facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024 včetně výdajů na vědu a výzkum

28. 9. 2023
Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024 včetně výdajů na vědu a výzkum

Po několikaměsíčním jednání ministryně Helena Langšádlová prosadila navýšení rozpočtu na vědu a výzkum oproti prvotnímu návrhu Ministerstva financí z května 2023, který byl ve výši 35,78 mld. Kč, o 4,4 mld. Kč na částku 40,19 mld. Kč.

Rozpočet na vědu a výzkum je ve stejné výši jako v roce 2023, přesto se v rámci tohoto rozpočtu daří meziročně navýšit institucionální financování dvou základních pilířů celého systému – vysokých škol a Akademie věd České republiky, a to o cca 4,5 % proti roku 2023. Tím je naplňován dlouhodobý cíl postupného navyšování institucionální podpory oproti podpoře účelové.

Rozpočet také zachovává výši prostředků pro Grantovou agenturu České republiky, a tím i například financování projektů pro mladé vědce v rámci programu JUNIOR STAR či podporu excelence v rámci programu EXPRO. Podpora excelence je zajištěna i navýšením programu ERC CZ na výši téměř 400 milionů Kč.

Na podporu rozvoje v oblasti vědy a výzkumu by v roce 2024 měly jít i prostředky z operačních programů, a to ve výši 4,3 mld. Kč v rámci programu OP JAK a 4 mld. Kč v programu OP TAK.

Nad rámec těchto zdrojů půjdou do segmentu vědy a výzkumu i zdroje z Národního plánu obnovy v celkové výši 5,4 mld. Kč, z čehož do komponent v režimu zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, půjde 2,7 mld. Kč, a z tohoto 1,7 mld. Kč jsou prostředky přímo přispívající k plnění cílů stávajících programů zejména v Technologické agentuře České republiky.

„S celkovým objemem prostředků nemohu být zcela spokojená, jsem však ráda, že se i v této fiskální situaci podařilo sestavit rozpočet tak, že zajistí financování základních pilířů vědy a výzkumu, podporu excelence i synergické zapojení mimořádných zdrojů z Národního plánu obnovy. Nad rámec rozpočtu je počítáno i se zapojením části nakumulovaných vysokých nároků z nespotřebovaných výdajů, které budou činit k 1. 1. 2024 cca 3,2 mld. Kč. Velkou výzvou do budoucna je vyšší efektivita vynakládání prostředků na vědu a výzkum, na které dlouhodobě pracuji, jak již prostřednictvím nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, revize Metodiky 2017+ i dalších kroků. Úkolem je i přenastavení podpory soukromého sektoru, firem, která v ČR proti jiným zemím stojí především na poskytování přímé podpory (dotací) firmám oproti využívání nástrojů podpory nepřímé, “ sdělila k rozpočtové situaci ministryně Langšádlová.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR