facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády volila předsedy bioetické a klimatické komise. Pokračuje vyjednávání Národního plánu obnovy

21. 12. 2020
Rada vlády volila předsedy bioetické a klimatické komise. Pokračuje vyjednávání Národního plánu obnovy

Poslední pravidelné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v roce 2020 se uskutečnilo 18. prosince, opět distančně formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily podpora vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy, Implementace Metodiky 2017+ nebo Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím. Rada také volila z řad svých členů předsedy Bioetické komise a Komise pro problematiku klimatu.

V úvodu vyjádřili členové RVVI hluboký vděk Petru Dvořákovi za jeho činnost v Radě, zejména ve funkcích člena předsednictva Rady, prvního místopředsedy Rady a předsedy Komise pro hodnocení výsledků. Petr Dvořák končí na vlastní žádost  (psali jsme zde - pozn. red.) v těchto funkcích ke konci roku 2020, a to z rodinných i pracovních důvodů. „Práce v Radě mě bavila, zejména když jsme se snažili vymyslet a zavést opatření, která by měla posílit výzkum. Například novou metodiku hodnocení výzkumných organizací, nebo nové grantové programy mířící na špičkovou vědu. Snad se něco povedlo. Postupem času se složení Rady měnilo a tvůrčí debata ustupovala do pozadí. Nyní se budu věnovat rodině a naší malé ekologické farmě“, říká Petr Dvořák. RVVI se bude zabývat nominacemi do uvolněných funkcí v lednu 2021.

Rada vlády opět projednávala aktuální postup přípravy Národního plánu obnovy (NPO) a výstupy pracovních skupin pro medicínský výzkum a průmyslový aplikovaný výzkum, které vznikly návazně na dvě komponenty plánu. „Podpora z NPO by měla směřovat do výzkumu virologie, kardiovaskulárních onemocnění a metabolických poruch, onkologie a socioekonomických dopadů nemocí. Na straně aplikační bude podporován výzkum a vývoj v podnicích a zavádění inovací do praxe," uvedla ke stavu příprav a vyjednávání národního plánu náměstkyně ministra průmyslu a dopravy Silvana Jirotková, pověřená vedením vyjednávacího týmu na půdě Evropské komise.

Debaty věnované uvažovanému projektu vybudování ústavu pro infekční choroby se účastnila také předsedkyně Akademie věd ČR (AV ČR) Eva Zažímalová. Právě AV ČR se aktivně zasazuje o vznik samostatného virologického ústavu ve své gesci s potřebným institucionálním zázemím, a to za spoluúčasti klinických a vědeckých pracovišť vysokých škol. Náklady na jeho zřízení by měly být z části kryty z prostředků NPO, z části by mohlo jít o jiné finanční zdroje. Na koncepci a organizačním zajištění projektu se ale členové Rady dosud neshodli, přestože tuto formu podporují oborově relevantní členové Mezinárodní rady při RVVI. Do jednání aktivně vstoupil také Pavel Doleček, náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je dosud „vlastníkem“ příslušné komponenty Východisek NPO v celém jejím rozsahu.

RVVI se dále zabývala volbou předsedů dvou ze svých poradních orgánů. Z výsledků tajné volby navrhla Rada jmenovat předsedou Bioetické komise Mariána Hajdúcha a předsedou Komise pro problematiku klimatu Jiřího Holoubka.

Rada schválila dokument Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019. Analýza, kterou RVVI každoročně zpracovává podle zákona 130/2002 Sb., se stala jedním z východisek pro vládou schválenou Národní politiku VaVaI 2021+. Analýza 2019 je členěna do 9 kapitol, které zpracovávají klíčová témata systému VaVaI včetně hlavních indikátorů. Nově je v dokumentu zařazeno téma Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Jednání k návrhu projektu sdílených činností Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku (STRATIN+), předloženému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Rada přerušila.

V dalších z hlavních bodů jednání Rada mj. přijala informaci o průběhu jednání rezortních tripartit v rámci Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a schválila stanovisko k návrhu Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE II, který nyní směřuje do mezirezortního připomínkového řízení.

 

Zdroj: Úřad vlády