facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Konzultace k Erasmus+ a digitalizace u nás i v Evropě   

4. 10. 2023
Novinky CZELO: Konzultace k Erasmus+ a digitalizace u nás i v Evropě   

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Je plný příležitostí: CZELO hledá nového kolegu či kolegyni do Bruselu, EIT členy správní rady, Evropská komise odborníky na ekonomický a sociální dopad výzkumu a inovací. Nepřehlédněte vypsané výzvy v rámci Nástroje na propojení Evropy či programů Horizont Evropa a Digitální Evropa.

CZELO

CZELO hledá nového kolegu či kolegyni

Pokud vás zajímá práce v oblasti mezinárodního vzdělávání, kancelář CZELO právě hledá novou kolegyni/nového kolegu na pozici odborného konzultanta/konzultantky v Bruselu. Přečtěte si více informací v inzerátu a přihlaste se do 7. října.

Staňte se členem Správní rady EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) hledá nové členy do své správní rady. Rada se skládá z celkem 15 lídrů v oblasti inovací a podílí se na strategickém vedení EIT, včetně financování a hodnocení jednotlivých Znalostních a inovačních společenství (tzv. KIC). Zájemci se mohou hlásit do 29. října.

Konkrétní informace a podmínky, které by měli kandidáti splnit, najdete na webu EIT.

Připojte se k expertní skupině ESIR3

Evropská komise otevřela na konci září výzvu k vyjádření zájmu stát se členem expertní skupiny se zaměřením na ekonomický a sociální dopad výzkumu a inovací (ESIR3). Účelem této skupiny je poskytovat analýzy, vhled a doporučení pro další rozpracování politik, které mohou zvýšit přínos výzkumu a inovací. Skupina bude navazovat na existenci předešlé skupiny ESIR2 a bude se skládat z max. 16 členů. Členové budou vybráni Evropskou komisí (DG RTD) na dobu 2 let s možností prodloužení.

Více informací o expertní skupině a výběrovém řízení naleznete na webu Evropské komise.

Nový Evropský Bauhaus: zapojte se do festivalu nebo se vyjádřete k nové Misi

Evropská komise prodloužila uzávěrku přihlášek k zapojení do organizace Festivalu NEB, který proběhne v roce 2024. Hledají se organizace a jednotlivci do následujících výzev: 1. pořádání doprovodné akce v Bruselu i mimo něj, 2. kulturní a umělecké aktivity, 3. laboratoř a ukázky projektů. V neposlední řadě hledá také Komise mediální partnery. Zároveň mají zájemci také možnost podělit se o názor na plánovanou Misi NEB.

Ve veřejné konzultaci se můžete vyjádřit k následujícím tématům: 1. výzkum a inovace pro transformaci stavebního ekosystému, 2. výzkum a inovace pro inovativní přístup k financování, 3. výzkum a inovace pro zapojení komunity a místní demokracie.

Iniciativa Deep Tech Talent nabízí ocenění pro zapojené organizace a hledá experty

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vyhlásil ocenění v rámci iniciativy Deep Tech Talent. Cílem iniciativy je vyškolit alespoň 1 milion Evropanů v deep tech dovednostech do roku 2025. Všechny zapojené organizace se nyní mohou ucházet o ocenění ve dvou kategoriích a vybraných tématech, jako například umělá inteligence či kyberbezpečnost. Více informací si můžete přečíst na webu iniciativy. Mimo to DTTI nabízí příležitosti také pro externí odborníky (alternativně zpravodaje) k hodnocení projektových žádostí. Hledají se vysoce kvalifikovaní experti se zkušenostmi z jedné z podporovaných oblastí DTTI (např. umělá inteligence, pokročilá výroba, kybernetická bezpečnost, udržitelná energetika atd.).

Více informací najdete na webu DTTI.

Zapojte se do veřejné konzultace a podělte se o svůj názor na Erasmus+

Evropská komise zahájila očekávanou veřejnou konzultaci k programu Erasmus+. Zapojte se a přispějte tak k hodnocení současného programu i jeho předchůdce v období 2014–2020. Vyjádřit se může kdokoli: univerzity i další zapojené organizace, studenti, pedagogové, pracovníci s mládeží a další subjekty i jednotlivci. Konzultace se zaměřuje zejména na otázky, zda cíle Erasmus+ odpovídají současným potřebám, jak dobře se programu daří snižovat uhlíkovou stopu či oslovovat lidi s omezenými příležitostmi nebo nakolik je inkluzivní a jednoduchý.

Veřejná konzultace je otevřená do 8. prosince.

