facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Typy spin-off společností: Čím se liší a kterou vybrat?

1. 8. 2020
Typy spin-off společností: Čím se liší a kterou vybrat?

Zakládání spin-off společností je dnes hojně diskutované téma. Jaké existují typy spin-off společností, jaké jsou benefity založení tohoto typu společnosti i na co si dát pozor, se dozvíte na následujících řádcích.

handshake

Co to je spin-off společnost?

Spin-off společnost je obchodní společností určenou ke komercializaci nového poznatku (nebo vynálezu, objevu a podobně), především v oblasti výzkumu nebo v akademickém prostředí. Jedná se vlastně o start-up založený za účelem rozvoje vynálezu nebo jiného duševního vlastnictví. Rizika i komerční aktivity se tím z výzkumné sféry přesunou do sféry komerční a díky tomu nově vzniklá společnost podniká za pomoci technických řešení, patentů či užitných vzorů pocházejících z výzkumné činnosti. Ve společnosti má často určitý podíl výzkumná organizace (univerzita, výzkumný ústav aj.) a další podíl investor ze soukromého sektoru, který nejčastěji zajišťuje finanční prostředky, zatímco univerzita dodává jedinečný nápad a personální kapitál.

Benefity spin-off společnosti

Jednoznačným benefitem pro investora i výzkumnou organizaci je jednak šance na atraktivní finanční výnos a jednak uplatnění výsledků duševního vlastnictví v praxi. Pro investora může být spojení s univerzitou velmi prestižní a může tím stoupnout v očích svých klientů či nabýt na důvěryhodnosti. Rovněž získá přístup k moderním technologiím a exkluzivní možnost uvést tyto technologie na trh.

Výzkumná organizace spojením získá zázemí a prostředky pro marketing technologií, které by jinak neměla. Rizika podnikatelského neúspěchu jsou přesunuta z výzkumné organizace na nově vzniklou společnost, nicméně v případě úspěchu získá výzkumná organizace na prestiži. Tento úspěch může být přínosem pro další výzkum a vědu.

Nepeněžitý vklad

Ve společnosti může mít podíl výzkumná organizace i soukromý investor. Jejich vklady do základního kapitálu při založení společnosti však mohou být odlišné. Pro investora je typický peněžitý vklad, pro výzkumné organizace naopak nepeněžitý vklad například ve formě nehmotných statků (patenty, užitné vzory, ochranné známky, know-how atd.).

Je ale třeba myslet na to, že nepeněžitý vklad musí být splacen ještě před zápisem nové společnosti do obchodního rejstříku a jeho hodnota uvedena ve společenské smlouvě. Hodnota nepeněžitého vkladu se stanovuje znaleckým posudkem.

Typy spin-off společností

1. Spin-off společnost se 100% majetkovou účastí výzkumné organizace

Co se týče právních náležitostí, jedná se o flexibilnější formu založení společnosti, která má být prodlouženou rukou výzkumné organizace. Vždy však záleží na nastavení interních pravidel, která určí, co je nutné pro takový krok podstoupit. Založit tento typ společnosti je možné ještě před samotným vstupem investora. Ten do ní vstoupí později, až se společnost “osvědčí”. Výhodou této varianty je absolutní kontrola výzkumné organizace nad vznikající společností.

2. Spin-off společnost s podílem výzkumné organizace a jiného subjektu

Druhý typ spin-off společnosti počítá s účastí výzkumné organizace, která má v nově vzniklé společnosti majoritní či minoritní podíl. Účelem této formy je zejména sdružení kapitálu, a to často nehmotného (výsledky výzkumné činnosti), ze strany výzkumné organizace a peněžitého ze strany investora nebo investorů. Do společnosti bývají zapojení jak zaměstnanci výzkumné organizace, tak i osoby ze strany investora, případně i další technologické společnosti (např. zkušený CEO). Výhodou tohoto řešení je rozdělení rizika a kontroly nad vznikajícím subjektem a rovněž finanční a obchodní know-how získané spoluprací se soukromým subjektem.

