facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Perspektivy výzkumu a inovací v Ústeckém kraji

23. 7. 2021
Perspektivy výzkumu a inovací v Ústeckém kraji

O perspektivách výzkumu a inovací, lokálních potřebách a příležitostech v Ústeckém kraji diskutovali regionální zástupci inovační infrastruktury s odborníky z Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci červnového kulatého stolu.

Ústí nad Labem ústí Bíliny  z lanovky

Výzkum a inovace jsou pro budoucnost a rozvoj regionu zásadní, zejména v období, kdy kraj prochází transformací. Samotná transformace nabízí unikátní příležitost pro řadu průmyslových odvětví a oborů výzkumu a inovací. „Výzkum a vývoj hrají při transformaci Ústeckého kraje zcela nezastupitelnou roli. Jen diverzifikace ekonomických činností ve strukturálně postiženém regionu založená na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe zaměřená na produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotu může zásadním způsobem trvale změnit socioekonomickou strukturu kraje. V tomto směru vnímám velmi pozitivně ambici Ústeckého kraje stát se skutečným hybatelem inovací,” říká Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje pro oblast strategie přípravy a realizace projektů a předsedkyně Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.

Zúčastnění diskutovali o tom, která odvětví budou pro region klíčová, jak podpořit konkurenceschopnost kraje a kvalitní životní prostředí, a jakou roli v rozvoji Ústecka sehrají Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fond spravedlivé transformace nebo vodíková strategie. Ústecký kraj se v tuzemském kontextu jako první zavázal rozvíjet komplexní využití vodíku jako zdroje čisté energie. „Hlavním cílem čisté mobility je snižování zdravotně závadných emisí z dopravy, které negativně ovlivňují životní prostředí. V budoucnu pak rozvoj čisté mobility zabrání vzniku bariér v oblasti rozvoje a konkurenceschopnosti našeho regionu zejména ve vztahu k zahraničí. Využití vodíku, zejména pak zeleného, není ale v našem regionu pochopitelně vázáno jen na problematiku mobility, ale hraje významnou roli při celkové transformaci průmyslu v současné době závislého na spalování fosilních paliv. Zdá se, že vodík může našemu kraji pomoci při budování jeho nové energetické identity,” upozornila radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková.

Nosnými tématy rozvoje Ústeckého kraje by měla být podle zúčastněných transformace energetiky, koncept smart city, čistá mobilita, výroba vodíku nebo digitalizace. „V rámci tradičních oborů vidíme příležitost například v oblasti chemie se zaměřením na vodík. Je však nutno zaměřit se i na nové výzvy v oblasti mobility a digitalizace. V rámci těchto oborů bych ráda zdůraznila podporu nanotechnologiím, výrobě vodíku, biochemii a energetice,” přiblížila perspektivní obory pro výzkum a inovace v kraji radní Iva Dvořáková. Důležitou roli sehraje i podpora nadějných startupů a spin-offů a vytvoření atraktivního prostředí pro nastartování výzkumné a podnikatelské činnosti, která bude mít pro kraj lokální i globální význam. Jedinečnou výzkumnou příležitost pro výzkumné pracovníky UJEP nebo začínající podniky představuje aktuální potřeba rekultivace a revitalizace Ústeckého kraje.

Univerzita J. E. Purkyně také souvisle spolupracuje s Technologickou agenturou ČR, která zde pravidelně pořádá semináře pro mladé výzkumníky, aby jim pomohla zorientovat se v aktuálních možnostech podpory aplikovaného výzkumu. Do programů TA ČR se doposud zapojily všechny fakulty UJEP, mimořádně úspěšná byla univerzita v poslední veřejné soutěži Programu ÉTA. „Spolupráce s TA ČR hraje skutečně významnou roli, a to zejména v roli zajišťování podpory realizace projektů v oblasti VaVaI v regionu Ústeckého kraje. Možnosti kooperace vidím např. v rámci výměny zkušeností v oblasti rozvoje inovačního prostředí nebo konzultací pro nastavení rozumných budoucích podmínek dotačních programů zaměřených na podporu užitečných projektů,” dodává Iva Dvořáková.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR