facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vysoké školy připravují české vzdělávání na umělou inteligenci

20. 4. 2023
Vysoké školy připravují české vzdělávání na umělou inteligenci

Organizace prg.ai a Univerzita Karlova společně založily skupinu, která bude v souvislosti s umělou inteligencí diskutovat potřebné změny v oblasti vzdělávání a bude přinášet řešení a odpovědi na otázky související s proměnami a výzvami v oblasti AI a velkých jazykových modelů, a to včetně v současnosti často diskutovaného nástroje ChatGPT.

20230419prg ai

První setkání neformální skupiny za účasti dalších českých vysokých škol se konalo 12. 4. 2023. Mezi účastníky byli zástupci Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Národního pedagogického institutuSmíchovské průmyslové střední školy.

„Vítám konstruktivní diskuzi a vůli formulovat co možná nejlepší společná řešení. Nezastupitelná role prg.ai tkví v propojování klíčových aktérů a nacházení synergií na správných místech. A právě momentální překotný vývoj na poli AI a jeho dopady na samotné pojetí vzdělávání ke spojení sil vybízí. Úvodní setkání vnímám velmi pozitivně a věřím, že první doporučení pro pedagogy, studenty, výzkumníky a vedení škol představíme již brzy,“ uvedl k iniciativě výkonný ředitel prg.ai Lukáš Kačena.

Skupina se shodla, že vzdělávací systém musí být dostatečně flexibilní a zaměřený na rozvoj komplexních znalostí a dovedností. Zapojení digitálních technologií do výuky je nutné a vzdělávací instituce budou nyní spolupracovat, vytvářet a sdílet příklady dobré praxe.

Jak uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, univerzita si uvědomuje potenciál využívání moderních technologií a nástrojů umělé inteligence (AI), jako je ChatGPT a další, zároveň zdůrazňuje potřebu nastavit pro jejich používání mantinely. „Školám, studentům a pedagogům je třeba s využitím generativní umělé inteligence pomoci. Je nutné pochopit, jak se bude práce a studium měnit, jak využít velké jazykové modely a jaká rizika se s jejich užíváním pojí. Měly by být vytvořeny principy a doporučení. Generativní umělá inteligence by měla být vnímána jako příležitost,“ řekla rektorka Milena Králíčková. Zavádění nástrojů AI si do budoucna vyžádá hluboké inovace metod výuky i testování.

Univerzita Karlova zdůrazňuje, že technologie umělé inteligence mohou být užitečné pro studenty, pedagogy i vědecké pracovníky. Potenciál a dopad nástrojů AI bude obrovský a nelze před nimi zavírat oči. Dovednosti spojené s využíváním AI budou na trhu práce přinášet stále větší konkurenční výhodu. Nástroje AI v roli chytrého asistenta mohou výrazně zvýšit produktivitu práce, pomohou automatizovat rutinní úkoly a dovolí soustředit se v práci zejména na její tvůrčí složky.

Nástroje AI mohou být užitečné například pro:

  • rozšíření slovní zásoby,
  • zlepšení gramatiky a stylu psaní,
  • úsporné rešeršování,
  • generování inspirace.

„Je třeba zdůraznit, že používání nástrojů AI musí být transparentní. Pokud mají být výsledky generované nástroji AI použity v akademických výstupech studentů, musí tak být v souladu s pokyny daného vyučujícího či vedoucího práce a musí být vždy jasně uvedeno, jakým způsobem byl takový nástroj použit. Pokud jsou generované výsledky použity jako zdroj informací, mělo by být jasně uvedeno, jakým způsobem byly zpracovány a jaké byly použité zdroje. Nástroje AI mají potenciál mnoha přínosů, je ale důležité, aby jejich užití respektovalo akademickou integritu a bylo poctivé,“ zdůraznil prorektor UK pro informační technologie Tomáš Skopal.

Jak ale Tomáš Skopal doplňuje, je třeba mít na paměti rizika spojená s používáním AI:

  • nekritické přijímání generovaného obsahu bez kontroly a s tím spojené neporozumění,
  • závislost na technologiích AI,
  • plagiátorství,
  • chyby AI ve formě falešných výsledků a další formy problematického využití.

„Zejména je potřeba zdůraznit,“ dodal prorektor Skopal, „že přejímání výsledků generovaných AI v jejich doslovné, nebo mírně upravené podobě a jejich vydávání za vlastní dílo je považováno za plagiátorství. Pokud budou technologie AI používány s odpovědností a v souladu s etickými zásadami, mohou výrazně přispět ke zlepšení kvality vzdělávání i výzkumu.“  Uvedenými tématy se bude zabývat vytvořená pracovní skupina.

„Je nutné připravit vzdělávací instituce na změnu, kterou generativní umělá inteligence přinese do našeho života. V současnosti se shodujeme na stanovisku, které k umělé inteligenci nedávno zveřejnila Masarykova univerzita. Je to skvělý start. Nyní budeme pracovat ve větší míře detailu na doporučeních pro pedagogy, studenty, výzkumníky i vedení škol jako takových,“ předestřel další postup nové pracovní skupiny pro AI jeden z jejích členů, člen kolegia rektorky UK David Hurný.

 

Zdroj: Univerzita Karlova