facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

22. 2. 2024
ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

K 19. prosinci 2023 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 970 financovaných účastí v 699 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 350 milionů €.

Mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi si ČR dlouhodobě udržuje 17. pozici, a to jak z hlediska počtu účastí, tak z hlediska čistého příspěvku EU. Pro srovnání: Polsko je dlouhodobě v obou ukazatelích šestnácté (1 196 účastí s čistým příspěvkem EU 434 mil. €), Slovinsko je v účasti 19. (772 účastí) a v čistém příspěvku EU 18. (256 mil. €). Pořadí ČR, ale i Polska či Slovinska, zcela odpovídá celkové ekonomické výkonnosti těchto zemí – v ukazateli HDP na obyvatele v paritě kupní síly je ČR mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi 18., Slovinsko 20. (viz kartodiagramy níže).

HE 20231219 EUcontrib Evropa zeme GDP2022

Zdroj: Evropská komise – eCORDA – 19. prosince 2023 a Světová banka – 11. ledna 2024 (data k roku 2022)

HE 20231219 EUcontrib Evropa zeme EIS2023

Zdroj: Evropská komise – 19. prosince 2023 (eCORDA) a 11. ledna 2024 (European Innovation Scoreboard 2023)

Program Horizont Evropa jako celek k prosinci 2023 evidoval 72 tis. financovaných účastí v 11 tis. projektech s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 31,5 mld. €. Největší počet účastí vykázaly Německo (8 335), Španělsko (7 988), Itálie (6 970), Francie (6 826), Nizozemsko (4 734) a Belgie (4 032). Nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovali účastníci z Německa (5,2 mld. €), Francie (3,6 mld. €), Španělska (3,4 mld. €), Nizozemska (2,9 mld. €), Itálie (2,7 mld. €) a Belgie (2,2 mld. €).

Strukturu aktuální (12/2023) účasti v programu HE udává graf níže. Tuzemští účastníci vykázali v I. pilíři programu HE (Excelentní věda) 290 účastí a nárokovali 95 mil. € čistého příspěvku EU; ve II. pilíři (Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu) pak 551 účast s nárokovaným čistým příspěvkem EU 184 mil. €. V rámci II. pilíře nejvyšší účast vykazují klastry Klima, energetika a doprava (157 tuzemských účastí s nárokovaným čistým příspěvkem EU 70 mil. €) a Digitalizace průmysl a vesmír (153 tuzemské účasti a 41 mil. €).

HE rozpocet cerpani 20231219

Podle právní formy mezi tuzemskými účastníky programu HE k prosinci 2023 převažovaly vysoké školy. Účastnily se 399krát a nárokovaly 173 mil. € čistého příspěvku EU. Největší evropský příspěvek nárokovaly Masarykova univerzita (42 mil. €), Univerzita Karlova (28 mil. €), České vysoké učení technické v Praze (19 mil. €) a Univerzita Palackého v Olomouci (také 19 mil. €). Tuzemské podniky a výzkumné instituce vykázaly podobný počet účastí – 227 podniky a 212 výzkumné instituce. Podniky nárokovaly čistý příspěvek EU 81 mil. € – čtvrtina připadala na Honeywell International s.r.o. (21 mil. €), který se významně účastní zejména společných podniků v letectví (Clean Aviation, SESAR3). Tuzemské výzkumné instituce nárokovaly 72 mil. € čistého příspěvku EU – nejvíce Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., (13 mil. €), Biologické centrum AV ČR, v. v. i., (7,5 mil. €), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., (7,3 mil. €) a Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., (4,6 mil. €).

Důležitou roli má koordinace projektů. Tuzemské subjekty k prosinci 2023 koordinovaly 157 projektů. U těchto projektů nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 149 mil. €, tzn. dvě pětiny celkového čistého příspěvku EU nárokovaného tuzemskými účastníky. Koordinátoři byli nejčastěji zastoupeni mezi vysokými školami a výzkumnými institucemi – koordinace projektů jim přináší zhruba polovinu jejich čistého příspěvku EU.

HE CZ role forma 20231219

Regionální pohled i struktura účastníků v jednotlivých regionech zůstávají stabilní. Nejvyšší čistý příspěvek nárokují účastníci z Prahy (179 mil. €) a Brna (81 mil. €). Více než 8 mil. € k prosinci 2023 nárokovali i účastníci z okresů Olomouc (20 mil. €), Praha-západ (11 mil. €), České Budějovice (9,5 mil. €) a Ostrava-město (8,7 mil. €). V Praze sídlí tři pětiny podniků a výzkumných institucí, které v programu HE nárokují prostředky EU. Pražské a brněnské vysoké školy účastnící se programu HE nárokují podobnou výši prostředků EU (68, resp. 65 mil. €, tj. po dvou pětinách čistého příspěvku EU určeného tuzemským vysokým školám).

HE 20231219 EUcontrib CR okresy pravniforma

Na závěr tohoto příspěvku ještě stručná zmínka o účasti českých subjektů v projektových návrzích. V nich byly tuzemské subjekty uvedeny 4 163krát (v 3 127 projektech), v tom 925krát v roli koordinátorů. Čistý příspěvek EU požadovaný v projektových návrzích tuzemskými subjekty dosahoval 1,8 mld. €.

Shrnutí: ČR k prosinci 2023 vykázala 970 financovaných účastí v programu HE s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 350 mil. € a udržuje si svou dlouhodobou pozici mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi. Mezi tuzemskými účastníky převažují vysoké školy – zejména pak vysoké školy sídlící v Praze a Brně. Podobnou míru zastoupení vykazují podniky a výzkumné instituce – 60 % z obou typů organizací účastnících se programu HE sídlí v Praze. Důležitou úlohu v tuzemské účasti v programu HE hraje koordinace projektů, která vysokým školám a výzkumným institucím přináší polovinu jejich čistého příspěvku EU.

 

Autor článků a grafiky: Vladimír Vojtěch

Zdroj: Technologické centrum Praha