facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

HR Award: Univerzita Karlova pochválena, zlepšuje podmínky pro vědce

15. 5. 2021
HR Award: Univerzita Karlova pochválena, zlepšuje podmínky pro vědce

Evropská HR strategie a související ocenění HR Award zlepšuje pracovní podmínky vědců a vědkyň na výzkumných institucích napříč Evropou. „HR Award nás nutí měnit často zažité postupy a jsem si jist, že nám to pomáhá zvyšovat kvalitu všech činností naší univerzity,“ říká Petr Solich z Farmaceutické fakulty UK.

1d764c7f 15f3 4cc2 bc1d 3ba12f55e1c9

„Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), je evropská strategie, která se snaží zlepšit pracovní podmínky vědců a vědkyň na výzkumných institucích napříč Evropou. Pokud se to dané instituci daří, získá od Evropské komise ocenění HR Excellence in Research, takzvané HR Award – Univerzita Karlova ho získala v únoru 2019,“ vysvětluje Tereza Smužová, koordinátorka HRS4R na UK.

Strategii lze vnímat jako doporučení dobré praxe. Každá instituce si sama analyzuje a identifikuje, kde má mezery a nedostatky a následně navrhuje akční plán kroků a opatření, jak se s těmito problémy vypořádat. „Univerzita Karlova měla první plán na dva roky a letos došlo k hodnocení – nejdříve našemu internímu, jež jsme následně předložili nezávislým hodnotitelům Evropské komise. A před pár dny jsme obdrželi výsledné hodnocení, které dopadlo velmi dobře: daří se nám naplňovat evropskou strategii,” shrnuje Smužová.

Změny „proti větru“

„Výsledky hodnocení nás samozřejmě potěšily – je to nezávislý pohled a srovnání s dalšími institucemi. Ještě větší radost však máme z toho, že jsou vidět první výsledky a že dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od jednotlivců působících na UK, kteří si všímají, že se v souvislosti s našimi aktivitami něco mění. Na začátku byla k projektu řada lidí skeptická. HR Award považovali za prázdný projekt, který naoko vykážeme... a tím to skončí. Věci se ale začínají měnit a máme již konkrétní výstupy, což ocenila i komise,“ líčí.

To, že se náročná a dlouhodobá práce, často i „proti větru“ vyplácí, potvrzuje například Petr Solich z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, podle kterého zvyšování kvality pedagogické a výzkumné činnosti na univerzitách není možné bez kvalitních lidských zdrojů. „Přínos projektu HR Award vidím zejména v tom, že nás nutí zamyslet se nad otázkami, které možná někteří kolegové nepokládají za důležité, ale bez jejichž naplnění nejde zvyšovat kvalitu pedagogické a výzkumné činnosti. Není možné vychovávat odborně zdatné a pro praktický život připravené studenty bez toho, aby sami akademičtí a THP pracovníci nebyli vysoce kvalitními pedagogy, výzkumníky i tvůrčími administrátory, s mezinárodními zkušenostmi, tvůrčím myšlením a neustálou vnitřní potřebou se vzdělávat a zdokonalovat,“ míní člen řídícího výboru HRS4R a proděkan pro evropské projekty a strategický rozvoj FaF UK.

A dodává: „HR Award nás nutí měnit často zažité postupy a algoritmy v činnosti UK. Jsem si jist, že zavedení principů HR Award do univerzitní praxe pomůže podstatně zvýšit kvalitu všech činností univerzity, to jest výchovnou, výzkumnou i takzvaně třetí roli. Zavádějme do každodenní činnosti na UK to, co je na předních světových univerzitách již běžnou praxí!“

f15f5106 37c5 4c6a a68d 6d8271b42547 1

Petr Solich (vlevo) v loňském roce obdržel z rukou rektora Tomáše Zimy stříbrnou pamětní medaili UK.

Co se za dva roky s HR Award změnilo

„Pro první akční plán si Univerzita Karlova zvolila několik klíčových bodů, na které jsme se zaměřili, nejde měnit vše najednou,“ vysvětluje Smužová. Jednou z hlavních oblasti byl nábor nových zaměstnanců. „Vytvořili jsme nový Řád výběrového řízení, který zohledňuje principy takzvaného open, transparent and merit-based recrutiment – otevřené transparentní výběrové řízení založené na věcném hledisku.“ Podle nového řádu tak všechna výběrová řízení musí být inzerována v angličtině a na neuniverzitním webu, aby si jich mohli všimnou i lidé z jiných institucí či ze zahraničí. Upravovala se i interní pravidla, jak mají vypadat samotná výběrová řízení, jak mají být kandidáti posuzování či jak má fungovat výběrová komise.

Pro uchazeče a nové zaměstnance také vznikl nový kariérní webpříručka pro zaměstnance, kde se dozví základní informace o univerzitě, podrobnosti o výběrových řízení, ale například i informace o zaměstnaneckých benefitech a řadu dalších praktických informací. Speciální web vznikl i pro doktorandy a doktorandky, který přehledně shrnuje nabídku doplňkových kurzů doktorského studia.

Druhou oblastí změn je internacionalizace – v rámci UK Pointu vzniklo Staff Welcome Centre, jež poskytuje služby a praktické rady přijíždějícím cizincům, ale pomáhá i fakultám například s administrativou kolem daní nebo pojištění. „S internacionalizací souvisí i to, že je kladen velký důraz na to, aby všechny dokumenty, výroční zprávy, předpisy a strategické záměry byly dostupné i v angličtině,“ doplňuje hlavní koordinátorka HR Award.

