facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový evropský Bauhaus

31. 7. 2022
Nový evropský Bauhaus

Nový evropský Bauhaus (NEB) je novou vítanou a důležitou aktivitou EU podporující oblast kreativních průmyslů v širších souvislostech. Cílem této iniciativy je poskytnout všem občanům přístup k oběhu zboží s nižšími uhlíkovými emisemi, které podporuje obnovu přírody a chrání biologickou rozmanitost.

NEB2

Nový evropský Bauhaus tak převádí Zelenou dohodu pro Evropu do hmatatelné, pozitivní zkušenosti, na níž se mohou všichni Evropané podílet a postupovat společně. Není bez zajímavosti, že výše zmíněná vize Nového evropského Bauhausu je založena na několika prvcích Bauhausu historického. Nejvíce akcentovaná, stejně jako před sto lety je i dnes otázka inovativních materiálů.

Otázce inovativních materiálů, možnostem využití a jejich udržitelnosti je v iniciativě věnována poměrně velká pozornost a je vnímána jako jedna z klíčových aktivit. Nový evropský Bauhaus je totiž založen na trojúhelníku tří základních neoddělitelných hodnot, a to:

  • udržitelnosti – od cílů v oblasti klimatu po cirkularitu, nulové znečištění a biologickou rozmanitost,
  • estetice – kvalita stylu, nad rámec funkčnosti, ale v dialogu s ní,
  • inkluzi – zahrnuje uznání hodnoty rozmanitosti, zajištění rovnosti pro všechny, přístupnosti a cenové dostupnosti.

Výše uvedené hodnoty jsou tvořeny zásadami, které kombinují a do souladu dávají celosvětový a místní rozměr konkrétního problému, jsou založeny na participaci a transdisciplinaritě. Evropská komise (EK) je silným zastáncem participativního přístupu, o čemž svědčí aktuálně ukončená Konference o budoucnosti Evropy, jejímž cílem bylo prohloubit a udržet spolupráci exekutivy (národní i evropské) s občany.

Komise bude i nadále naslouchat subjektům působícím v praxi, spolupracovat s nimi a společně zkoumat, kde politika, financování a další nástroje skutečně přispívají ke změnám. To je primárním úkolem Laboratoře NEB.

Participativní přístup zapojuje občanskou společnost a příslušníky všech věkových skupin v jejich rozmanitosti sociální, genderové a vzdělanostní. Zvláštní ohled je brán na znevýhodněné skupiny (osoby, jimž hrozí větší riziko chudoby, marginalizace či diskriminace (mladí lidé, senioři, osoby se zdravotním postižením, představitelé LGBTIQ, osoby menšinového rasového nebo etnického původu a náboženské menšiny). Toto nezbytné zaměření na inkluzi má zajistit, aby nikdo nebyl opomenut, a zároveň odráží přesvědčení, že nejkreativnější řešení vycházejí z kolektivního myšlení. Nová řešení by měla nalézat odpovědi na každodenní problémy a všem přinést vyšší kvalitu života.

Také mezioborové spolupráci je věnována velká pozornost. NEB je založen na překonávání rozdílů mezi různými profesemi a úhly pohledu. Velký důraz je kladen na propojování kultury a technologií, na inovace a design, technické obory, řemesla, umění a vědu. Právě nedávná pandemie ukázala, že k řešení složitých problémů jsou více než kdy jindy zapotřebí integrované přístupy. Smysluplná transformace vyžaduje zapojení mnoha různých kompetencí a znalostí.

Práce a vzdělávání napříč obory usnadňuje vzájemné obohacování myšlenek, znalostí, dovedností a metod. Mezioborovost je tedy jedním ze základních kamenů NEB. Tento přístup není samozřejmě v českém prostředí novinkou, je potřeba zmínit podporu Ministerstva kultury a program NAKI3 či TAČR se společenskovědním programem ÉTA.

