Vytisknout tuto stránku

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

6. 10. 2021
Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí.

První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na úspěchy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který umožnil získávat evropské dotace v období 2014–2020.

Hlavním cílem OP JAK pro programové období 2021–2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního až po terciární vzdělávání.

Pro operační program je vyčleněna celková alokace 90 mld. Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč na regionální školství.

OP JAK je intenzivně připravován již od roku 2019. V loňském roce došlo k zahájení tzv. neformálního dialogu s Evropskou komisí, v jehož rámci probíhají negociace mezi členskými státy a Evropskou komisí týkající se konkrétnějšího zaměření operačních programů. Poslední kolo tohoto neformálního dialogu proběhne 18. října 2021. Poté bude OP JAK předložen Evropské komisi k zahájení tzv. formálního dialogu. Nutnou podmínkou pro zahájení tohoto kroku je právě schválení OP JAK vládou.

Finální schválení OP JAK se očekává v prvním kvartálu roku 2022. Následně bude svoláno první zasedání Monitorovacího výboru OP JAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit Harmonogram výzev OP JAK s cílem co nejrychleji vyhlásit první výzvy.

Nominační proces pro platformy OP JAK bude zahájen do konce října 2021. V souladu s principem partnerství budou k nominaci svých zástupců vyzváni relevantní partneři pro oblast vzdělávání a výzkumu. Konkrétně se jedná o Monitorovací výbor OP JAK, Plánovací komisi programu hlavní, Plánovací komisi programu pro Prioritu 1 a Plánovací komisi programu pro Prioritu 2.

Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE.

Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny v záložce 2021+.

 

Zdroj: MŠMT