facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

HR Award: Punc důvěryhodného zaměstnavatele už má v ČR řada institucí

18. 7. 2022
HR Award: Punc důvěryhodného zaměstnavatele už má v ČR řada institucí

Ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí už obdržela i řada českých institucí. Co vedlo oceněné organizace k iniciativě vedoucí k získání ocenění HR Award a proč je pro ně důležité?

HR Award1

Pro vědecké pracovníky je ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) znamením, že instituce, jež se jím může pochlubit, vytváří kvalitní podmínky pro své zaměstnance dle evropského standardu a s dodržením principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků (Charta a Kodex).

První iniciativy vedoucí k udělení ocenění HR Award u nás byly zahájeny už v roce 2018 – ucházely se o něj Mendelova univerzita, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brnědvě instituce Západočeské univerzity v Plzni – Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie. Od té doby je držitelů, a tím pádem i důvěryhodných zaměstnavatelů mezi českými výzkumnými institucemi, daleko více. Portál Vědavýzkum.cz o nových oceněních také pravidelně informuje.

Proč se do procesu zapojila Univerzita Karlova, nám upřesnila Tereza Smužová: „Důvody byly v zásadě dva. Jeden byl pragmatický: v době, kdy jsme s celým procesem začali, to vypadalo, že bez ocenění HR Award nebude možné čerpat prostředky z evropských fondů v rámci Horizon Europe a o tuto možnost samozřejmě Univerzita Karlova nemohla přijít. Druhým důvodem bylo přesvědčení, že celý proces univerzitě pomůže nastavit nové procesy, zlepšit personální politiku a zjednodušeně řečeno zlepšovat podmínky pro naše zaměstnance, ať už současné nebo budoucí,“ a dodala: „Jako důležité rozhodnutí se ukázalo ucházet se o ocenění jako celá univerzita, nikoliv po fakultách či součástech, jako tomu bylo u jiných vysokých škol. Díky tomu dopadal celý proces od začátku na celou instituci a bylo možné nastavovat celouniverzitní pravidla nebo alespoň celouniverzitní rámec, ve kterém mohly součásti specifikovat svá pravidla.“

„Na Masarykově univerzitě máme v současnosti 12 držitelů HR Award, a to na základě výjimky od EK, jinak se o HR Award uchází celá instituce. První HR Award jsme obdrželi na Přírodovědecké fakultě v roce 2020, poslední na Farmaceutické fakultě v roce 2022. Deset součástí Masarykovy univerzity je v období implementace prvního akčního plánu a dvě součásti implementují po úspěšném internal assessmentu revidovaný akční plán,“ uvedla zase ředitelka Odboru pro personální řízení Masarykovy univerzity Barbora Šolcová.

„Klíčovým okamžikem, který zahájil cestu k získání tohoto prestižního ocenění, byl rok 2019, kdy se nové vedení České zemědělské univerzity (ČZU) rozhodlo pro změnu interního prostředí v oblasti řízení lidských zdrojů. Proces spojený se získáním ocenění HR Award se jevil jako efektivní nástroj, jak této změny dosáhnout. Cíle byly zaneseny do akčního plánu, který hodnotitelé výslovně ocenili jako vysoce ambiciózní,“ uvedla k iniciativě ČZU její tisková mluvčí Karla Mráčková.

Instituce, které ocenění HR Award dosáhly, jsou ceněny tuzemskými i zahraničními vědeckými pracovníky zejména v oblasti zvýšení kvality péče o zaměstnance, rozvoji profesního růstu, vytvoření lepších pracovních podmínek pro kariérní růst, či zaručení transparentních výběrových podmínek při náboru výzkumníků.

Silnou motivaci pro usilování o ocenění mělo i vědecké výzkumné středisko CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. „Byli jsme motivováni hned několika faktory, které by se daly jednoduše rozdělit do dvou typů – interních a externích. Pokud začnu těmi externími, tak je vhodné zmínit, že CEITEC byl založen díky štědré dotaci z OP VaVpI v roce 2011 a tudíž se očekávalo, že se konsorcium přihlásí k modernímu systému řízení lidských zdrojů. Externí motivace může často přispět k rychlejší změně. Ovšem vnitřní motivace dané organizace je esenciální. Na začátku existence CEITEC jsme si byli vědomi toho, že díky OP VaVpI získáváme peníze na nové budovy a nejmodernější přístrojové vybavení, ale že stejně zásadní bude ty prostory oživit nadanými vědci a vědkyněmi,“ vysvětluje důvody, jež vedly k získání ocenění HR Award, Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele CEITEC.

HR Award2

Jak proces probíhá?

