facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ocenění HR AWARD a jeho vliv na vybrané oblasti fungování vysokých škol

29. 3. 2023
Ocenění HR AWARD a jeho vliv na vybrané oblasti fungování vysokých škol

Ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí už obdržela i řada českých institucí. Jaký vliv má toto ocenění na získávání mezinárodních grantů a navazování mezinárodních spoluprací zjišťovali na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

stock hraward

Pro vědecké pracovníky je ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) znamením, že instituce, jež se jím může pochlubit, vytváří kvalitní podmínky pro své zaměstnance dle evropského standardu a s dodržením principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků (dále jen Charta a Kodex). Vnímají to tak skutečně i lidé na oceněných veřejných vysokých školách v České republice?

První iniciativy vedoucí k udělení ocenění HR Award u nás byly zahájeny už v roce 2018 – ucházely se o něj Mendelova univerzita, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a dvě instituce Západočeské univerzity v Plzni – Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie. Od té doby je držitelů, a tím pádem i důvěryhodných zaměstnavatelů v naší vědě a výzkumu, daleko více.

Výzkumné organizace, kterým bylo ocenění HR Award uděleno, implementují v průběhu definovaného období akční plán a interně hodnotí jeho naplňování. Následně vzniklé sebehodnocení musí obsahovat revidovaný akční plán včetně plánu implementace uvnitř organizace. Poté jsou vzniklé materiály, implementace personální strategie i další zadané úkoly hodnoceny třemi nezávislými hodnotiteli jmenovanými Evropskou komisí. Je-li proces hodnocení úspěšný, smí i nadále instituce používat ocenění HR Excellence in Research Award po dobu další tří let.

Portál Vědavýzkum.cz se v nedávné době dotázal některých oceněných institucí, co bylo důvodem ucházet se o udělení HR AWARD. Alena KábováÚstavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) Technické univerzity v Brně mimo jiné uvedla, že kladli důraz na překlad všech dokumentů a on-line aplikací do anglického jazyka tak, aby se podpořila orientace zahraničních pracovníků ve výzkumném prostředí CXI.

Pro portál Vědavýzkum.cz se vyjádřila také Tereza Smužová z Karlovy univerzity s tím, že šlo o strategické rozhodnutí: „Důvody byly v zásadě dva. Jeden byl pragmatický: v době, kdy jsme s celým procesem začali, to vypadalo, že bez ocenění HR Award nebude možné čerpat prostředky z evropských fondů v rámci Horizon Europe a o tuto možnost samozřejmě Univerzita Karlova nemohla přijít. Druhým důvodem bylo přesvědčení, že celý proces univerzitě pomůže nastavit nové procesy, zlepšit personální politiku a zjednodušeně řečeno zlepšovat podmínky pro naše zaměstnance, ať už současné nebo budoucí.“

Iniciativa Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) získala ocenění HR AWARD v roce 2019. Po implementaci kroků z Akčního plánu a jeho revidované podoby čeká univerzitu v roce 2024 obhájení uděleného ocenění.

„Jelikož nás v příštím roce čeká případné obhájení ocenění HR AWARD, zajímalo nás, jaký dopad toto ocenění skutečně má na fungovaní veřejných vysokých škol v praxi i mimo JU,“ uvedl prorektor pro rozvoj Michal Hojdekr. V únoru byl na kontakty z vysokých škol, kterým bylo také ocenění uděleno, rozeslán krátký dotazník. „Zajímalo nás, jaký pokrok vidí ostatní univerzity v souvislosti s držením ocenění v oblastech, kde se progres vlivem ocenění očekával, např. získávání mezinárodních grantů, navazování partnerství s dalšími celoevropskými výzkumnými organizacemi a zvýšení atraktivity organizace coby zaměstnavatele,“ doplnil Hojdekr.

Dotazník byl rozeslán na vysoké školy v České republice, které získaly zmíněné ocenění, a zároveň byl vložen do dalších vhodných komunikačních kanálů. Dotazníkové šetření probíhalo ve dvou vlnách, kdy v druhé vlně byla zaslaná opětovná prosba o vyplnění dotazníku. Celkově bylo osloveno 136 respondentů, přičemž se vrátilo 47 reakcí, tj. návratnost 34,55 %.

Navazování mezinárodních grantů

Na 18 ze 47 odpovídajících respondentů vidí přínos v oblasti získávání mezinárodních grantů, 5 z 18 odhaduje nárůst o 1-10 %, pouze 1 respondent uvedl nárůst o více než 25 %. Tuto oblast nesleduje 15 ze 47 odpovídajících a 14 ze 47 nepociťuje zlepšení v oblasti získávání mezinárodních grantů v souvislosti s oceněním HR AWARD vůbec.

Mezinárodní propojování organizací

V otázce týkající se oblasti propojování se s celoevropskou sítí výzkumných organizací uvedlo 20 respondentů ze 47, že danou oblast nesleduje, 15 ze 47 pak uvedlo, že během držení ocenění se počet zaměstnaných zahraničních odborníků nezvýšil. Dalších 12 respondentů v této oblasti vidí přínos, přičemž shodně 5 z 12 odpovídajících odhaduje nárůst počtu zahraničních odborníků o 1-10 % a o 11-20 %, 2 respondenti nejsou schopni v této oblasti cokoli odhadovat.

Vyšší atraktivita zaměstnavatele?

V otázce zvýšení atraktivity zaměstnavatele v souvislosti s držením ocenění HR AWARD se v rámci šetření dostalo vyrovnané odpovědi. Shodně 16 respondentů ze 47 uvedlo, že nepociťuje změnu a že tuto oblast nemůže posoudit. Zbylých 15 odpovídajících, kteří v této oblasti shledávají změnu, se mělo možnost konkrétně rozepsat. V odpovědích je často zmiňován posun v agendě personalistiky (transparentní proces výběrových řízení, navýšení tarifu mzdy) a v oblasti elektronizace pracovněprávní dokumentace. Jako pozitivní respondenti hodnotí také aktualizaci/ tvorbu Etického kodexu a ukotvení pozice ombudsmana nebo ombudsmanky.

„Dá se říci, že dotazníkové šetření víceméně přineslo takové reakce, které jsme čekali,“ uvedl prorektor Hojdekr s tím, že postřehy a sdílení zkušeností z ostatních vysokých škol jsou důležité pro další směřování a strategická rozhodnutí v oblasti priorit ocenění HR Award i v případné fázi obnovy.

 

Autoři: Michal Hojdekr (prorektor pro rozvoj JU v Českých Budějovicích), Barbora Štumpfová, (Útvaru strategie a rozvoje JU v Českých Budějovicích)