facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový nástroj nabízí pomoc mentorům i začínajícím vědcům

29. 4. 2022
Nový nástroj nabízí pomoc mentorům i začínajícím vědcům

Pro výzkumné instituce je příprava a trénink juniorních vědců stále důležitější oblastí, která má vliv na kvalitu výzkumu, kterou tamější výzkumníci provádí. Nový nástroj Národní technické knihovny STEMskiller nabízí v této oblasti pomoc i těm, kterým dosud schází systematický institucionální rámec.

NTK4

Nezanedbatelný vliv na pověst, úspěšnost a výkon výzkumných institucí má i kvalita mentorské podpory, kterou etablovaní výzkumní pracovníci poskytují svým mladším a začínajícím kolegům. To je zvlášť zřejmé ve velmi konkurenčním prostředí STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), v němž je i financování pracovišť přímo závislé na plnění výkonnostních indikátorů, jako je citovanost odborných publikací, počet patentů, účast v mezinárodních tendrech a výzkumných projektech, odborných komisích nebo redakčních radách a další.

Instituce a pracoviště oborů STEM soutěží na globálním poli jak o špičkové výzkumníky, tak o nábor a zapojení talentovaných a perspektivních doktorandů a postdoktorandů do svých týmů. Od zkušených výzkumníků se často očekává, že souběžně s plněním svých primárních vědecko-výzkumných úkolů budou působit i jako mentoři nejen v rámci vlastních odborností, ale též v široké škále tzv. přenositelných kompetencí, které jsou dnes nezbytné pro úspěšné působení v komplexním prostředí globálního výzkumu. Nejčastěji se tím rozumí akademické psaní, prezentování a publikování (včetně návrhů grantových projektů a téma otevřené vědy), datová analýza, projektový a týmový management, návrh výzkumu, správa dat, výzkumná etika, mezioborový přesah výzkumu, transfer znalostí a technologií, dopad na veřejnost a její zapojení, a další činnosti a dovednosti.

Kvalitní věda začíná kvalitní mentorskou podporou

I když vždy záleží na osobnosti a přístupu mentorů samotných, je čím dál zřetelnější, že ty nejúspěšnější vědecko-výzkumné instituce věnuji značné úsilí systematické a institucionální podpoře začínajících vědců a jejich mentorů. Klíčovou oblastí je pak právě rozvoj přenositelných kompetencí a dovedností.

Na jedné straně tyto nejúspěšnější instituce provozují kvalitní logistickou síť (v podobě specializovaných center pro akademické psaní a sítě profesionálního poradenství a podpůrných programů pro kariérní a kompetenční rozvoj doktorandů a juniorních vědců po doktorátu), jejímž cílem je zajistit co nejvyšší a nejvyrovnanější kvalitu jejich podpory. Tím zároveň uvolňují kapacitu svým špičkovým vědcům a výzkumníkům, aby se mohli primárně věnovat svým výzkumným aktivitám.

Na straně druhé, vědecké instituce kladou značný důraz na úroveň, rozvoj a sdílení školitelských kompetencí samotných vědecko-výzkumných pracovníků. Často dokonce podmiňují přijetí a kariérní postup doložením těchto kompetencí v konkrétní praxi, například úspěšnosti jejich mentees nebo jimi vedených výzkumných týmů.

Ve většině akademických výzkumných institucí je však na tomto poli co dohánět. Upozorňují na to také i Eurodoc is the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) nebo Marie Curie Alumni Association (MCAA). V České republice jsme v posledních letech svědky zvýšeného zájmu o problematiku kompetenčního vzdělávání a podpory kariérního rozvoje začínajících vědců, a to zejména v otázkách jejich uplatnění mimo akademickou sféru. Navzdory individuálním snahám řady vědecko-výzkumných pracovišť se ovšem na systematické řešení v této oblasti zatím stále čeká.

Výzkumné aktivity se na mnoha pracovištích VaVaI přitom odehrávají ve stále tvrdších podmínkách silné mezinárodní konkurence. Tím narůstá i „školitelské břemeno“ pro výzkumníky-mentory, což má často přímý negativní vliv na kvalitu i množství vědeckých výstupů, které tak dokáží vyprodukovat. V řadě případů se jedná o výzkumníky s dlouholetou zkušeností s působením na etablovaných zahraničních pracovištích a v mezinárodních vědecko-výzkumných týmech, kteří bez adekvátní institucionální podpory implementují získané zahraniční příklady dobré mentorské praxe, tak aby z vlastní iniciativy pomohli svým pracovištím uspět.

