facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Palackého: Systematizací k excelenci

29. 4. 2021
Univerzita Palackého: Systematizací k excelenci

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na nadcházející dekádu. Tentokrát se podíváme na Univerzitu Palackého v Olomouci.

157026484 5449062108467142 1307258640009749942 n

Univerzita Palackého v Olomouci jako druhá nejstarší vysoká škola v České republice patří mezi přední tuzemské výzkumné univerzity. To odráží i její postavení v mezinárodních žebříčcích, které srovnávají vysoké školy z celého světa. V posledních letech se v nich olomoucká univerzita pravidelně umisťuje a postupně zlepšuje svou pozici. V Šanghajském žebříčku se v roce 2020 umístila jako druhá nejlepší česká vysoká škola a získala 500.-600. místo na světě. Pozici také potvrdila v žebříčku QS World University Rankings, kde se umístila na stejném místě – od předchozího roku si tak znatelně polepšila.

Univerzita Palackého v Olomouci na konci března 2021 zvolila do svého čela nové vedení. Po rezignaci předchozího rektora Jaroslava Millera se do vedení univerzity postaví Martin Procházka, dosavadní děkan tamější Fakulty zdravotnických věd. Ten by měl univerzitu vést do roku 2025.

Nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+ však vzniknul ještě za předchozího vedení. Podle rektora Jaroslava Millera bylo přitom při tvorbě strategie na následující dekádu nejdůležitější smysluplné pokračování: „Pro velké instituce typu univerzit je klíčová kontinuita a dlouhodobé směřování, protože radikální změny strategie mají většinou destruktivní účinky,“ řekl Jaroslav Miller pro Vědavýzkum.cz.

Podle něj se do nových strategických záměrů promítlo několik hlavních priorit, jako je digitalizaceinternacionalizace. Právě na tu Miller kladl největší důraz: „Univerzity jsou z definice mezinárodní a kosmopolitní instituce a pojem národní univerzita je v podstatě vulgárním omezením smyslu akademie. Ambice rozvíjet Univerzitu Palackého tak vždy musí být nevyhnutelně spojena s úsilím vynořit se z relativního klidu českého rybníka a najít odvahu skočit do vln globálního oceánu,“ vysvětluje odstupující rektor principy, které stojí v pozadí nového strategického záměru.

summit the 2018 004b

Dokument, který po schválení příslušnými orgány univerzita zveřejnila na svých stránkách, má devět prioritních cílů rozdělených do pěti hlavních kapitol. První část, s názvem „Vysoce digitalizovaná univerzita“ se zaměřuje především na rozvoj studia a budování flexibilních forem moderního vzdělávání. Druhá kapitola „Vědecky otevřená univerzita“ obsahuje cíle, jako je podpora doktorandů a rozvoj excelence ve výzkumu a vývoji. Třetí kapitola s názvem „Administrativně vstřícná univerzita“ má také dva cíle – klade si za úkol různými způsoby posílit strategické řízení a snížit administrativní zátěž pracovníků. Čtvrtá kapitola „Zdravá, společensky odpovědná a udržitelná univerzita“ se zaměřuje na systematizaci nástrojů třetí role univerzity a podpory univerzitní značky. Poslední kapitola, „Univerzita v globální akademické síti,“ se zase zaměřuje na internacionalizaci univerzity a rozvoj strategických partnerství, mimo jiné i zahraničního kampusu školy v iráckém Erbílu.

Systematizace, internacionalizace i důraz na lidské zdroje

V oblasti řízení výzkumu, vývoje a inovací chystá Univerzita Palackého v následující dekádě řadu změn. Na toto téma se také zaměřuje třetí prioritní cíl nové strategie „Excelence ve výzkumu a vývoji“. Hned první na seznamu plánů je rozvoj univerzitního informačního systému. Do roku 2030 ho chce univerzita dobudovat tak, aby umožňoval analýzu a sledování výsledků vědecko-výzkumné činnosti i na celouniverzitní úrovni. Takto přístupná data by měla být klíčová pro centrální řízení univerzity ze strany rektorátu. Na podporu strategického řízení univerzity se zaměřuje i čtvrtý prioritní cíl dokumentu, podle kterého chce škola dále rozvíjet systémy optimalizace řízení a rizik. To v sobě zahrnuje automatizovaný sběr interních dat nebo zavedení nových prvků v systému vnitřního hodnocení.

Dále Univerzita Palackého plánuje integrovat výzkumné kapacity školy a podporovat interdisciplinaritu. Tímto způsobem chce řešit značnou fragmentaci výzkumu a nedostatečnou mezifakultní spolupráci. Do roku 2030 se tak chce univerzita v rámci svých výzkumných aktivit zaměřit na vybraná společensky relevantní témata, v nichž bude rozvíjet spolupráci mezi katedrami, fakultami i jednotlivými odděleními. Totéž se týká i integrace výzkumných kapacit vědecko-výzkumných center do nově vybudovaného vysokoškolského ústavu.

Další položkou nové strategie je rozvoj komercializace výsledků vědeckého bádání. Do roku 2020 se Univerzita Palackého zaměřovala primárně na systematizaci správy duševního vlastnictví, vzdělávání akademických pracovníků a studentů v oblastech ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu a na podporu kontaktů mezi výzkumnými pracovišti a aplikační sférou. V další dekádě chce univerzita dokončit systém podpory transferu znalostí a komercializace, který bude spolu se systémem ochrany duševního vlastnictví v souladu s národní inovační strategií a RIS3 strategií. Dále chce škola podporovat vznik spin-off firem, v nichž by měla mít majetkový podíl i univerzita. Univerzita chce také aktivně působit také na úrovni regionu, kde plánuje spolupracovat s tamějšími inovačními organizacemi.

Strategie nezanedbává ani otázku otevřené vědy. Reaguje tak na doporučení mezinárodních evaluačních panelů. Univerzita chce v rámci úprav svého vnitřního informačního systému zohlednit otevřené publikování. Své místo má ale i popularizace vědy a výzkumu. Univerzita Palackého chce v této oblasti nejen pokračovat v provozování svých platforem, ale dále chce proniknout i do celostátních médií. Podporovány by měly být do budoucna i volnočasové platformy, jako je Pevnost poznání nebo Academia Film Olomouc.

Dalším cílem Univerzity Palackého v Olomouci je restrukturalizovat řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, které podle strategie trpí značnou mírou decentralizace. V následující dekádě chce škola změnit manažerskou strukturu tak, aby lépe sloužila k vytváření ideálních podmínek pro podporu excelentního výzkumu. Kromě toho také plánuje vytvořit jednotný kariérní řad, ucelený systém náboru zaměstnanců a zapojení do HR Award. Škola chce také začít intenzivněji spolupracovat s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci.

Samostatnou kapitolou je mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti, respektive výzkumu a vývoje. V dalších dekádách chce škola rozvíjet nástroje institucionální pomoci při integraci zahraničních vědeckých pracovníků a bude rovněž podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci v rámci své participace v European Universities Alliance.

Celý dokument Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+ je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT) 


Univerzita Palackého v Olomouci

UP logo stred czUniverzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve víc než 700 studijních programech. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými vysokými školami ve světovém kontextu. V roce 2020 se Univerzita Palackého stala členem nové evropské univerzitní aliance Aurora, jež spojuje univerzity, které společně pracují na projektech zaměřených na klimatické změny, udržitelnost a digitalizaci.