facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partnerství znalostního transferu I: Příjem žádostí zahájen

3. 2. 2023
Partnerství znalostního transferu I: Příjem žádostí zahájen

Na konci ledna 2023 byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy I aktivity Partnerství znalostního transferu. Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Na co lze získat podporu?

Podpora je směřována na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně:

 1. zaváděním pokročilých technologií v podniku
 2. vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
 3. zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Kdo může žádat?

 • malé a střední podniky (MSP)
 • znalostní organizace

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 8 mil. Kč.

Míra podpory:

 • MSP maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • výzkumné organizace nezakládající veřejnou podporu maximálně 85 %.

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.
 • Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (jedno IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty.
 • Znalostní transfer je realizován za účasti Asistenta znalostního transferu (absolventa magisterského či doktorského studia) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • Na pozici Asistenta/Asistentů musí být vyhlášeno výběrové řízení.
 • Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. 

Ukončení příjmu žádostí: 28. dubna 2023 v 10 hodin

Více informací k nahlédnutí zde.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace