facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Horizont Evropa k březnu 2024 financoval přes tisíc účastí

22. 4. 2024
TC Praha: Horizont Evropa k březnu 2024 financoval přes tisíc účastí

K 26. březnu 2024 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 1 056 financovaných účastí v 768 projektech programu Horizont Evropa. K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 383 milionů €.

Mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi si ČR dlouhodobě udržuje 17. pozici, a to jak z hlediska počtu účastí, tak z hlediska čistého příspěvku EU. Pro srovnání: Polsko je dlouhodobě v obou ukazatelích 16. (1 349 účastí s čistým příspěvkem EU 474 mil. €), Slovinsko je v účasti 19. (868 účastí) a v čistém příspěvku EU 18. (282 mil. €). Pořadí ČR, ale i Polska či Slovinska, zcela odpovídá celkové ekonomické výkonnosti těchto zemí – v ukazateli HDP na obyvatele v paritě kupní síly byla ČR v r. 2022 (podle údajů Světové banky) mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi 18., Slovinsko 19.

HE brezen1

Program HE jako celek k březnu 2024 evidoval 79,8 tis. financovaných účastí v 11,7 tis. projektech s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 34,1 mld. €. Největší počet účastí vykázaly Německo (9 090), Španělsko (8 977), Itálie (7 840), Francie (7 461), Nizozemsko (5 135) a Belgie (4 481). Nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovali účastníci z Německa (5,5 mld. €), Francie (3,9 mld. €), Španělska (3,7 mld. €), Nizozemska (3,1 mld. €), Itálie (3,0 mld. €) a Belgie (2,3 mld. €). Na soubor zemí s nižší inovační a výzkumnou výkonností (tzv. wideningové země) připadalo 15,8 tis. financovaných účastí ve 4,6 tis. projektech s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 5,1 mld. €.

Strukturu aktuální (03/2024) účasti v programu HE udává graf níže. Tuzemští účastníci vykázali v I. pilíři programu HE (Excelentní věda) 297 účastí a nárokovali 98 mil. € čistého příspěvku EU; ve II. pilíři (Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu) pak 604 účasti s nárokovaným čistým příspěvkem EU 202 mil. €. V rámci II. pilíře nejvyšší účast vykazují klastry Klima, energetika a doprava (173 tuzemské účasti s nárokovaným čistým příspěvkem EU 79 mil. €) a Digitalizace, průmysl a vesmír (160 tuzemských účastí a 44 mil. €).

HE brezen2

V Klastru 5- klima, energetika a doprava po 10 tuzemských účastech zaznamenaly společné podniky v letectví Clean Aviation a SESAR3. Tuzemské subjekty ve společném podniku Clean Aviation nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 19 mil. € (tzn. čtvrtinu čistého příspěvku v Klastru 5), ve společném podniku SESAR3 pak 8 mil. € (tzn. desetinu čistého příspěvku EU v Klastru 5). Dohromady tak tuzemští účastníci společných podniků v letectví nárokují třetinu čistého příspěvku EU tuzemským subjektům v Klastru 5. Mezi tuzemskými organizacemi zapojenými do společných podniků v oblasti letectví vyniká Honeywell International s.r.o., který v těchto společných podnicích nárokuje 20 mil. € – tzn. 75 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům společných podniků v letectví.

V tuzemské účasti v Klastru 5 vyniká i společný podnik Europe’s Rail. V něm bylo vykázáno 12 účastí z ČR s nárokovaným čistým příspěvkem EU 6 mil. €. Zde je významným účastníkem AŽD Praha s.r.o. se 4 účastmi a nárokovaným čistým příspěvkem EU 4,6 mil. € – tzn. 72 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům společného podniku Europe’s Rail.

Dohromady společné podniky v letecké a železniční dopravě představovaly 32 tuzemských účastí s nárokovaným čistým příspěvkem EU 34 mil. €. To na jedné straně znamená dvě pětiny čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům klastru 5, na straně druhé se tato částka vyrovná i ostatním klastrům II. pilíře.

