facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzvy Libereckého kraje: 4,2 milionu pro vědu, výzkum a inovace v regionu

29. 5. 2021
Výzvy Libereckého kraje: 4,2 milionu pro vědu, výzkum a inovace v regionu

Podle analýz Agentury regionálního rozvoje se za poslední dekádu utěšeně rozrůstá počet inovativních firem v Libereckém kraji. Jejich podpora je jednou z priorit představitelů regionu. Krajský úřad proto již podesáté vypisuje Regionální inovační program s cílem poskytnout finance na rozjezd inovativních podniků a na projekty, které je propojí s výzkumnými organizacemi nebo ověří poznatky výzkumu a vývoje v praxi.

ilustracni foto vouchery

Celkem kraj v rámci tohoto programu rozdělil od roku 2012 již přes devatenáct milionů korun. Letos má připraveno 2,7 milionu. V rámci podpory vědeckovýzkumných aktivit v regionu má kraj dále vyčleněno 1,5 milionu na zpracování přípravy strategických projektů podávaných do českých i unijních dotačních programů.

Hi-tech firmy a vědeckovýzkumné organizace mají v Libereckém kraji poměrně silné zastoupení a velmi dobré renomé. Svědčí o tom data z analýz Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje. Z nich mimo jiné vyplývá, že za poslední dekádu se zde takřka zdvojnásobil počet hi-tech firem, což je nejlepší dynamika v republice. Konkrétně vyjádřeno procenty jde o růst o 92 %, náskok před druhou Prahou je pak celých 13 %. „Velmi dobrá je životaschopnost nových hi-tech firem. Z těch, které za posledních deset v kraji vznikly, se 98,5 % dočkalo třetí dekády. V republice je to třetí nejvyšší hodnota,” říká Martina Pšeničková, manažerka projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje fungujícího pod hlavičkou ARR.

Více jak pět procent hi-tech firem v kraji se přímo zaměřuje na výzkum a vývoj, což je oproti celorepublikovému průměru takřka o čtvrtinu více. Cílí především na oblast přírodních a technických věd. Konkrétně pak lze definovat osm oblastí, ve kterých Liberecký kraj v Česku exceluje. Jsou jimi optika a sklo, pokročilé strojírenství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, textilní materiály, kovy, kompozity a plasty, nanomateriály, pokročilá dopravní zařízení a elektronika, elektrotechnika a ICT.

Finanční podpora v Regionálním inovačním programu má trojí podobu

Vypsány jsou vouchery startovací, inovační a technologické. S jejich pomocí lze nakoupit služby spojené s inovacemi ve výši 20–200 tisíc korun na jednoho žadatele. Celkem je letos vyčleněno 2 733 000 Kč. Žádost může zaslat buď právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba (OSVČ) se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji. Program neopomíná ani studenty škol působících v regionu. Ti mohou žádat peníze na rozjezd svých nápadů, ať jsou odkudkoliv. Rozhodující je sídlo školy, na které studují.

Vouchery jsou určeny na předem vymezený okruh služeb. Za startovací voucher si začínající podnikatel pořídí například poradenské služby, průzkum trhu, právní, finanční či dotační poradenství, tvorbu webu, ale i materiál pro vývoj prototypu nebo jeho vývoj. Cílem kraje je nastartovat inovativní podnikatelské aktivity a ověřit jejich životaschopnost v praxi. Iniciativa přichází i jako doplněk dalších služeb na trhu, např. podnikatelské inkubace, kterou nabízí Lipo.ink, nebo podpoře aktivit studentů v rámci Student Business Clubu Technické univerzity v Liberci.

Za inovační voucher si podnikatel pořídí především služby výzkumné organizace, například analýzu, testování či měření vlastností připravovaného produktu, ale i jeho design nebo odbornou pomoc se zavedením do výroby. Cílem je provázat pomocí pilotních projektů dotovaných krajem firmy s univerzitami a výzkumnými organizacemi a zasadit se tak o jejich dlouhodobější spolupráci.

Do třetice je možné žádat o technologický voucher na širokou škálu aktivit vedoucích k ověření vyrobitelnosti produktu v jakékoliv fázi jeho vývoje zahrnující technologické úkony, výpočty nebo simulace opět zpravidla ve spolupráci s výzkumnou organizací. Podpora uvádění nových poznatků špičkové vědy a výzkumu do praxe je cílem tohoto voucheru a zároveň jednou z aktivit klíčových pro udržení konkurenceschopnosti kraje.

Regionální inovačním program je vypsán a jeho podmínky jsou volně k dispozici na stránkách Libereckého kraje. Žádosti je možné podávat od 1. května do 16. června 2021. Podpořeny budou podnikatelské aktivity, které vybraní žadatelé realizovali v rozmezí 1. května 2021 a 31. prosince 2022. Před podáním žádosti je možné záměry konzultovat na krajském úřadě na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů

Na strategické projekty mohou žádat právnické osoby z veřejné i soukromé sféry Libereckého kraje. Na přípravu projektů mohou získat finance v rozmezí sta až tří set tisíc korun. Kraj jim je proplatí formou tzv. Asistenčních voucherů 85 % způsobilých výdajů. Do konce roku 2022 je k dispozici jeden a půl milionu korun. Žádosti lze však posílat pouze do 30. ledna 2022.

Vypracovat na základě projektového záměru projektovou žádost zpravidla vyžaduje koordinované úsilí více subjektů. V době specializace není pravidlem, že by jedna organizace dokázala shromáždit veškeré potřebné znalosti takříkajíc „pod jednou střechou”. Řízení vědeckovýzkumných konsorcií vyvolává vysoké nároky na koordinaci, finanční i lidské zdroje. I z tohoto považuje kraj za potřebné podpořit vznik a spolupráci podobných konsorcií aspirujících na realizaci významných projektů z národních či mezinárodních zdrojů. Takových, které mají úroveň vědy a výzkumu v kraji významně posunout na vyšší úroveň.

Není to však nezbytnou podmínkou úspěchu. Podpořen může být i jednotlivec s projektovým záměrem strategického významu pro region. Podpory se může dostat i organizacím, které plánují projekty realizovat z veřejných nebo z vlastních zdrojů. V tom případě lze dosáhnout na finance umožňující připravit studii proveditelnosti, tzv. projektovou fiši.

Asistenční voucher může být uplatněn například pro zpracování žádosti do programů Technologické agentury ČR, do chystaných programů Ministerstva průmyslu a obchodu OP TAK, do evropských programů Horizon Europe a dalších, ve kterých jde o podporu vědy, výzkumu, transferu znalostí a technologií a o rozvoj hi-tech odvětví s vysokou přidanou hodnotou v regionu.

Přilákat do kraje peníze na inovativní projekty je pouze jedním cílem této aktivity. Dalšími cíli jsou rozvoj lidských zdrojů, příprava mladých vědců, posílení spolupráce vědeckovýzkumných organizací nebo inovace relevantní pro budoucí trh práce. Ten čekají v budoucnosti velké změny především se zaváděním nových digitálních trendů do výroby. Obojí je klíčovým předpokladem zachycení překotného globálního vývoje a udržení konkurenceschopnosti firem a životní úrovně v regionu. „Z růstového trendu však lze usuzovat, že podmínky pro rozvoj inovací jsou v Libereckém kraji příznivé. Region má dobře nakročeno,” uzavírá Pšeničková.

Více informací najdete na portálu Libereckého kraje a na jeho inovačním webu.

 

Zdroj:1012plus