Ještě dva týdny se můžete hlásit na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+

Ve dnech 4. a 5. prosince 2023 se budou ve Vídni konat každoroční informační dny Central European Joint Infodays, které pořádá DZS|CZELO spolu s národními agenturami TPF (Maďarsko), OeAD (Rakousko) a SAAIC (Slovensko). Infodny se zaměřují na mezinárodní rozměr centralizovaných aktivit ve vysokoškolském vzdělávání a spolupráci s partnerskými zeměmi. Letošní novinkou bude důraz kladený na praktické informace týkající se přípravy žádosti a podání projektu, akce nabídne také více příležitostí k networkingu.

Registrace je otevřena do 10. října, více informací naleznete na webu CZELOna webu události.

Connecting Europe Facility vypsalo výzvu v hodnotě 7 miliard eur

Nástroj na propojení Evropy (CEF) otevřel výzvy na projekty, které mají posílit trans-evropskou dopravní síť (TEN-T). Iniciativa má za cíl zdokonalit a rozšířit evropskou dopravní infrastrukturu a přispět tak k závazku EU snížit dopravní emise o 90 % do roku 2050. Na celém kontinentu mají projekty podpořit rozvoj udržitelných a vzájemně propojených dopravních systémů. Cílem je vytvořit efektivní multimodální síť, která bude sloužit jak cestujícím, tak nákladní přepravě, s důrazem na dostupnost, spolehlivost a výkon. Výzva zahrnuje širokou škálu oblastí a projektové návrhy je možné podávat do 30. ledna 2024.

Více informací najdete na stránkách Komise a dedikovaném portálu CEF.

Nepřehlédněte nově vyhlášené výzvy v rámci programu Horizont Evropa

V minulém týdnu byly otevřeny dvě nové výzvy v oblasti „Widening“. Cílem první výzvy, ERA Chairs, je přilákat kvalitní výzkumníky na univerzity a výzkumná centra do „widening“ zemí a tím zvýšit jejich odbornou kapacitu. Druhá výzva je zaměřena na Excellence Hubs, které mají posílit regionální inovační potenciál prostřednictvím mezinárodní spolupráce a propojení akademického sektoru, podniků, vládní úrovně a občanské společnosti.

Termín pro podání přihlášek do obou výzev je 7. března 2024.

Jak postupuje digitalizace v Evropě a v Česku?

Komise zveřejnila první zprávu ke stavu Digitální dekády, včetně podpory digitálních dovedností či digitalizace podniků. Zpráva popisuje dosavadní pokrok v dosahování digitální transformace v Evropě a hodnotí míru naplnění nastavených cílů ve čtyřech hlavních oblastech: digitální dovednosti, digitální infrastruktura, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb. Vyzývá tak členské státy k pokračujícímu řešení problémových oblastí, ke zrychlené digitalizaci Evropy a k většímu úsilí směrem k dosažení plánovaných cílů do roku 2030. Kromě zhodnocení na evropské úrovni se zpráva dívá také na každý ze členských států a uvádí dosažené úspěchy i doporučení v jednotlivých oblastech. V čem Česko zaostává za průměrem EU a kde se nám naopak daří?

Přečtěte si víc v článku na webu CZELO.

Jak by mohla vypadat Mise Nového Evropského Bauhausu?

Komise zveřejnila první návrh, na jakém základě by mohla být postavena potenciální Mise Nového Evropského Bauhausu. Zveřejněný dokument si klade za cíl podpořit diskuzi v rámci NEB komunity, mezi členskými státy a dalšími stakeholdery o potenciálních oblastech, které by měly být zohledněny při navrhování možné Mise. Nechybí ani popis potenciálních výzev, na které by Mise mohla reagovat.

Více informací najdete na webu NEB.

Digitální Evropa a nově otevřené výzvy

Nově otevřené výzvy v rámci programu Digitální Evropa jsou určeny pro všechny, kteří mají zájem o témata datových prostorů pro cestovní ruch a kulturní dědictví. Datové prostory pro cestovní ruch, kde se předpokládá alokace 8 milionů eur, podpoří mimo jiné inovace, vzájemné sdílení dat a zvýšení odolnosti a konkurenceschopnosti turismu. V oblasti kulturního dědictví se předpokládá alokace 4 miliony eur s cílem podpořit vznik datových prostorů, které umožní digitalizaci evropského kulturního dědictví a využití digitálního obsahu. Termín pro podávání přihlášek do obou výzev je 23. ledna 2024.

Více informací najdete na webu Digitální Evropy.

Ještě stále máte možnost stát se členem expertní skupiny ESIR3

Evropská komise prodloužila výzvu k vyjádření zájmu stát se členem expertní skupiny se zaměřením na ekonomický a sociální dopad výzkumu a inovací (ESIR3), o které kancelář informovala minulý týden. Nový termín pro předkládání žádostí je 7. října 2023. Více informací o expertní skupině a výběrovém řízení najdete na webu Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.