3. Spin-off společnost bez účasti výzkumné organizace

V posledním typu nově vzniklé společnosti výzkumná organizace nemá vůbec podíl, ale může být založena například jejími zaměstnanci. Založení se děje ve spolupráci či s vědomím výzkumné organizace a provází jej vzájemné dohody mezi vznikající společností a výzkumnou organizací. Důvodem pro neúčast výzkumné organizace ve spin-off společnosti může být neochota výzkumné organizace z důvodu riskantnosti investice, administrativní náročnosti nebo snaha o motivaci zaměstnanců zapojením do vznikající spin-off společnosti. Výhodou této varianty je její nízká rizikovost pro výzkumnou organizaci.

Rozdíly mezi spin-off společností s podílem a bez podílu výzkumné organizace

Varianta s účastí externího investora je pro výzkumnou organizaci výhodná zejména z důvodu finanční podpory a lepší výchozí pozice na trhu ve vztahu ke konkurentům. Nevýhodou je samozřejmě určité rozmělnění podílů a tím i rozhodovacích práv a následného omezeného vlivu na vedení nové společnosti. Investor si může například vymínit obsazení klíčových pozic (CEO, CFO a podobně), pro které např. univerzita nemusí mít vhodné kandidáty.

Založení společnosti bez účasti výzkumné organizace má tu výhodu, že podnikatelská rizika i administrativní zátěž neleží na samotné výzkumné organizaci. Rizikem může být případný střet zájmů výzkumné organizace se zájmy zaměstnanců, kteří novou společnost založili.

Na co dát při zakládání spin-off společnosti pozor

Při zakládání spin-off společnosti je nutné myslet zejména na řešení následujících otázek:

1. Vztahy mezi investorem a nositelem práv duševního vlastnictví:

  • úprava práv k duševnímu vlastnictví
  • úprava podílů na spin-off společnosti
  • ošetření rizik nepovolené veřejné podpory
  • nájmy prostor a výzkumné infrastruktury
  • dlouhodobé financování provozu spin-off společnosti ze strany výzkumné organizace

2. Otázky střetu zájmů (zejména zaměstnanec a univerzita):

  • dohoda s dotčenými osobami, ve které bude řešen závazek mlčenlivosti, zdržení se určitých jednání, konkurenční doložky, informační a projednávací povinnost zaměstnanců atp.
  • ukončení pracovního poměru k výzkumné organizaci.

3. Řešení formálních otázek:

  • schválení podnikatelského plánu: projednání záměru v příslušných orgánech výzkumné organizace (akademický senát, správní a dozorčí rada atp.) a podnikatelského subjektu (valná hromada a dozorčí rada).

4. Personální obsazení klíčových funkcí

5. Společenská smlouva, vklady do základního kapitálu, zápis společnosti do obchodního rejstříku a další

Další způsoby komercializace duševního vlastnictví

Existují samozřejmě i další způsoby komercializace duševního vlastnictví mimo zakládání spin-off společností. Častým způsobem, jak dostat výsledky výzkumného projektu do komerční sféry, je licencování vzniklého duševního vlastnictví. Poskytovatel licence umožní za úplatu využívat výsledky výzkumu nabyvateli, zároveň však práva k nehmotnému majetku nepřevede a stále je drží. Nabyvatel licence se nabytím licencí snaží získat konkurenční výhodu na trhu a případně uspíší vlastní vývoj výrobků.

Založení spin-off společnosti za účelem kapitalizace výsledků výzkumné činnosti je časově i administrativně náročnější způsob transferu technologií z prostředí výzkumných organizací do komerční sféry a mělo by mu předcházet důkladné posouzení strategie vzniku společnosti, plán jednotlivých kroků vzniku a financování, ošetření smluvní dokumentace, naplánování vyrovnání vkladů a zisků mezi zúčastněnými subjekty a mnohé další. V případě úspěchu spin-off společnosti však mohou být výnosy značné (ač mohou přijít až časem).

 

 

FrankBold 1

 

 

Autorka: Lucie Smolka, Frank Bold Advokáti