Laboratoř NEB (NEB LAB)

Na podporu realizace NEB zřídila v letošním roce EK nový think-thank Laboratoř NEB (NEB LAB). Cílem této „laboratoře“ je působit jako inkubátor, který spojuje zúčastněné strany za účelem výměny osvědčených postupů. Úkolem je podporovat propojení designu, udržitelnosti, dostupnosti a investic s cílem přispět k realizaci Zelené dohody pro Evropu. Inkubátor má přímo zapojit firmy a veřejné subjekty, jako jsou kraje, obce a města.

Klíčovými výstupy Laboratoře NEB jsou projekty, které podporují procesy změn a zlepšují kvalitu života občanů. Uvnitř NEB LAB v současné době probíhá několik projektů, jako je projekt „strategie označování“ týkající se udržitelnosti, inkluzivity a estetiky, projekt „analýza a experimentování“, jehož cílem je prověřit, jak může regulační rámec podpořit rozvoj projektů Nového evropského Bauhausu, a dva projekty zaměřené na „inovativní financování“.

V rámci projektů „inovativního financování“ se první zaměřuje na „crowdfunding“ a veřejné financování a druhý na společné financování s filantropií. Zároveň v rámci NEB LAB probíhají tři komunitně vedené projekty, New European Bauhaus goes South, který sdružuje šest jihoevropských zemí, Nordic Carbon Neutral Bauhaus, otevřené fórum zaměřené na uhlíkově neutrální budovy a životní prostředí, a New European Bauhaus of the Mountains, který se snaží zlepšit kvalitu zastavěného prostředí ve venkovských a horských oblastech.

Je nutné uvést, že Laboratoř NEB neposkytuje financování projektů. Zde jsou jednotlivé projektové týmy odkázány na podporu a možnosti financování – např. věcnou podporu, veřejné financování EU, národní, regionální nebo místní veřejné financování, sponzorství. EK bude na výsledky práce Laboratoře NEB navazovat dalšími kroky a iniciativami, jež zapojí rovněž členské státy, Evropský parlament, Výbor regionů a další partnery. Bude sledovat a analyzovat vývoj, usnadňovat propojení mezi zúčastněnými stranami, shromažďovat a vyhodnocovat pozitivní výsledky a poznatky.

V neposlední řadě bude určovat nová témata, která by měla NEB LAB zkoumat, a postupně bude přispívat k přizpůsobení rámce podpory EU.

Aktivity laboratoře NEB

Laboratoř NEB má několik aktivit:

  • Strategie označování projektů: Jak charakterizovat a rozpoznat konkrétní iniciativy, jejichž cíle se shodují se záměry NEB? Co z projektu dělá projekt NEB? Jak lze označení EU „Nový evropský Bauhaus“ propojit s přístupem k financování projektů?
  • Inovativní financování: Lze za účelem oslovení iniciativ na místní úrovni a zkvalitnění výběru projektů kombinovat veřejné financování s crowdfundingem? Jaký přístup by mohl k podpoře projektů NEB nejlépe mobilizovat financování ze soukromých zdrojů, a to i od filantropů? Jak motivovat investory v různých odvětvích (nemovitosti, turistická infrastruktura apod.), aby vzali za své cíle NEB? Jak může NEB podpořit sociální ekonomika?
  • Analýza a testování regulatorních aspektů: Jak může regulatorní rámec podpořit rozvoj projektů NEB v oblasti stavebnictví, energeticky náročného průmyslu, mobility, sociální a lokální ekonomiky, kulturních a kreativních odvětví, cestovního ruchu, textilního průmyslu? Jak může NEB plně využít nový technologický vývoj včetně digitální transformace? Jaké překážky a problémy regulatorního rázu zbývá vyřešit? Jak může priority NEB na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni podpořit zjednodušení zadávání veřejných zakázek a právních předpisů? Lze ve spolupráci s členskými státy a místními orgány uvažovat o experimentálních regulatorních přístupech, které by umožnily otestovat nová regulatorní nastavení, jež by podpořila ambice v souladu s NEB?
  • Klíčové ukazatele výkonnosti: Jak lze měřit úspěch NEB v roce 2024 a v roce 2030? Jaké výstupy by měly vzejít z jednotlivých fází projektu? Jak můžeme výsledky smysluplně hodnotit?

