facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mají firmy motivaci chránit svoje duševní vlastnictví?

13. 9. 2018
Mají firmy motivaci chránit svoje duševní vlastnictví?

Ochrana duševního vlastnictví a vlastní patentová aktivita firem by se měla stát základním kamenem jejich růstu. Ochranné známky, patenty a užitné vzory, jakož i originální design výrobků a promyšlená strategie ochrany těchto práv jsou nezbytným předpokladem úspěchu každého podniku.

Aby české firmy mohly úspěšně konkurovat na globálním trhu, musí vystoupit z často pohodlné pozice dodavatele mezinárodním firmám, které jsou zpravidla samy nositeli těchto významných práv k duševnímu vlastnictví, a přijít na trh s vlastními originálními výrobky a službami. V rámci výzkumu, vývoje a inovací těchto nových produktů nesmí firmy zapomínat také na ochranu know-how a obchodního tajemství a začlenit do svých interních předpisů všechny důležité postupy, které ochrání firmu před zneužitím těchto nehmotných statků.

Stejně tak je nezbytné od počátku spolupracovat s odborníky, specializovanými na danou problematiku, kteří dokážou včas rozpoznat potenciál výzkumných, vývojových a inovačních procesů a nasměrují firmu k žádoucím řešením formou ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem či ochrannou známkou. Je zapotřebí posoudit nejen obchodní a nákladovou stránku věci, ale i všechny právní souvislosti tak, aby ochranné dokumenty byly nejen kompletní, ale i řádně včas registrovány v příslušných zemích, aniž by přitom porušovaly práva třetích stran. Firmy se tak mohou vyhnout sporům z porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích stran a souvisejícím složitým a finančně nákladným soudním sporům. Základem spolupráce je vždy i kvalitní rešerše navrhovaných řešení a pravidelný monitoring průmyslových práv.

Motivací českých firem by mělo být především uspět na globálních trzích s originálními výrobky nebo službami pod svými obchodními značkami. Dobře promyšlenou a zpracovanou strategií v oblasti průmyslových práv totiž mohou dosáhnout významných příjmů z prodeje patentů či poskytnutých licencí. To se týká jak výrobních firem, tak i franchisorů s originálními franchisingovými koncepty, jakož i výzkumných a vývojových organizací a univerzit, kde jde o nastavení správných procesů při transferu výsledků jejich činnosti do praxe. České firmy mají zájem o výsledky vědy a výzkumu, proto je nutné podporovat komunikaci mezi firmami a výzkumnými organizacemi, zejména prostřednictvím specializovaných center transferu technologií.

Malý a středním podnikům mohou v jejich úsilí významně pomoci také nejrůznější dotace, pobídky a daňové odpočty. Aktuálně lze ještě stále využívat finanční podpory z evropských strukturálních fondů, tak i z různých národních programů. V programovacím období 2014-2020 lze na výzkum a vývoj z evropských fondů využít 10-15 miliard korun ročně. V případě národních programů jsou k dispozici další miliardy korun nejen výzkumným institucím, ale i firmám v oblasti průmyslu, zemědělství, dopravy nebo zdravotnictví. Vedle toho je možné žádat i o přímé evropské dotace v programech Horizont 2020. Pokud jde o nástroje podpory, lze využívat nejen bankovní záruky a zvýhodněné úvěry, ale i daňové odpočty. V současné době se připravují legislativní změny, které by měly podnikatelům přinést zjednodušení celého procesu daňových odpočtů a zvýšit tak jejich motivaci k vlastnímu výzkumu, vývoji a inovacím.

Silná značka chráněná ochrannou známkou a doménovými jmény, patenty a užitné vzory, originální design a know-how jsou tedy tou správnou cestou pro úspěch českých firem. Předměty duševního vlastnictví by se proto měly stát zásadní hodnotou jejich obchodního jmění. Je potěšitelné, že si některé malé a střední podniky tyto souvislosti již uvědomují a postupně mění svůj přístup k ochraně jejich duševního vlastnictví.

 

Autor: David Karabec