facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odhodlání výzkumníků převyšuje možnosti programu Horizont Evropa

31. 10. 2022
Odhodlání výzkumníků převyšuje možnosti programu Horizont Evropa

Rámcové programy pro výzkum a inovace se dlouhodobě těší značnému zájmu vědecké komunity. Platí to i pro právě probíhající program Horizont Evropa. Analýza aktuálních dat z dílny Technologického centra AV ČR ukazuje, že odhodlání výzkumných týmů a jednotlivců účastnit se mezinárodního výzkumu značně převyšuje možnosti tohoto rámcového programu.

stock laboratory

Míra překročení rozpočtu (oversubscription rate), tj. podíl celkového finančního nároku žadatelů o účast v programu Horizont Evropa vůči celkovému rozpočtu vyhlášených výzev činí 4,7. Jinými slovy, pokud by byly financovány všechny předložené projektové návrhy, musel by se navýšit rozpočet vyhlášených výzev programu Horizont Evropa cca pětkrát. Ve skutečnosti není samozřejmě žádoucí, aby byly všechny předložené výzkumné záměry financovány, neboť specifikem rámcového programu je důraz na vysokou výzkumnou a inovační kvalitu předkládaných projektových návrhů. Rozpočet dosud vyhlášených a zhodnocených výzev uvedených v dostupných datových zdrojích zaručuje financování cca 20–21 % předložených projektových návrhů – viz naše předchozí analýza. Těmto hodnotám odpovídá i celková stanovená míra překročení rozpočtu výzev v programu Horizont Evropa.

Tabulka 1

Z uvedeného přehledu klastrů a priorit programu Horizont Evropa je patrné, že největší tlak na finanční prostředky z rozpočtu tohoto programu je přítomen u některých výzev Evropské rady pro inovace (EIC). Zájem výzkumné komunity a privátních firem využít finanční prostředky na podporu rizikových průlomových a přelomových inovací byl v uvedeném období enormní.

Velkou pozornost upřeli výzkumníci také na výzvy klastru, který zastřešuje v programu Horizont Evropa společenské a humanitní vědy. V rozporu mezi velkým zájmem humanitně zaměřených vědců účastnit se RP a zároveň poměrně nízkým rozpočtem výzev, ve kterých by se mohli uplatnit, je možné hledat příčiny jejich častých iniciativ, které mají za cíl zvětšit šance pro realizaci tímto směrem zaměřených projektů. V popředí zájmu výzkumné sféry byly také ty části programu Horizont Evropa, umožňující financovat vynikající projekty špičkového badatelského výzkumu, mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a projekty zaměřené na komplexní, multioborový přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti.

Druhá tabulka zahrnuje 15 výzev programu Horizont Evropa za období 2021 – 06/2022 s nejvyšším poměrem celkového finančního nároku žadatelů o účast v dané výzvě vůči celkovému rozpočtu dané výzvy. V těchto 15 výzvách dosahuje tento poměr hodnot 7 až 15, což znamená, že k plnému pokrytí finančních nároků všech žadatelů by došlo při sedmi až patnáctinásobném zvýšení rozpočtu těchto výzev. Výzvy, kde zájem výzkumné komunity mnohonásobně překročil jejich rozpočet, se týkají např. oblasti pokročilého výzkumu průlomových technologií (výzva EIC Pathfinder Open – HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01), posílení spolupráce mezi aktéry inovačního ekosystému za účelem zkvalitnění podpory inovačních podniků, výzkumu evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů a výzkumu zdraví. Mezi uvedenými pro výzkumníky atraktivními výzvami nechybí ani výzvy ERC, MSCA a tzv. Wideningu.

Tabulka 2

Zajímavé může být porovnání odhadovaného (očekávaného) počtu projektových návrhů učiněného EK (poznámka autora: metodika stanovování tohoto odhadu mně není známa) a počtu skutečně předložených projektových návrhů. U některých výzev se odhadované a skutečné počty projektových návrhů velmi podobají, u jiných se poměrně výrazně liší. Je patrné, že ve většině případů (11 z 15) jsou odhadované počty projektových návrhů nižší, než skutečné počty. I při neznalosti metodiky odhadu počtu projektových návrhů lze usoudit, že zájem výzkumníků spolupodílet se na řešení mezinárodních projektů byl větší, než se původně předpokládalo. To je zřetelně vidět např. u výzvy spadající pod Evropské inovační ekosystémy (HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01).

Závěrem můžeme zmínit, že ačkoliv je celková úspěšnost, a tedy i šance účastnit se mezinárodních projektů v programu Horizont Evropa vyšší, než jak tomu bylo v předešlých RP (viz. naše předchozí analýza), stále platí, že uspět a následně využít finanční prostředky z tohoto rámcového programu na řešení výzkumných záměrů může být pro řadu výzkumných týmů a mezinárodních konsorcií nanejvýš obtížné. Důvodem jsou omezené finanční možnosti jednotlivých výzev, nízký počet potenciálně financovaných projektů, vysoké nároky na kvalitu předkládaných projektůvysoce konkurenční mezinárodní prostředí.

 

Autor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Stáhnout přílohy: