facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády chce navýšit rozpočet na vědu na rok 2022

30. 3. 2021
Rada vlády chce navýšit rozpočet na vědu na rok 2022

Druhé březnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) proběhlo 26. března 2021 formou videokonference. Členové RVVI projednávali podporu výzkumu a vývoje v rámci Národního plánu obnovy, přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu na příští rok, přípravu operačního programu OP JAK nebo tzv. juniorské granty na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků.

Úvodním bodem zasedání byly aktuální informace o podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy, který je v závěrečné fázi připrav, a jeho předložení Evropské komisi je plánováno v dubnu t.r. Členové Rady byli podrobněji seznámeni s prvotní verzí návrhu nového Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví ze strany Ministerstva školství (MŠMT).

Rada pokračovala jednáním k přípravám návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. Předsednictvo Rady nyní zahájí konzultace s Ministerstvem financí o navýšení výdajů na vědu a výzkum nad rámec již schválených střednědobých výhledů na dané období.

„Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na vědu pro rok 2022 ve výši 38 miliard korun není dostatečný. Částka představuje meziroční nárůst o 500 milionů, nepokryje ale základní potřeby v této oblasti. Odůvodněné nadpožadavky mají zajistit například stabilní financování rozvoje výzkumných institucí, spolufinancování připravovaného operačního programu Jan Amos Komenský, včetně účelové podpory poskytované Technologickou a Grantovou agenturou ČR, Agenturou pro zdravotnický výzkum či z kapitoly Ministerstva kultury. Opomenout nelze rovněž rezortní podporu aplikovaného průmyslového výzkumu," sdělil k podmínkám jednání o rozpočtu první místopředseda RVVI Pavel Baran.

RVVI se současně na vládu obrátila s žádostí o co nejširší aktivaci a zapojení všech disponibilních veřejných zdrojů pro podporu vědy a výzkumu s ohledem na jejich význam a strategický dopad v situaci aktuální pandemie. Bez robustní podpory kvalitního výzkumu nelze úspěšně čelit rizikům a hrozbám současného světa.

RVVI byla seznámena se stavem přípravy operačního programu Jan Amos Komenský, jeho základními parametry a požádala MŠMT o předložení podrobné informace o tematickém zaměření a struktuře programu na dubnové zasedání.

V pravidelném bodě k Implementaci Metodiky hodnocení 2017+ Rada z výsledků tajné volby doporučila svému předsedovi doplnit členy Odborných panelů (Natural sciences, Engineering and technologies, Medical and health sciences a Social Sciences) tak, aby mohlo nové hodnocení na národní úrovni probíhat čtvrtým rokem dle harmonogramu.

Zároveň byly schváleny výsledky tzv. škálování všech výzkumných organizací po třech letech hodnocení. Členové RVVI se také zabývali návrhem Uživatelské příručky pro výzkumné organizace a v této souvislosti schválili výstup pracovní skupiny pro hodnocení aplikovaného výzkumu.

Rada dále schválila stanovisko k materiálům Perspektivy rozvoje Technologické agentury ČR v rámci systému českého výzkumu, vývoje a inovací 2021-2025 a Návrh změny skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků (tzv. juniorské granty). Oba materiály byly doporučeny do meziresortního připomínkového řízení.

Návrh změny ve skupině juniorských grantů Grantové agentury ČR řeší možnosti přerušení projektu z důvodu odchodu řešitele/řešitelky na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou či v souvislosti s pandemií COVID-19 prodloužení řešení projektu o 6 měsíců. Hlavním cílem předložených Perspektiv rozvoje TA ČR je přispění agentury k naplňování politik definovaných na národní a evropské úrovni. RVVI hodnotí zejm. soulad Perspektiv s Národní politikou VaVaI 2021+ a se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Koncepce také zohledňuje potenciální reakce na neočekávané události vč. pandemie COVID-19, která přinutila veřejný i soukromý sektor k dříve nepředvídatelným změnám a inovacím.

RVVI volila na březnovém zasedání ze svých řad zpravodaje pro specifické agendy. Doc. Marián Hajdúch byl jmenován zpravodajem pro oblast open data/open science a dále předsedou nově zřízené Pracovní skupiny pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat. Zpravodajem Rady pro koncepční a analytickou podporu VaVaI byl jmenován prof. Štěpán Jurajda.

Závěrem jednání navrhli členové Rady svému předsedovi jmenovat pro další funkční období jedenáct ze 14 stávajících členů Mezinárodního poradního orgánu RVVI. Jsou jimi prof. Dr. Josef Jiřičný, prof. Jakub Kastl, Ph. D., doc. Dr. Vladislav Kolařík, Dr. Ing. Reinhard Mauermann, prof. Josef Michl, Ph. D., M. D., Karel Pacák, Ph. D., D. Sc., Dr. Bohdan Pomahač, M. D. associate professor, prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., prof. Pier Luigi Sacco, prof. Dalibor Sameš a prof. Ding-Ming Wang. Zpravodajem pro činnost Mezinárodní rady se stal vedle prof. Jana Konvalinky nově prof. Václav Hořejší.

 

Zdroj: RVVI