Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

Dnem 1. července 2017 nabyla účinnosti druhá část novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, týkající se nového seznamu výzkumných organizací, za jehož vedení odpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto článku je blíže seznámit potencionální žadatele s právní podstatou seznamu, stejně jako důkladnější analýza jeho významu, a to včetně problémů, které se k němu váží.

2. 2. 2018
  • Martin Kobert

Do nabytí účinnosti nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 25. května 2018 zbývají přibližně čtyři měsíce. Na seminářích a konferencích, jakož i v rámci každodenního poradenství, dostáváme četné dotazy týkající se této nové úpravy. Tento článek shrnuje, co je potřeba s ohledem na náběh účinnosti GDPR udělat, a vybírá desatero základních povinností z pohledu výzkumných organizací v ČR.

26. 1. 2018
  • Matej Kliman

Přestože řada návrhů zákonů zůstala v minulém volebním období tzv. „pod stolem“, poněkud mimo větší publicitu prošla legislativním procesem novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2018. Stalo se tak zákonem č. 367/2017 Sb.

1. 1. 2018
  • Karel Zuska

Dne 1. 1. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Právní předpis, který byl publikován jako 367/2017 Sb., opět mění a upřesňuje vztah mezi příjemcem a poskytovatelem dotací.

30. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Po roce od nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění („ZZVZ“) lze konstatovat, že tento zákon přinesl do oblasti veřejného zadávání velmi zásadní změny. Některé z nich jsou neustále hojně diskutovány a vykládány, některým se takové pozornosti nedostává, ačkoliv jejich význam nelze zanedbat.

8. 12. 2017
  • Renata Brychtová, Karel Masopust

Po 15 letech opět přichází čas na výraznější změny patentového práva. V současné době je připravována novela zákona o ochranných známkách, která nabude účinnosti počátkem roku 2019. Jaké jsou zásadní změny, které by měly vlastníky a přihlašovatele zajímat?

22. 11. 2017
  • PatentCentrum Sedlák & Partners

Městský soud v Praze pokračuje v praxi zavedené Nejvyšším správním soudem a napravuje neúnosný stav mezi poskytovateli a příjemci v rámci poskytování dotací. Ve svém nedávném rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost Oznámení o nevyplacení části dotace, kterým byla příjemci dotace – veřejné výzkumné instituci – krácena dotace o domnělé nezpůsobilé výdaje.

17. 10. 2017
  • Karel Zuska, Karel Masopust, Jan Dudák

Zajímavé téma v oblasti veřejného zadávání představují změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, zejména jejich posouzení, zda se jedná o změnu podstatnou či nepodstatnou. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku může totiž zadavatel až na výslovně uvedené výjimky provádět pouze ty, které svým charakterem odpovídají změnám nepodstatným.

3. 10. 2017
  • Karel Zuska, Renata Brychtová

Dne 1. října 2017 vstupuje v platnost nařízení o ochranné známce EU, společně s dalšími prováděcími nařízeními. Nový právní rámec přináší důležité změny, například nové kategorie ochranných známek a jejich pravidla.

26. 9. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Poslední letošní workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři, se uskuteční již tradičně na začátku prosince v Praze. Přihlašovat se můžete už nyní.

25. 9. 2017
  • alevia

Partneři webu a spolupracující instituce