Univerzita, fakulta, či ústav se musí na začátku celého procesu, kdy se o ocenění uchází, nejprve přihlásit k deklarovaným principůmEvropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Tyto dokumenty například shrnují obecné zásady a požadavky, které by měly být dodržovány zaměstnavateli při jmenování nebo přijímání výzkumných pracovníků, mají zaručit dodržování hodnot, jako je transparentnost přijímacího procesu a rovné zacházení se všemi kandidáty. Evropská charta pro výzkumné pracovníky pak zase obecněji vymezuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v akademickém prostředí. Definuje například specifické etické zásady, svobodu výzkumu, brání diskriminaci nebo vymezuje práva k duševnímu vlastnictví.

Následně má žadatelské organizace rok na to, aby důsledně analyzovala mezery ve svém vnitřním fungování a vyhodnotila, které změny v přístupu k zaměstnancům lze reálně zavést – a to i s ohledem na platnou legislativu. Na základě takové analýzy pak vytvoří akční plán, jenž by měl být předmětem hlubší diskuse na všech úrovních dané instituce. Na implementaci plánu pak má dva roky. Po uplynutí této doby provede výzkumná organizace průběžné interní sebehodnocení a výsledky této analýzy a případně i upravený akční plán zasílá hodnotitelům v Evropské komisi. Ti zaslané materiály vyhodnotí. Hodnocení může mít výsledek – přijato, přijato s menšími úpravami, odmítnuto.

Je-li stanoviskem „přijato“, je uděleno ocenění HR Award. Je-li „přijato s menšími úpravami“, má instituce dva měsíce na přepracování a opětovné předložení EK. Dojde-li k odmítnutí, může organizace na svém akčním plánu dále pracovat a předložit jej k posouzení nejdříve za půl roku, nejpozději za rok. V posledně jmenovaném případě se instituce může o cenu ucházet maximálně dvakrát.

Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci již v roce 2018 realizovali první průzkum spokojenosti zaměstnanců, který se rozhodli každoročně opakovat. Tento průzkum předcházel rozhodnutí ucházet se o HR Award. Ocenění ústav získal jako jediná součást Technické univerzity v Liberci v březnu 2020.

Vysoké učení technické v Brně (VUT) získalo ocenění HR Award v únoru roku 2021. „Nyní se nacházíme ve dvouleté implementační fázi, která byla částečně ovlivněna covidovou dobou. Obhajovat budeme v roce 2023. Ucházeli jsme se o ocenění nejen s ohledem na zvýhodnění v programech TA ČR, HORIZONT 2020, ale také pro zvýšení mezinárodní atraktivity, viditelnosti univerzity a začlenění mezi takto oceněné instituce,“ uvedla Bohdana Šlégrová, HR specialistka VUT v Brně.

„Ocenění jsme získali na podzim roku 2021. Čekají nás dva roky plnění prvního akčního plánu a na podzim 2023 sebehodnocení pokroku. Upravenou HR strategii a její akční plán budeme naplňovat do konce roku 2025, kdy nás čeká hodnocení ze strany EK,“ upřesňuje, v jaké fázi procesu se nachází Univerzita Palackého v Olomouci, Dana Sztwiertni Hellová, metodička Oddělení řízení lidských zdrojů.

Na podzim 2021 byl oceněn i Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Jak našemu portálu sdělila koordinátorka HR Award na ÚOCHB Alena Drdla Morávková, důvodů pro usilování o ocenění bylo hned několik: „Jsme instituce s výrazným mezinárodním přesahem a celou řadou významných mezinárodních spoluprací v Evropě i mimo Evropu. V rámci našich partnerství jsme se vždy snažili o co největší otevřenost jak ve vědě, tak v personální oblasti. Podání žádosti o HR Award bylo tedy krokem, který na tyto snahy logicky navazoval,“ a upřesnila i proces vedoucí k podání žádosti: „Přípravu celé žádosti provázely intenzivní diskuse napříč ústavem, a to jak mezi akademickými, tak i neakademickými pracovníky. Významnou pomocí nám byla spolupráce s mladými vědci, zejména adepty doktorského studia a jeho čerstvými absolventy. Nakonec jsou to oni, kterým patří budoucnost vědy a kteří se významnou měrou budou podílet na utváření evropského vědeckého prostoru.“

Výzkumné organizace, které získaly ocenění HR Award, v průběhu dalších 36 měsíců implementují upravený akční plán a interně hodnotí jeho naplňování. Následně vzniklé sebehodnocení musí obsahovat obnovený akční plán včetně plánu implementace uvnitř organizace pro následujících 36 měsíců. Po uplynutí této doby vzniklé materiály hodnotí tři nezávislí hodnotitelé jmenovaní Evropskou komisí. Je-li proces hodnocení úspěšný, smí i nadále instituce používat ocenění HR Award. V případě, že se nepodaří titul obhájit, může instituce o obnovení ocenění žádat nejdříve za tři roky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (MK)

Foto: CXI TUL