facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Rozpočet na výzkum pro rok 2022 a cena pro popularizátory

23. 11. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Rozpočet na výzkum pro rok 2022 a cena pro popularizátory

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o novinkách v oblasti Evropské rady pro výzkum a Evropské rady pro inovace, o nové strategii v oblasti půdy či o nově zveřejněných výzvách Evropského sboru solidarity.

CZELOCZELO vás zve na networkingovou akci v oblasti pozorování Země

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO), Národní kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Maďarska (NRDIO), Styčná kancelář Polské Akademie věd (PolSCA) a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD) v Bruselu organizuju dne 13. prosince 2021 networkingovou akci v oblasti pozorování Země a služeb programu Copernicus. Akce navazuje na úspěšnou V4 konferenci s názvem „Earth Observations for the citizens and the planet“, která se uskutečnila v červnu 2021. Cílem akce je umožnit navázání nových spoluprací a projektů pomocí krátkých prezentací, během kterých budou moct účastníci předvést svou expertízu a představit své nápady na budoucí projekty. Akce je možné zúčastnit se i jako pozorovatel. Více informací naleznete na webové stránce CZELO.

Rozpočet na výzkum a vzdělávání bude v roce 2022 navýšen

Dne 16. listopadu 2021 dosáhly Evropský parlament a Rada předběžné dohody na rozpočtu EU na rok 2022. Obě instituce se shodly na tom, že závazky budou činit 169,5 miliard eur a platby 170,6 miliardy eur, což činí o 479,1 milionů eur více, než bylo navrhnuto Evropskou komisí. Navýšený rozpočet se zaměří především na programy a politiky, které přispívají k postpandemické obnově, udržitelnosti a investicím do zelené a digitální transformace. Patří mezi ně například výzkumný program Horizont Evropa, jehož rozpočet bude navýšen o 100 milionů eur nad rámec návrhu Komise a akční program pro životní prostředí a klima LIFE, jehož plánovaný rozpočet se navýší o 47,5 milionu eur. V programu Erasmus+ dojde k navýšení rozpočtu o 35 milionů eur. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena oběma institucemi. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropského parlamentu.

Evropská komise představila novou strategii v oblasti půdy

Nově představená strategie stanovuje rámec s konkrétními opatřeními pro ochranu, obnovu a udržitelné využívání půdy a navrhuje soubor dobrovolných a právně závazných opatření. Strategie je úzce propojena a funguje v součinnosti s ostatními politikami EU vyplývajícími ze Zelené dohody pro Evropu a vyzývá k zajištění stejné úrovně ochrany půdy, která existuje na evropské úrovni pro vodu, mořské prostředí a ovzduší. Cílem strategie je zvýšit půdní uhlík v zemědělské půdě, bojovat proti dezertifikaci, obnovit degradovanou půdu a zajistit, aby do roku 2050 byly všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu. Za účelem dosažení těchto cílů vytyčuje tato strategie konkrétní kroky Evropské komise a členských států, jako například představení nového zákona zaměřeného na zdraví půdy či legislativního rámce zaměřeného na udržitelný potravinový systém. Kromě výše zmíněné strategie byly v souvislosti s prováděním Zelené dohody pro Evropu představeny další dva dokumenty, a to konkrétně nařízení k přepravě odpadu a nařízení o produktech nezpůsobujících odlesňování. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Přihlaste se na pozici předsedy nebo předsedkyně představenstva Evropské rady pro inovace!

Evropská komise otevřela výběrové řízení na pozici předsedy představenstva Evropské rady pro inovace (EIC), jehož úlohou bude poskytovat EIC strategické vedení. Funkce je na plný úvazek s funkčním obdobím omezeným na čtyři roky, které lze jednou prodloužit. Výzva je otevřena pro všechny inovátory a inovátorky pocházející z jakéhokoliv členského státu EU. Očekává se, že jmenování do této funkce proběhne v prvním čtvrtletí roku 2022. Uzávěrka přihlášek je 17. prosince 2021. Více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě. Zároveň došlo také k zveřejnění složení správní rady EIC. Celkem se přihlásilo nad 400 inovátorů a inovátorek, z nichž bylo vybráno 20 nejúspěšnějších.

