facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Audit Evropského účetního dvora a přidružení Ukrajiny

21. 6. 2022
Novinky CZELO: Audit Evropského účetního dvora a přidružení Ukrajiny

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si informace o závěrech Rady zaměřené na mezinárodní spolupráci, otevřenou vědu a evropské mise, o podpoře pro ukrajinský výzkum nebo auditu Evropského účetního dvora. Dozvíte se také, který český projekt uspěl v soutěži Nového evropského Bauhausu.

CZELO

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) uspořádala v červnu hned několik akcí –⁠ přečtěte si také ohlédnutí za V4 konferencí ke klastru 6 Horizontu Evropa, shrnutí semináře k představení priorit českého předsednictví v Radě EU nebo článek o prvním EduCafé.

V4 konference se zaměřila na výhody a úskalí spolufinancovaných partnerství v Klastru 6 Horizontu Evropa

Styčné kanceláře zemí V4 uspořádaly 13. června konferenci na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships”. Na Stálém zastoupení Maďarska při EU a online se sešlo více než 150 účastníků. Konference byla rozdělena do dvou panelů.

Do politického panelu přijala pozvání za Českou republiku Lucie Núñez Tayupanta, vedoucí Oddělení pro Evropský výzkumný prostor na MŠMT, a do vědeckého panelu pan docent Roman Grabic z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který představil projekt BIOCIDE. Na konferenci naváže partnerská burza pro nadcházející výzvy v klastru 6 HE (29. června), na které mohou účastníci představit svou expertízu. Více informací k partnerské burze najdete na webu CZELO.

CZELO představilo priority českého předsednictví bruselským stakeholderům

1. července 2022 převezme Česká republika od Francie pomyslné žezlo a po třinácti letech se ujme svého historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. Proto jsme v červnu uspořádali seminář IGLO Open na téma priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Akce, která se uskutečnila v prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU, přilákala více než 50 účastníků. Priority předsednictví představily Martina Kotasová, attaché pro vzdělávaní, a Táňa Hálová Perglová, attaché pro výzkum. Podrobnosti a informace o prioritách najdete na webu CZELO.

Čeští odborníci diskutovali v Bruselu o inkluzi žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání

7. června uspořádala kancelář CZELO první EduCafé, neformální diskuzní večer na aktuální téma z oblasti vzdělávání. Debata na téma začleňování žáků s migrační zkušeností do vzdělávání přilákala přes třicet odborníků z oblasti vzdělávání včetně zástupců národních i evropských institucí, neziskových organizací i zájemce z řad široké veřejnosti. Pozvání k diskuzi přijali Kristýna Titěrová z organizace META, o.p.s. a Štěpán Kment z PAQ Research.

Hosté nejprve debatovali obecně o inkluzi žáků s migrační zkušeností ve vzdělávání a o vývoji situace v České republice v posledních letech, následně se diskuze přesunula k současným krizím, k pandemii Covid-19 a příchodu uprchlíků z Ukrajiny, které představují velké výzvy nejen pro český vzdělávací systém. Více se dočtete na webu CZELO.

Ukrajina se stala asociovanou zemí k Horizontu Evropa

Ukrajina se bude v letech 2021 a 2022 podílet na programech Horizont EvropaEuratom, aniž by musela finančně přispívat. Dohoda o přidružení Ukrajiny k rámcovému programu Horizont Evropa a k programu Euratom vstoupila v platnost 9. června 2022.

Ukrajinští výzkumní a inovační aktéři se nyní mohou plně účastnit těchto programů za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU.

EIC nabídne finanční podporu ukrajinským start-upům

Evropská rada pro inovace (EIC) nově podpoří ukrajinské inovační komunity díky navýšení rozpočtu pracovního programu EIC pro rok 2022 o 20 milionů eur. Cílem iniciativy je podpořit nejméně 200 ukrajinských start-upů z oblasti deep-tech (až do výše 60 000 eur) a umožnit ukrajinským inovátorům lepší integraci do evropského inovačního systému. Výzva bude otevřena 23. června 2022. Více informací naleznete na webových stránkách EIC.

Ministři EU pro výzkum přijali závěry Rady zaměřené na mezinárodní spolupráci, otevřenou vědu a evropské mise

Dne 10. června se konalo jednání Rady pro konkurenceschopnost, v rámci něhož přijali ministři EU zodpovědní za výzkum tři soubory závěrů Rady. V rámci mezinárodní spolupráce se dohodli na zahájení mnohostranného dialogu s hlavními partnery EU, jehož cílem bude zajistit vyváženou a vzájemně prospěšnou mezinárodní spolupráci. K závěrům Rady bylo také přidáno prohlášení o důsledcích ruské vojenské agrese na Ukrajině v oblasti výzkumu a inovací.

V rámci problematiky otevřené vědy a v návaznosti na COVID-19 přijala Rada své závěry ve třech oblastech, kterými jsou: 1. reforma systémů hodnocení výzkumu, 2. rozvoj kapacit pro akademické publikování a komunikaci, 3. podpora mnohojazyčnosti. V rámci evropských misí poskytnou závěry Rady pokyny týkající se mechanismů řízení evropských misí. Více informací naleznete na webu Rady EU.

Nově zveřejněná zpráva hodnotí dopad opatření na rozšíření účasti ve výzkumu a inovacích

Evropský účetní dvůr zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o opatřeních zaměřených na rozšíření účasti ve výzkumu a inovacích, tzv. widening. Cílem opatření je zvýšit kapacitu výzkumných institucí v zemích s nízkou výkonností a jejích nízkou účast v rámcových programech uvolněním potenciálu excelence.

Výsledky auditu ukazují, že zkoumaná opatření plní svůj účel, podporují větší zapojení tzv. widening zemí do rámcových programů pro výzkum a inovace a napomáhají snížit rozdíly ve výkonnosti mezi jednotlivými zeměmi. Závěry však také ukazují, že skutečný posun do značné míry závisí na národních vládách, které musí stanovit výzkum a inovace svou národní prioritou. Více se dočtete na webu CZELO.

Projekt Reclaim Žižkov se umístil na druhém místě soutěže Nového evropského Bauhausu

V nedávné době proběhlo předávání cen Nového evropského Bauhausu (NEB) 2022, které se uskutečnilo v rámci prvního ročníku festivalu NEB. Soutěž si klade za cíl podpořit vynikající projekty, nápady a koncepce, které přispívají k rozvoji iniciativy NEB a splňují její klíčové hodnoty: udržitelnost, estetiku a inkluzi.

Do letošního ročníku se celkově zapojilo 1 110 projektů, které soutěžily ve 4 kategoriích. Úspěch slaví i Česká republika, projekt Reclaim Žižkov se umístil na druhém místě v kategorii „Znovu získat pocit sounáležitosti”. Více informací naleznete na webu soutěže.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.