedná se o redakcí navrhovaný benefit, nikoliv závaznou povinnost.

K publikaci neautorizovaného textu redakce volí zejména při nedostatečně včasné komunikaci s dotčenými osobami či institucemi, která by mohla blokovat či jinak poškodit zájmy média.

Komerční spolupráce

Provoz redakce a portálu z velké části umožňuje finanční podpora partnerů. Protihodnotou bývá určitý typ obsahu, který je na portálu transparentně (viditelně) označen tak, aby výstupy vzniklé z placené či jiné spolupráce mohlo publikum jednoznačně identifikovat a odlišit. Redakce portálu Vědavýzkum.cz vždy jasně rozlišuje mezi redakčním a reklamním nebo sponzorovaným obsahem.

Veškerý obsah, který je výsledkem konkrétního autora či autorů, je jasně označen (zpravidla autorskou značkou, podpisem a podobně).

Veškerý obsah pocházející z jiného než vlastního redakčního zdroje je vždy zřetelně označen. Reklama je jasně odlišena od redakčního obsahu stejně jako speciální reklamní nebo advertoriální obsah.

Hypertextové odkazy, které se objevují v redakčním obsahu webu, včetně odkazů v grafice, jsou umístěny na základě uvážení redakce. Pokud jsou odkazy placené inzerenty, je tato informace rovněž zveřejněna.

Etický kodex je platný od 1. března 2023

 

V Praze, 31. ledna 2023, za redakci portálu Vědavýzkum.cz


Jan Tesárek, v.r.