ERC zahájilo druhý ročník ocenění přibližování výzkumu veřejnosti

Evropská rada pro výzkum (ERC) vyhlásila na začátku listopadu 2. ročník soutěže ERC Public Engagement with Research Award, která ocení příjemce a příjemkyně ERC grantů, kteří svůj výzkum aktivně přibližují veřejnosti a zapojují ji. Ceny ve výši 10 000 eur budou uděleny ve třech kategoriích a jejich výherci a výherkyně budou oznámeni v červenci 2022 na události EuroScience Open Forum (ESOF). Přihlášky do soutěže je možné zasílat až do 3. února 2022.

Přečtete si zápis kanceláře CZELO k etickému přezkumu žádostí o granty ERC

Kancelář CZELO se během listopadu účastnila setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na ERC, v rámci něhož představila Filipa Ferraz De Oliveira (ERCEA) postupy etického přezkumu (ethics review) Evropské rady pro výzkum (ERC) a novinky a změny v této oblasti. Etický přezkum (ethics review) má zajistit, aby projekty financované z ERC grantů respektovaly etické principy EU v oblasti výzkumu a právní závazky s nimi spjaté, což je ukotveno i v programu Horizontu Evropa jako jedno z kritérií podávání a následného hodnocení ERC projektových žádostí. Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO.

Výzva EIT na podporu budování inovačních kapacit vysokých škol

Evropský inovační a technologický institut otevřel 18. listopadu druhou výzvu Budování inovačních kapacit vysokých škol. Výzva nabízí vysokým školám a univerzitám příležitost navrhnout aktivity, které by zlepšily jejich podnikatelské a inovační kapacity. Za účelem představení výzvy se v prosinci uskuteční tři informační webináře, během kterých budou představeny podmínky způsobilosti, proces hodnocení, administrace a to, jak definovat IVAP (Innovation Vision Action Plan). Vybráno bude až 40 konsorcií, přičemž každý projekt obdrží grant v maximální výši 1,2 milionu eur. První fáze financování bude probíhat od července do prosince 2022 a během tohoto období bude projektům přiděleno až 300 tisíc eur. Po úspěšném dokončení první fáze bude následovat fáze druhá od ledna 2023 do června 2024 s příspěvkem ve výši až 900 tisíc eur. Více informací se dočtete na stránce Evropského inovačního a technologického institutu.

Byly zveřejněny termíny výzev pro Evropský sbor solidarity na rok 2022

Evropská komise zveřejnila příručku Evropského sboru solidarity pro rok 2022, která poskytuje přehled termínů a informací pro podávání žádostí o podporu v dobrovolnických aktivitách, solidárních projektech a v centralizovaných aktivitách − dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci a dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Hlavní novinkou programového období 2021−2027 je centralizovaná aktivita dobrovolnických projektů v oblasti humanitární pomoci. Zapojit se do ní mohou mladí lidé ve věku 18−35 let, kteří mohou vyjet na projekt v délce 2 týdnů až 12 měsíců. Organizace, které mají zájem tyto projekty realizovat, musí být držiteli Quality Label pro dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci. Současní držitelé Quality Label pro tuto aktivitu mohou žádat o grantové prostředky k 3. květnu 2022. Další centralizovanou aktivitou Evropského sboru solidarity jsou dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Evropská komise pro nadcházející rok stanovila dvě tematické priority pro tuto aktivitu, a to propagaci zdravého životního stylu a obnovu kulturního dědictví. Organizace, které jsou držitelem Quality Label, mohou předkládat své žádosti o grant do 6. dubna 2022.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.