facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novým členem RVVI se stal profesor informatiky Václav Matyáš

29. 9. 2023
Novým členem RVVI se stal profesor informatiky Václav Matyáš

Ve středu 27. září 2023 se v prostorách Strakovy akademie konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI byli mimo jiné seznámeni s aktuálním návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 2024–2026, s návrhem nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje nebo s návrhem pořadí výzkumných témat veřejné soutěže v rámci programu SIGMA.

Matys homola

Novým členem RVVI byl vládou jmenován prof. Václav Matyáš. Na snímku vlevo spolu s 1. místopředsedou RVVI prof. Jiřím Homolou.

V úvodu jednání 1. místopředseda RVVI prof. Jiří Homola přivítal nového člena Rady prof. RNDr. Václava Matyáše, M. Sc., Ph. D., který je vedoucím Centra pro výzkum kryptografie a bezpečnosti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Profesor Václav Matyáš byl členem RVVI jmenován usnesením vlády ze dne 20. září 2023.

„Jsem velmi rád, že mohu v Radě uvítat dalšího mezinárodně uznávaného odborníka. Profesor Matyáš se dlouhodobě zaměřuje na výzkum v oblastech aplikované kryptografie, kyberbezpečnosti, ochrany informačního soukromí a akademicko-průmyslových vztahů,“ uvedl 1. místopředseda RVVI prof. Homola.

Informace o aktuálním stavu návrhu rozpočtu na vědu, výzkum a inovace na rok 2024, se střednědobým výhledem na období 2025–2026, byly v posledních měsících pravidelným bodem programu zasedání RVVI. V dubnu letošního roku RVVI schválila materiál návrh rozpočtu na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026. V květnu rozepsalo Ministerstvo financí (MF) limity výdajů na výzkum a vývoj na rok 2024 ve výši 35,782 mld. Kč, na roky 2025 a 2026 pak ve výši 39,8 mld. Kč.

Vláda v červnu současně uložila ministryni pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyni RVVI Heleně Langšádlové jednat s předsedou vlády a s ministrem financí o stanovení nového výdajového rámce, tak aby aktualizovaný návrh celkové výše výdajů na výzkum a vývoj stále reflektoval priority definované v programovém prohlášení vlády a umožňoval další rozvoj této oblasti. Během léta proběhla řada jednání na úrovni předsedy vlády, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministra financí.

Výsledkem těchto jednání je aktualizovaný návrh výše výdajů, ve kterém jsou celkové výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace z národních zdrojů, tj. bez výdajů krytých příjmy z programů EU a finančních mechanismů, na roky 2024–2026 navrženy ve výši 40,190 mld. Kč ročně. Vůči původnímu návrhu MF tak dochází pro rok 2024 k výslednému navýšení výdajů z národních zdrojů o téměř 4,4 mld. Kč. Pro RVVI je klíčové zajištění financování dvou základních pilířů systému vědy a výzkumu Akademie věd ČR a veřejných vysokých škol, a proto je v návrhu rozpočtu počítáno s navýšením institucionální podpory pro tyto dva segmenty o cca 4,5 %. Rozpočet také zachovává výši prostředků pro Grantovou agenturu ČR, tak aby byly zajištěny zejména programy na podporu excelence a mladých vědců. Výdaje navržené na rok 2024 nyní dosahují výše rozpočtu roku 2023, s ohledem na aktuální ztíženou situaci ve státním rozpočtu, hospodářský vývoj a probíhající konsolidaci veřejných financí.

RVVI na svém zářijovém zasedání tak vzala na vědomí aktualizovaný návrh celkové výše výdajů státního rozpočtu České republiky na vědu, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) a apeluje na vládu, aby dlouhodobě usilovala o navýšení výdajů státního rozpočtu na oblast VaVaI, která je jednou ze zásadních strategických investic do budoucnosti naší země.

RVVI také přijala informaci o přípravě návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Nový zákon např. podpoří kariérní rozvoj lidí ve vědě, ukotví etické zásady vědecké práce či nově nastaví mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Významnými prvky systému, které návrh zákona upravuje, jsou ochrana bezpečnostních zájmů státu v oblastech vědy a výzkumu a ukotvení podmínek pro transfer znalostí. Součástí zákona se stane i oblast propagace a popularizace vědy.

Na jednání RVVI bylo dále přijato souhlasné stanovisko k žádosti Technologické agentury ČR o posouzení pořadí priorit výzkumných témat veřejné soutěže „Dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI“, která bude vyhlášena v rámci programu SIGMA. RVVI zároveň upozornila na možnost překryvů s jinými zdroji finanční podpory, jimž je nezbytné při vyhlašování veřejných soutěží a výzev předcházet.

V závěru jednání se členové RVVI seznámili se zprávou SAPEA (Science Advice For Policy By European Academies) „Towards Sustainable Food Consumption", na níž se podílel také Etnologický a Sociologický ústav Akademie věd ČR. Zpráva poukazuje na nutnost změnit v Evropě způsob výroby a spotřeby, aby se dosáhlo vytyčených cílů v oblasti zdraví a udržitelnosti.

 

Zdroj: RVVI

Foto: Úřad vlády ČR