facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový program SIGMA urychlí podporu aplikovaného výzkumu

2. 6. 2022
Nový program SIGMA urychlí podporu aplikovaného výzkumu

Vláda České republiky schválila 18. května 2022 nový program Technologické agentury ČR s názvem SIGMA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, a inovací. Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánované v rámci rozpočtových možností na konec letošního roku.

Program SIGMA je svého druhu novým komplexním nástrojem, který je zaměřen na naplňování a řešení řady cílů a opatření stanovených klíčovými strategickými a koncepčními dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v České republice a který dále umožní pružně reagovat na potřeby společnosti a hospodářství, jež mohou vznikat na základě neočekávaných situací. Potřeba vytvořit široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vznikla v kontextu nečekaných událostí posledních let. Stávající nástroje totiž v případě náhlých změn mohou být upraveny pouze v rozsahu, který jim umožňuje legislativa.

Ukázalo se ale, že potřeba komplexního a dlouhodobého nástroje na podporu projektů aplikovaného výzkumu a inovací je více než nutná. Nejen proto začal vznikat v TA ČR Program SIGMA, který implementuje schémata řešená v současných programech TA ČR, ale také nově vznikající výzvy. Hlavní vizí nově zamýšleného širokého nástroje podpory je konsolidace několika současných programů TA ČR do jednoho programu, umožnění podpory regionům dle jejich inovačního potenciálu, podpora průřezových a systémových opatření, včetně ponechání prostoru na podporu v oblastech/tématech v době přípravy programu neidentifikovaných.

Unikátnost nástroje tkví v tom, že na úrovni programu, který schvaluje vláda, jsou určeny pouze základní parametry a další tematické a technické záležitosti budou stanoveny podle aktuálních potřeb při přípravě soutěží. Díky tomu bude celý proces podpory aplikovaného výzkumu a inovací pružnější a rychlejší. Určování témat veřejných soutěží bude probíhat se zapojením relevantních resortů i regionů. Program SIGMA bude postupně zajišťovat implementaci aktivit ze současných programů ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2 a unijních nástrojů (do kterých bude poskytovatel zapojen).

Současné programy NCK, THÉTA, BETA 2KAPPA jsou programy s velkou mírou zapojení dalších organizačních složek státu, podobně jako u resortních programů. Tyto typy programů budou stát nadále samostatně a nebudou do Programu SIGMA začleněny.

„Jsem velmi rád, že se povedlo schválit Program SIGMA, protože se nám tím otevírají zcela nové možnosti podpory aplikovaného výzkumu. SIGMA je nástrojem s volnějšími mantinely, který umožní lépe a efektivněji reagovat na krizové situace, které nastávají,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Hlavní výhodami programu jsou efektivita, pružnost a variabilita, načasování a propojení s unijními programy. Program SIGMA je navržený jako široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Tato koncepce umožní naplňovat cíle národních strategií a zároveň pružně reagovat na aktuální problémy v oblasti výzkumu a inovací. Tím získává značnou výhodu oproti doposud vytvořeným programům.

Program je navržen s dobou trvání 14 let a koncipován tak, aby umožnil moderní podporu aplikovaného výzkumu a inovací vedoucích ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí.

Dílčí cíle nového programu

Dílčí cíl 1 – Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1)

Definice cíle: Zefektivnit transfer poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe a urychlit tvorbu nových inovativních výrobků a služeb.

Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2)

Definice cíle: Zvýšit zapojení začínajících výzkumnic/výzkumníků a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)

Definice cíle: Zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.

Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce (DC4)

Definice cíle: Zvýšit počet výsledků aplikovaného výzkumu vzniklých v rámci projektů mezinárodní spolupráce a rozšířit počet spoluprací mezi tuzemskými a zahraničními podniky a výzkumnými organizacemi.

Dílčí cíl 5 – Průřezová podpora (DC5)

Definice cíle: Posílit podporu nových příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu a inovací.

Doba trvání a termín vyhlášení programu

Doba trvání programu je stanovena na období od roku 2022 do roku 2029, tj. 8 let. Vyhlášení první veřejná soutěže na výběr se předpokládá vyhlásit v roce 2022 se zahájením poskytování podpory od roku 2023. Každoročně bude vyhlašováno několik veřejných soutěží.

Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Poskytovatel předpokládá, že po roce 2029 bude program SIGMA prodloužen. Prodloužení programu se bude připravovat na základě výsledku průběžné evaluace tak, aby mohlo být schváleno nejpozději v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2030, tzn. v roce 2029. Prodloužený program SIGMA bude reflektovat zejména zkušenosti z 2. průběžného hodnocení programu, které se uskuteční v roce 2027.

Celkové výdaje na program

Výdaje na program SIGMA činí 8 925 mil. Kč. Ze státního rozpočtu (SR) se jedná o částku 7 140 mil. Kč. Výše výdajů z ostatních zdrojů (vč. ostatních veřejných zdrojů) je 1785 mil. Kč.

 

Zdroj: TA ČR (12)