facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Výzva Women TechEU či další přidružená země k Horizontu

16. 11. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Výzva Women TechEU či další přidružená země k Horizontu

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Přečtěte si o spolupráci v oblasti duševního vlastnictví, nové výzvě Women TechEU nebo o dohodě mezi pobaltskými státy a Beneluxem.

CZELO

Evropská komise, EISMEA, EIC a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví prohlubují spolupráci

Dne 10. listopadu 2021 podepsalo Generální ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD) s Evropskou radou pro inovace (EIC), Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dohodu o záměru spolupracovat v oblasti správy duševního vlastnictví. Cílem této spolupráce je převést výsledky výzkumu z teoretické roviny do ekonomického uplatnění, uplatnit je na trhu a posílit konkurenceschopnost Evropy v oblasti technologií.

Zúčastněné instituce se zasadí o šíření povědomí o duševním vlastnictví a o rozvoj politiky řízení duševního vlastnictví. Dále poskytnou inovativním malým a středním podnikům nezbytnou podporu a informace o výhodách duševního vlastnictví a budou mít i další úkoly.

Tato dohoda vychází z memoranda o porozumění podepsaného mezi Evropskou komisí a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví dne 16. dubna 2019, které umožňuje uzavírání dohod a o poskytování služeb mezi EUIPO a útvary Komise.

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.

O pilotní výzvu iniciativy Women TechEU projevilo zájem téměř 400 deep-tech start-upů

Dne 10. listopadu 2021 bylo k uzávěrce pilotní výzvy Women TechEU zasláno celkem 391 projektových žádostí ze 37 členských zemí a z dalších zemí přidružených k Horizontu Evropa. Ze zaslaných žádostí vybere nezávislá expertní skupina 50 start-upů, které získají nejen finanční podporu ve výši 75 tisíc eur, ale bude jim poskytnuto i poradenství vysoké kvality v rámci programu EIC Women Leadership Programme. Výsledky budou oznámeny během prvního čtvrtletí roku 2022.

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské rady pro inovace.

Pobaltské státy a Benelux uzavřely dohodu o uznávání akademických kvalifikací

Státy Beneluxu a pobaltské země uzavřely 27. září 2021 novou multilaterální dohodu o vzájemném automatickém uznávání vysokoškolských kvalifikací. Šest signatářských zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) tak ještě více prohloubilo spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání.

Jedná se o jedinečnou meziregionální dohodu, která může sloužit jako příklad automatického uznávání v rámci celé Evropy. Díky ní budou vysokoškolské (VŠ) tituly a diplomy získané v jednom z uvedených států uznány i ve všech dalších zemích, které dohodu podepsaly. Tento krok značně usnadní mezinárodní spolupráci a mobilitu mezi pobaltskými zeměmi a Beneluxem. Dohoda je otevřena také ostatním státům Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), kam patří i Česká republika.

Státy Beneluxu a Pobaltí staví na už déle trvající spolupráci v rámci regionů i mezi nimi. Již dříve využívaly dohod o vzájemném uznávání VŠ kvalifikací, ty ovšem neměly tak komplexní charakter. Během příprav byla dohoda konzultována s Evropskou komisí a byly analyzovány reformy VŠ vzdělávání všech šesti zemí – včetně zajištění kvality a transparentnosti hodnocení i uznávání kvalifikací. Analýzy potvrdily, že systémy pobaltských států a Beneluxu jsou v souladu s principy EHEA a nejsou mezi nimi zásadní rozdíly.

Klíčovým prvkem spolupráce je důvěra – a to jak důvěra v diplomy a kvalifikace uznávané ostatními zeměmi, tak důvěra v sílu evropské a mezinárodní spolupráce. Důležitými pilíři dohody jsou kromě uznávání také zajištění kvalitytransparentnosti. Státy, které by se chtěly k dohodě připojit, proto musí ratifikovat lisabonskou smlouvu, uplatňovat systém zabezpečování kvality podle evropských norem a dodržovat Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání pro zajištění transparentnosti.

K problematice automatického uznávání diplomů a kvalifikací se v říjnu sešla také pracovní skupina IGLO pro vysokoškolské vzdělávání. Zúčastnily se jí i zástupkyně Litvy a Belgie, které přiblížily charakter dohody, její přípravu i možnosti připojení dalších států. Přečtěte si více na webu CZELO.

Digitální Evropa svým souborem pracovních programů podpoří technologickou suverenitu a digitální transformaci Evropy

Dne 10. listopadu 2021 přijala Evropská komise v rámci programu Digitální Evropa soubor tří pracovních programů s celkovým rozpočtem téměř 2 miliardy eur, jejichž cílem je přispět k naplňování tzv. evropské digitální dekády, posílit technologickou suverenitu Evropy a podpořit digitální transformaci.

Soubor těchto pracovních programů je tvořen těmito částmi:

  • Hlavní pracovní program s rozpočtem 1,38 miliardy eur určeným např. na tvorbu společných datových a cloudových prostorů, na využívání důvěrné umělé inteligence při řešení klíčových společenských výzev (změna klimatu, udržitelná zdravotní péče atp.), na digitalizaci veřejné správy podporující přeshraniční interoperabilitu (např. evropská digitální identita). Hlavní pracovní program se zaměří i na oblast vzdělávání, kdy část rozpočtu bude vyčleněna na magisterské studijní programy v oblasti klíčových pokročilých digitálních technologií s cílem podpořit úroveň digitálních dovedností v Evropě.
  • Specifický pracovní program pro kybernetickou bezpečnost bude nakládat s rozpočtem 269 milionů eur na budování datových infrastruktur, rozvoj znalostí a dovedností a na sdílení osvědčených postupů v této oblasti atp., a to v celé evropské ekonomice.
  • Specifický pracovní program určený na zřízení a provoz sítě evropských center pro digitální inovace s rozpočtem ve výši 329 milionů eur do konce roku 2023. Tato centra by měla pomoci soukromým a veřejným organizacím v celé Evropě s digitální transformací.

První výzvy k podávání návrhů budou zveřejněny v průběhu listopadu 2021 a další výzvy pak v roce 2022. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Arménie se stala přidruženou zemí k Horizontu Evropa

Dne 12. listopadu 2021 podepsaly Evropská komise a Arménie asociační dohodu o přidružení Arménie k Horizontu Evropa v období 2021–⁠2027. Smlouva o přidružení vstoupí v platnost, jakmile Arménie dokončí ratifikační proces a dojde k výměně diplomatických nót mezi Evropskou komisí a arménskými orgány. Arménie byla od roku 2016 plně přidružena již k programu Horizont 2020 (2014–2020). Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.