Nový nástroj nabídne nejlepší zdroje a materiály

Právě pro tyto zájemce vytvořil specializovaný tým vedený Stephanií Krueger nový nástroj STEMskiller. Jde o strukturovaného, webového průvodce ověřenými, anotovanými a volně dostupnými zdroji o přenositelných kompetencích a dovednostech pro začínající vědce a jejich mentory. Samotný nástroj STEMskiller vznikl a je průběžně aktualizován v rámci pokročilých akademických služeb NTK podpořených projektem Národní centrum informační podpory VaVaI (NCIP VaVaI), Projektová aktivita 2: Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby.

STEMskiller si klade za cíl, aby fungoval jako užitečný nástroj pro mentory, administrátory a začínající vědecké pracovníky na těch akademických pracovištích, kde chybí pevná a systematická podpora pro rozvoj přenositelných výzkumných a výukových kompetencí. Zájemcům nabízí výukové materiály předních světových institucí, které jsou nejen ověřené v praxi, ale které mohou sloužit jako model pro další vytváření a zdokonalování vlastních služeb tohoto typu. Identifikace a výběr vysoce kvalitních zdrojů v angličtině jsou založeny na benchmarkingu předních světových vzdělávacích programů STEM, na přehledu a analýze relevantní „evidence-based“ literatury a na dlouholeté osvědčené praxi v oblasti poskytování pokročilé akademické podpory.

STEMskiller umožňuje intuitivní a přehlednou navigaci širokou škálou relevantních témat a je strukturován do čtyř hlavních kompetenčních okruhů:

  1. přenositelné vědecko-výzkumné dovednosti,
  2. pedagogické a didaktické kompetence,
  3. podpora kariérního rozvoje,
  4. akademická angažovanost, spolupráce a mezioborový přesah výzkumu.

Každý z hlavních kompetenčních okruhů se skládá z podoblastí s rozpracovanou a definovanou strukturou dílčích přenositelných dovedností a kompetencí. Všechny jednotlivé položky jsou anotované a všechny doporučené zdroje volně přístupné.

Více informací najdete na stránkách nového nástroje zde.

STEMskiller v praxi

Zkušenosti s nástrojem STEMskiller má i profesor Jan Zeman z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Ve své kariéře působil jako mentor devíti doktorandů (z nichž sedm již obhájilo své dizertační práce), čtyř postdoktorandských výzkumníků a v roli „neoficiálního“ mentora pomáhal řadě mladších kolegyň a kolegů z oboru. „Způsob vedení se systematicky snažím vylepšovat, a to i na základě přímých a zprostředkovaných zkušeností z prestižních zahraničních institucí. Od roku 2007 sice vidím jistý posun v kvalitě mých mentorských aktivit, přesto mi přijde tento posun velmi pozvolný a získaný metodou mnoha pokusů a ještě většího počtu omylů,“ říká Jan Zeman. Profesionální institucionální podpora by mu podle něj nejen ušetřila jednotky hodin týdně, ale především by poskytla mladším kolegům lepší startovací pozici na začátku jejich vědecké kariéry.

Na otázku, jak by podle něj vypadal ideální stav, Jan Zeman odpovídá. „Ideální stav stále hledám. V současné době vidím jako prioritu hlavně smysluplné nastavení pravidelných hodnocení akademických a výzkumných pracovníků na institucionální úrovni a podporu mladých pracovníků v podávání mezinárodních projektů, kterou se pokouším nastartovat na naší fakultě, mimo jiné ve spojitosti s aktivitami HR Award na ČVUT.“

Užitečnost nástroje STEMskiller a spolupráci s Národní technickou knihovnou si Jan Zeman pochvaluje. „Ve všech zmíněných aktivitách byla pomoc Dr. Stephanie Krueger zcela zásadní. Pomohla mi nastavit a organizovat proces mentorování na všech úrovních,“ říká Zeman. Podle něj je NTK STEMskiller také vynikající nástroj, protože mentorům i juniorním vědcům ukazuje, jaké další dovednosti a aktivity mohou být relevantní pro jejich profesní rozvoj.

„Dle mých zkušeností důležitost mnoha aktivit začínající vědci plně docení až v okamžiku, kdy začnou pracovat na návrhu svého prvního projektu, nebo když zvažují přihlášku do výběrového řízení na zahraniční instituci. Vážím si inspirujícího úsilí NTK hlásit se k této problematice a průkopnických kroků, které na tomto poli podniká, nejen v rámci dejvického kampusu,“ dodává Jan Zeman.

 

Autor: Sasha Skenderija

Zdroj: NTK