V Klastru 4- digitalizace, průmysl a vesmír ve společném podniku Chips (Key Digital Technologies) bylo vykázáno 33 tuzemských účastí s nárokovaným čistým příspěvkem EU 6 mil. € (tj. jedna sedmina čistého příspěvku EU v klastru 4 tuzemským subjektům). V tomto společném podniku vyniká Vysoké učení technické v Brně (9 účastí s nárokovaným čistým příspěvkem EU 2,7 mil. €); z podniků pak Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. (8 účastí a 674 tis. €) a NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o. (2 účasti a 672 tis. €).

Podle právní formy mezi tuzemskými účastníky programu HE k březnu 2024 převažovaly vysoké školy. Účastnily se 434krát a nárokovaly 187 mil. € čistého příspěvku EU. Největší evropský příspěvek nárokovaly Masarykova univerzita (48 mil. €), Univerzita Karlova (28 mil. €), České vysoké učení technické v Praze (20 mil. €) a Univerzita Palackého v Olomouci (19 mil. €). Tuzemské podniky a výzkumné instituce vykázaly podobný počet účastí – 250 podniky a 225 výzkumné instituce. Podniky nárokovaly čistý příspěvek EU 91 mil. € – čtvrtina připadala na Honeywell International s.r.o. (21 mil. €), který se významně účastní zejména společných podniků v letectví (Clean Aviation, SESAR3). Druhým největším tuzemským podnikovým příjemcem je děčínský výrobce kryogenních zařízení a systémů na skladování, přepravu a konečné použití zkapalněných plynů Chart Ferox, a.s. (5,9 mil. €). Tuzemské výzkumné instituce nárokovaly 77 mil. € čistého příspěvku EU – nejvíce Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., (13 mil. €), Biologické centrum AV ČR, v. v. i., (8,3 mil. €), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (7,4 mil. €), Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., (4,6 mil. €) a Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., (4,3 mil. €).

Důležitou roli má koordinace projektů. Tuzemské subjekty k březnu 2024 koordinovaly 172 projektů. U těchto projektů nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 161 mil. €, tzn. dvě pětiny celkového čistého příspěvku EU nárokovaného tuzemskými účastníky. Koordinátoři byli nejčastěji zastoupeni mezi vysokými školami a výzkumnými institucemi – koordinace projektů jim přináší zhruba polovinu jejich čistého příspěvku EU.

HE brezen3

Regionální pohled i struktura účastníků v jednotlivých regionech zůstávají stabilní. Nejvyšší čistý příspěvek nárokují účastníci z Prahy (192 mil. €) a Brna (91 mil. €). Více než 10 mil. € k březnu 2024 nárokovali i účastníci z okresů Olomouc (20,3 mil. €), Praha-západ (10,8 mil. €), České Budějovice (10,3 mil. €) a Ostrava-město (10,1 mil. €). V Praze sídlí tři pětiny podniků a výzkumných institucí, které v programu HE nárokují prostředky EU. Pražské a brněnské vysoké školy účastnící se programu HE nárokují podobnou výši prostředků EU (po 72 mil. €, tj. po dvou pětinách čistého příspěvku EU určeného tuzemským vysokým školám).

HE brezen4

Na závěr tohoto příspěvku ještě stručná zmínka o účasti českých subjektů v projektových návrzích. V nich byly tuzemské subjekty uvedeny 4 683krát (v 3 480 projektech), v tom 1 057krát v roli koordinátorů. Čistý příspěvek EU požadovaný v projektových návrzích tuzemskými subjekty dosahoval 2 mld. €.

Shrnutí:

ČR k březnu 2024 vykázala 1 056 financovaných účastí v programu HE s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 383 mil. € a udržuje si svou dlouhodobou pozici mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi. Mezi tuzemskými účastníky převažují vysoké školy – zejména pak vysoké školy sídlící v Praze a Brně. Podobnou míru zastoupení vykazují podniky a výzkumné instituce – zhruba 60 % z obou typů organizací účastnících se programu HE sídlí v Praze. Důležitou úlohu v tuzemské účasti v programu HE hraje koordinace projektů, která vysokým školám a výzkumným institucím přináší polovinu jejich čistého příspěvku EU. Významná je účast tuzemských organizací ve společných podnicích EU zaměřených na čipy a leteckou a železniční dopravu.

 

Autor: Vladimír Vojtěch

Zdroj: Technologické centrum Praha