facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Když fakulta slaví kulatiny, co jí popřejete?

11. 11. 2022
Když fakulta slaví kulatiny, co jí popřejete?

V září tohoto roku oslavila Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 70 let od svého založení. Jan Valenta se v novém blogu zamýšlí nad přáními ke kulatému výročí fakulty, které jí při této příležitosti vyslovilo 70 jejích pracovníků a pracovnic. A co on sám přeje své domácí instituci?

stock matfyz

Jako jiná desítková výročí se i toto stalo příležitostí k oslavám a u některých jedinců také důvodem k hlubšímu zamyšlení. Tento aspekt podpořilo PR oddělení Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK, Matfyz) anketou, ve které oslovili 70 pracovníků fakulty (různých věkových skupin a z rozličných pracovišť) a požádali je o odpovědi na pět otázek (proč ne 7?): Co byste popřál/a fakultě k 70. výročí jejího založení? Jak byste charakterizoval/a současnou MFF UK sedmi slovy? Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna? Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem? Kde vidíte své místo v dosavadní autobiografii Matfyzu?

Jelikož jsem nebyl mezi oslovenými, tak se mohu nad odpověďmi na anketní otázky zamyslet v rámci tohoto blogu. Nechci se zabývat příliš nějakými lokálními problémy, ale spíše obecnými myšlenkami platnými i pro podobné vzdělávací a vědecké instituce. Přitom pominu poslední dvě otázky, které jsou osobnějšího charakteru, a prohodím pořadí zbylých otázek do logičtějšího sledu.

Jak bych charakterizoval/a současnou MFF UK sedmi slovy? To je zřejmě těžko splnitelný úkol! Ale budiž. Zaměřím se na charakterizaci dobrého pracovního prostředí, vztahů a atmosféry, neboť to je to, co mrtvé schránce instituce dává život.

Kolegialita, spolupráce, rozvážnost, tradice, otevřenost, náročnost, zaujetí. Když si tak čtu, co jsem na první dobrou napsal, je to dosti konzervativní a chybí tam moderní klíčová slova jako excelence. Ano, prostě věřím v poctivé postupné budování instituce zralými osobnostmi se silnou vnitřní motivací dobře učit a bádat. Vnější tlak na „excelenci“ a výkony, myslím, vede ke vzniku špatného („toxického“) pracovního prostředí. Kvalitu instituce a vztahů uvnitř dělají morálně pevní, vzdělaní lidé. Pokud se postaví instituce na chiméře excelence a na predátorském vztahu k okolním pracovištím, způsobí to velké problémy. (Nechci jmenovat univerzitu, kde k tomu došlo, a nyní tam problémy opět eskalují.)

Co byste popřál/a fakultě k 70. výročí jejího založení? Jednou z nutných podmínek pro dobré fungování instituce je vzájemné setkávání a poznávání pracovníků, které umožní vytváření dynamických vazeb a spoluprací. Lze samozřejmě organizovat různé společenské akce, ale základy nejlépe položí běžné denní neformální setkávání u kávy, při obědě či třeba na tenisových kurtech.

Pokud je instituce rozložena na čtyřech místech velkoměsta, kde doba přemístění z jedné lokality na druhou trvá kolem půlhodiny, je to velké rozpolcení, které nelze dobře zacelit. Matfyz (a podobně další fakulty UK) tím hodně trpí a řešení je věčně nesplněným snem. Zatímco regionální univerzity si v minulých desetiletích vystavěly nádherné kampusy, naše nejstarší univerzita neměla k těmto bohatým fondům přístup (s výjimkou lékařských fakult v Plzni a Hradci Králové a některých drobnějších staveb v metropoli). Myslím, že to byla chyba. Přeji tedy fakultě, aby dokázala toto rozštěpení co nejlépe zacelovat.

Další podmínkou pro dobré funkční prostředí je moudré vedení fakulty obklopené schopnými úředníky. Musí mít na paměti, že jejich úkolem je minimalizovat úřední práci, která dopadá na pedagogické a vědecké pracovníky. Ideálně by mělo vedení dokázat odstiňovat obtěžování pracovníků různými nesmysly, předpisy a zákony, které občas přichází z ministerstev, parlamentu aj. Pokud se to podaří, nebudou schopní pracovníci odcházet (např. při obdržení ERC) na lépe fungující instituce; ba naopak budou třeba přicházet.

Poradíte Matfyzu klíč k úspěchu do budoucna? Kromě bodů zmíněných v předchozím odstavci bude dobré ještě mnohem více podporovat rozvoj učitelského studia a spolupráci s učiteli matematiky, fyziky a informatiky. Oni připravují studenty, kteří pak případně nastupují na fakultu... A obecně na nich bude záviset budoucí prosperita republiky. Pokud bude na více středních (i základních) školách výuka kvalitnější, a ještě k tomu se občas objeví jméno Matfyzu (letní tábory a studentské soutěže), je to ta nejlepší propagace.

Dále je třeba posilovat mezinárodní i národní spolupráci. Nesmíme zapomínat, že tu v poslední době vyrostlo mnoho přírodovědeckých fakult v regionech, jež sice zvyšují konkurenci, ale i pestrost a možnosti spolupráce. Internacionalizace univerzity bude jistě nadále pokračovat. Se zaváděním studijních programů v angličtině bude více příležitostí pro česky nehovořící pracovníky. Na druhou stranu je dobré neudržovat neefektivní studijní programy, které studují jednotky studentů.

Nakonec ještě doporučím, aby byla fakulta více vidět ve společnosti. Pracovníci by se měli podílet na práci vědeckých společností, poradních orgánů vlády, na všemožných popularizačních akcích (nejen pracovníci PR oddělení) či vydávání časopisů.

Tak ať vzkvétá a roste nejen Matfyz, ale celá česká vzdělanost a věda!

 

Autor: Jan Valenta

Foto: Matematiko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Článek je verzí úvodníku z aktuálního čísla Čs. časopisu pro fyziku (5/2022). Ukázka z časopisu je dostupná také v online verzi