facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Šest nových institucí s oceněním HR Award

18. 12. 2021
Šest nových institucí s oceněním HR Award

Za letošní listopad a prosinec se může celkem šest dalších českých výzkumných organizací pochlubit oceněním HR Award, které uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje na instituci. Oceněnými jsou aktuálně dva ústavy Akademie věd ČR, Univerzita Hradec Králové, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Výzkumný ústav rostlinné výroby. 

HR Award UHK

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení i kvalitu pracovního prostředí. V současnosti má Česká republika 57 takových institucí. 

Mezi oceněnými je nově také Univerzita Hradec Králové. „Je to pro nás obrovský úspěch a ocenění několikaleté práce, kterou jsme přípravě a realizaci projektu vedoucího k tomuto ocenění věnovali. Teď už je formálně potvrzeno, že UHK je a chce být kvalitní a přitažlivý zaměstnavatel splňující nejvyšší evropské standardy,“ říká prorektorka UHK pro strategii a rozvoj Pavlína Springerová. Tímto oceněním UHK stvrzuje závazek kontinuálně posilovat a zlepšovat podmínky v oblasti řízení lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a pracovnice a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. „Navíc pro nás známka HR Award, celým názvem HR Excellence in Research, znamená vyšší bonifikaci při hodnocení výzkumných projektů a získávání významných grantů v oblasti vědy a výzkumu, což je další podstatný bonus,“ doplňuje prorektorka Springerová.

Následující dva roky bude UHK v rámci implementační části významně zdokonalovat celouniverzitní proces přijímání nových tuzemských i zahraničních pracovníků, zkvalitňovat proces tzv. onboardingu či nastavovat kvalitní mentoringový program a podobně. „Tyto procesy jsou v rámci moderních vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí zcela běžné a jsou nastaveny centrálně tak, aby vytvářely inspirativní a transparentní prostředí mimo jiné pro začínající vědce a vědkyně. Jen v roce 2020 na Univerzitě Hradec Králové pracovalo na 130 zahraničních zaměstnanců ze všech koutů světa, a právě internacionalizace výzkumu je cesta, kterou chceme jít. Tento globálně uznávaný certifikát kvality nám jistě pomůže k oslovení dalších kvalitních výzkumníků a výzkumnic ze zahraničí, kteří mohou i podle zisku HR Award volit místo svého budoucího působení,“ těší se z úspěchu rektor UHK Kamil Kuča.

Mezi instituce, které byly v poslední době oceněny prestižní známkou kvality HR Award, se zařadil také Výzkumný ústav bezpečnosti práce. „Bereme to jako velmi prestižní záležitost, zároveň také potvrzení smysluplnosti realizovaných změn v chodu instituce. Dále je to pro nás velké zadostiučinění a rázná odpověď některým lidem, kteří se snaží neustále zpochybňovat naši práci. Taktéž do jisté míry potvrzuje nevhodné nastavení hodnotícího procesu vůči rezortním výzkumným organizacím v ČR a budeme rádi, pokud to přispěje k budoucím potřebným změnám celého systému a vyčlenění rezortních výzkumných organizací do specifické kategorie... Na závěr je nutné ještě doplnit, že získání tohoto ocenění je pro nás zároveň stěžejní výzvou pro další práci a zlepšování, abychom toto ocenění co nejdéle mohli využívat,“ uvedl pro redakci portálu Vědavýzkum.cz ředitel ústavu David Michalík.

V listopadu ocenění získal také Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Zde se přihlásili k principům Charty a Kodexu na podzim roku 2019 a na základě vnitřní analýzy připravili HR strategii a akční plán. Součástí obou dokumentů je i implementace moderních HR principů vhodných pro akademické prostředí a garantujících, že nábor nových zaměstnanců je vždy otevřený, transparentní a založený výhradně na vědeckých úspěších uchazečů a uchazeček. Zároveň se snaží zajistit, aby zaměstnání v ÚOCHB bylo v kariéře každého výzkumného pracovníka pozitivním krokem.

Vedle ÚOCHB se aktuálně podařilo známku kvality za péči o lidské zdroje získat ještě jednomu ústavu Akademie věd, a to Biofyzikálnímu ústavu AV ČR.

Do společnosti organizací, které prokázaly, že splňují parametry transparentní vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce 21. století se zařadila i Česká zemědělská univerzita v Praze. „Kvalitní péče o zaměstnance je běh na dlouhou trať a ocenění HR Award je jen jednou z etap na této cestě. Znamená výrazné posílení prestiže naší univerzity a potvrzení vysoké úrovně péče o zaměstnance, otevřenosti, transparentnosti a kvality pracovního prostředí. Znamená také větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo při získávání grantů,“ říká rektor ČZU v Praze Petr Sklenička a dodává: „Budeme usilovat o to, aby si naše univerzita dokázala udržet a dále rozvíjet takto získanou prestiž v oblasti rozvoje lidských zdrojů a tuto prestiž posilovala i v dalších klíčových oblastech.“

Garant projektu „HR Award ČZU“ a kvestor univerzity Jakub Kleindienst podotýká: „Proces změn interního prostředí v oblasti strategického nastavení pravidel kvality v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, které je v mezinárodním prostředí standardem, je v souladu se strategickými záměry naší univerzity. Získáním tohoto významného ocenění se ČZU zařadila mezi další vysoké školy a renomované výzkumné instituce v České republice i v zahraničí, pro které je logo HR AWARD prestiží a mezinárodním standardem pro nastavení pravidel kvality v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.“

Za úspěchem ČZU bezesporu stojí i projektová manažerka Ilona Dita, která provedla svůj tým cestou od podání projektu až po získání prestižního ocenění HR Award. „Získání ocenění HR Award předcházela usilovná práce celého týmu a velmi úzká spolupráce jak s vedením univerzity, tak s poskytovatelem finanční podpory a v neposlední řadě i s hodnotiteli, zástupci Evropské komise. Pro získání projektu byla klíčová podpora vedení ČZU, které stojí za jeho úspěchem, stejně jako úzká spolupráce s vedením všech součástí ČZU, které jsou nepostradatelným článkem celého projektu. Získáním prestižního ocenění HR AWARD práce na projektu HRA ČZU rozhodně nekončí, je třeba pokračovat v tvrdé práci a řídit projekt tak, aby byly naplněny ambiciózní cíle ČZU v Praze.“

V neposlední řadě si na své konto může HR Award připsat také Výzkumný ústav rostlinné výroby. „Věřím, že ocenění a s ním související interní změny zvýší atraktivitu naší instituce pro mladé pracovníky a pomohou nám udržet špičkové vědce. Pro náš rozvoj považuji přítomnost kreativních, výkonných a všestranných vědeckých pracovníků schopných spolupráce napříč jejich profesním zaměřením za jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu," komentuje udělení ocenění Mikuláš Madaras, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

 

Seznam všech držitelů HR Award najdete zde.


Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Evropská komise, UHK, ČZU v Praze, ÚOCHB AV ČRVýzkumný ústav rostlinné výroby

Foto: UHK