NEB Festival

V letošním roce se také uskuteční první ročník NEB Festivalu, což je vnímáno jako důležitá aktivita vedoucí k propagaci NEB a šíření jeho myšlenek. Právě propagace hodnot je zcela nezbytná. Je nutné spolupracovat s těmi, kdo o těchto hodnotách uvažují, studují je a vyjadřují, jako jsou umělci, odborníci z oblasti společenských věd, pedagogové, vzdělávací instituce a mládežnické organizace.

Umělci a odborníci z kreativních odvětví ze všech oborů dlouhodobě přispívají ke zvyšování povědomí svého publika o sociálně-ekonomických a environmentálních výzvách naší doby.

Možnosti financování NEB

Financování je jedna z nejdůležitějších oblastí podpory NEB. Probíhá na několika úrovních – Horizon Europe (Horizont Evropa, HE), Single Market Programme (SMP), European Regional Development Fund (ERDF), Creative Europe Programme (CREA), European Solidarity Corps (ESC), Programme for the Environment and Climate Action (LIFE), Erasmus+ Programme (ERASMUS) a Digital Europe (DIGITAL). Horizont Evropa zůstává největším finančním podporovatelem aktivit v rámci NEB.

V roce 20212022 bylo vypsáno několik výzev na podporu řady akcí, a to napříč několika klastry (Klastr 2 / 6 milionů € pro kulturní a kreativní průmysly, Klastr 4 vypsal výzvy v hodnotě 10 milionů € na demonstraci v oblasti dostupného bydlení, Klastr 5 podpořil 1 milionem € výzvu spojenou s partnerstvím Built4People, na udržitelnost, kvalitu, cirkulaci a sociální začlenění v zastavěném prostředí.

Na konci roku 2021 proběhla výzva ve výši 25 milionů € napříč misemi pro demonstrátory NEB, které budou fungovat jako pilotní projekty a příklady pro budoucí projekty NEB5. Výzva Mise EU pro klimaticky neutrální a chytrá města ve výši 2 milionů € požaduje modely místní správy založené na spolupráci spojené s renovací zastavěného prostředí.

Roky 20232024 předpokládají ještě větší navýšení finančních prostředků podporujících aktivity NEB, například pro oblasti kulturních a kreativních průmyslů, ochrany a obnovy kulturního dědictví, kulturního cestovního ruchu, umělecké výchovy a kulturního povědomí či intersekcionality, rovnosti a sociálního začlenění a dalších.

Zapojení ČR do NEB

Česká republika se od počátku vzniku iniciativy zapojuje do aktivit NEB poměrně aktivně. Nicméně oficiálních partnerů přímo zapojených do NEB je pouze sedm. Vzhledem k velmi dobré podpoře kreativních průmyslů se dá předpokládat širší zapojení kulturních organizací, firem a dalších subjektů. Nemalou roli zde musí sehrát větší propagace a osvěta.

Závěr

Závěrem je potřeba znovu zdůraznit, že zásadní význam bude mít také spolupráce členských států a orgánů veřejné správy na mezinárodní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, a to včetně zapojení občanské společnosti a zástupců různých komunit. NEB bude vyžadovat spolupráci na všech úrovních rámce veřejné správy od propagace participativních procesů společného navrhování až po možnost podpořit financování místních transformačních projektů.

 

TC logo aktuálníAutor: Silvie Stanická

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu ECHO, které vydává Technologické centrum AV ČR. Text v plném znění včetně vysvětlivek odkazů na použité zdroje naleznete zde.