Třetím velkým tématem jsou principy kariérního rozvoje a hodnocení zaměstnanců. „To se nám i kvůli covidu nepodařilo připravit včas podle harmonogramu, ale intenzivně na tom pracujeme a už teď máme první pozitivní zprávy z pilotního testování na vybraných součástech univerzity,“ komentuje Smužová. Univerzita připravuje společná základní pravidla a jednotný hodnotící rámec, v němž si pak jednotlivé fakulty nastaví vlastní pravidla specifická pro jednotlivé obory.

„Považujeme za důležité mít systém pravidelného hodnocení a standardy práce pro dané pozice. Věříme, že to pomůže celé instituci. Nadřízený získá nejen lepší přehled o vykonávané činnost jednotlivých zaměstnanců, ale zjistí i další cíle a plány a společně budou moci najít možnosti další podpory. Zaměstnanci získají zpětnou vazbu a budou vědět, co se od nich očekává. Kromě toho budou moci sdílet, co by potřebovali pro další rozvoj či naopak, co chtějí změnit a co jim nevyhovuje,“ popisuje Smužová.

Skarnitzl cJedno z pilotních hodnocení zaměstnanců probíhalo na Filozofické fakultě UK: „Ačkoli se na pilotním hodnocení podílely jen tři ústavy filozofické fakulty, byl to náročný proces. Rozhodně byl ale užitečný a obohacující, a to pro všechny zúčastněné: pro hodnocené akademické pracovníky a pro jejich vedoucí, protože si vzájemně ujasnili priority a nalézali i řešení některých slabších stránek. Ale i pro hodnotící komise, protože součástí hodnocení byla i debata o publikačním minimu, které by mělo platit pro celé vědní oblasti, jako například lingvistiku,“ shrnuje zkušenosti Radek Skarnitzl, člen řídícího výboru HRS4R a koordinátor z Filozofické fakulty UK.

„V letošním roce plánujeme dokončit finální pravidla a následně budou mít jednotlivé součásti rok na to, aby si připravili vnitřní procesy, konkrétní pravidla a hodnotící komise. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických pracovníků tak proběhnou na celé Univerzitě Karlově nejpozději v roce 2023,“ líčí Smužová. Podle ní toto hodnocení skvěle naplňuje nový Strategický záměr 2021–2025, který obsahuje nosnou ideu: „Nejlepší univerzitu dělají nejlepší lidé, a to nejen vědci a akademici, ale i nejlepší studenti a nejlepší administrativní a další pracovníci.“

Plány na další tři roky? Digitalizace a rovnost příležitostí

Letošní hodnocení se zabývalo i otázkami, co zlepšit, a plány pro další tříleté období. „Určitě budeme pokračovat s započatými změnami v oblasti HR, především co se týká nastavení jednotných procesů, větší digitalizace a například elektronického sběru dat, což umožní lepší strategické řízení v oblasti lidských zdrojů,“ nastiňuje koordinátorka HR Award.

Prioritním tématem bude i rovnost příležitostí, což bylo i jedním z podnětů ke zlepšení v aktuálním hodnocení, ale i závěrem nezávislého hodnocení vědy na UK. „Problematiku genderu a rovných příležitostí vnímáme jako zásadní a již od začátku jsme věděli, že se jí chceme intenzivně zabývat právě ve druhém období. V loňském roce jsme již zveřejnili politiku v oblasti sexuálního obtěžování a vznikla kontaktní místa, která poskytují pomoc i konzultace. Letos též proběhne veliký audit fungování celé instituce, kdy se zaměříme například na to, zda máme a důsledně aplikujeme pravidla proti diskriminaci, používáme genderově vyrovnanou a nestereotypní komunikaci, ale i jak můžeme dále pomáhat například mladým rodičům při sladění pracovního a rodinného života. Podle výsledků pak nastavíme konkrétní kroky změn.“

zenyveda XL

O ženách na UK pravidelně píšeme na webu Forum (#ženyUK) a loni jsme jim věnovali i celé číslo magazínu Forum, jež najdete v archivu.

Vzájemná spolupráce a inspirace

Další výhodou HR Award je vzájemná spolupráce a sdílení dobré praxe napříč podobně oceněnými institucemi v Česku i v zahraničí, mimo jiné i v rámci evropské aliance 4EU+. Společně tak například řeší nastavení rovných UK 8762 version1 uken 852 version1 logo stratepříležitostí, které teď bude nutnou součástí pro získávání evropských grantů.

„Univerzita Karlova udělala již na počátku velmi dobré rozhodnutí, že se rozhodla změny nastavovat centrálně, nikoliv po jednotlivých součástech jako některé jiné instituce. Sice nám nastavení jednotných pravidel na takto veliké a rozmanité instituci jakou je Univerzita Karlova trvá zpočátku déle a je nesmírně obtížně, ve výsledku se to ale vyplatí a následná koordinace bude efektivnější,“ sdílí poznatky z výměny zkušeností s dalšími institucemi hlavní koordinátorka HR Award na UK.

„Plánované změny vždy intenzivně konzultujeme a diskutujeme i v rámci univerzity. Je pro nás důležité, aby nová pravidla fungovala, proto věnujeme hodně úsilí přípravě a vždy se snažíme dobrat maximálního kompromisu a shody. I proto máme například na každé fakultě koordinátory a v řadě procesů probíhá nejdříve pilotní testování, abychom v praxi odhalili možné nedostatky, protože chceme dělat skutečně užitečné změny,“ dodává Tereza Smužová.

 

 forum

Autor: Pavla Hubálková

Foto: archiv UK

Článek vyšel v online magazínu Univerzity Karlovy Forum.