facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská partnerství ovlivňují účast ČR ve druhém pilíři Horizontu Evropa

27. 6. 2023
Evropská partnerství ovlivňují účast ČR ve druhém pilíři Horizontu Evropa

Daniel Frank z Technologického centra Praha připravil další z analýz, která přibližuje působení České republiky v rámcovém programu Horizont Evropa. Tentokrát se zaměřil na finanční podíl evropských partnerství v letech 2021 a 2022 v druhém pilíři, kterým jsou globální výzvy a konkurenceschopnost.

stock eura

Vytváření analýz, které se týkají evropských partnerství, je dlouhodobě limitováno několika faktory, které proces jejich přípravy znesnadňují. V první řadě jde o značnou heterogenitu, fragmentaci a stále relativně vysoký počet evropských partnerství, což působí mnohdy potíže i odborné veřejnosti. Lidově řečeno „je problém se v tom vyznat“. Dále jde o velkou roztříštěnost a bohužel i nižší kvalitu, nepřesnost a chybovost dostupných datových zdrojů. Přes tyto obtíže je nutné problematiku evropských partnerství průběžně sledovat a vyhodnocovat. Cílem tohoto blogu je analyzovat finanční podíl evropských partnerství v programu Horizont Evropa, resp. v jeho druhém pilíři „Globální výzvy a konkurenceschopnost“ v letech 2021 a 2022.

V programu Horizont Evropa jsou evropská partnerství zřízena ve třech různých formách: spolufinancovaná evropská partnerství (Co-funded European Partnerships), společně programovaná evropská partnerství (Co-programmed European Partnerships)institucionalizovaná evropská partnerství (Institutionalised European Partnerships).

V dostupných datových zdrojích jsou pro tuto analýzu k dispozici použitelná data pro tato partnerství:

  1. osm spolufinancovaných evropských partnerství: Biodiversa plus, PARC, Water4All, DUT, CTP, SBEP, ERA4Health, THCS,
  2. deset společně programovaných evropských partnerství: MiE, ZEWT, Photonics, P4Planet, 2ZERO, CCAM, ADR, Batt4EU, CSP, Built4People,
  3. devět institucionalizovaných evropských partnerství pod článkem 187 SFEU: CBE, CLEANAV, CLEANH2, ER, EDCTP3, IHI, KDT, SESAR 3, SNS.

Přehled evropských partnerství v programu Horizont Evropa uvádí webová stránka EK.

Rozpočet evropských partnerství tvoří podstatnou část rozpočtu programu Horizont Evropa a zejména druhého pilíře tohoto RP. Díky sedmiletému víceletému finančnímu rámci a dodatečnému rozpočtu NextGenerationEU představuje navrhovaný rozpočet pro partnerství 37,7 % rozpočtu druhého pilíře (tj. 20,3 miliardy €) a 25 % celkového rozpočtu programu Horizont Evropa. Již z těchto čísel je jasné, že účast v evropských partnerstvích bude podstatným způsobem spoluvytvářet obraz celkové účasti jednotlivých zemí v celém průběhu programu Horizont Evropa [1].

Již po prvních dvou letech trvání programu Horizont Evropa můžeme konstatovat, že se podíl finanční podpory poskytnuté evropským partnerstvím z tohoto RP k hodnotě 37,7 % výrazně přiblížil a činí 36,5 % rozpočtu druhého pilíře (4,8 mld. €) a to nejsou k dispozici finanční údaje za partnerství pro metrologii. Na úrovni EU je tento podíl pro evropská partnerství ve druhém pilíři 36, 6 %, na úrovni starých členských států (OMS) – 36,9 %, na úrovni nových členských států (NMS) – 31,1 % a na úrovni ČR – 44,5 % (64,4 mil. €).

Pro ČR je charakteristické (podobně jako pro některé další státy), že největší podíl získané finanční podpory pro ČR ve druhém pilíři mají institucializovaná evropská partnerství, tzv. společné podniky (Joint Undertakings – JUs), založené na základě čl. 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). To není překvapivé, protože podobně, jako v programu H2020, se i v programu Horizont Evropa daří ČR poměrně úspěšně vstupovat do projektů těchto společných podniků, které představují jednu z forem partnerství veřejného a soukromého sektoru. ČR je tak schopna využívat potenciál, který souvisí s aktivním přístupem a členstvím českých organizací v těchto partnerstvích. Naopak nižší podíl v porovnání s EU má ČR v tzv. společně programovaných partnerstvích – viz graf 1. (Podrobněji analýzy: Stručná analýza účasti ČR v institucionalizovaných partnerstvích programu HE… a Jak se daří ČR ve společně programovaných evropských partnerstvích programu HE?)

20230626Fig1 PART Frank TC Prague

Graf 1: Podíl finanční podpory EK alokované v evropských partnerstvích ve druhém pilíři programu Horizont Evropa v jednotlivých skupinách zemí a ČR

Jak si ČR vede ve sledovaném ukazateli účasti v evropských partnerstvích ve druhém pilíři v porovnání s ostatními zeměmi EU, je vidět z grafu 2. ČR získává 44,5 % finanční podpory v rámci druhého pilíře právě prostřednictvím účasti v evropských partnerstvích. Tento podíl je v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa druhý největší mezi státy EU. Na tomto postavení ČR se podstatně podepisuje zejména silná účast v institucionalizovaných partnerstvích – Joint Undertakings, jak již bylo uvedeno výše.

20230626Fig2 PART Frank TC Prague

Graf 2: Podíl finanční podpory EK alokované v evropských partnerstvích ve druhém pilíři programu Horizont Evropa v jednotlivých zemích EU

Pro dokreslení situace byly vytvořeny grafy 3 a 4, které zobrazují detailně podíly finanční podpory z rozpočtu programu Horizont Evropa pro dané tři typy evropských partnerství v jednotlivých klastrech a skupinách zemí. Mezi skupinami zemí: staré členské státy (OMS) vs. nové členské státy (NMS) nacházíme větší rozdíly v klastrech 2.1 - zdraví, kde je podíl finanční podpory z institucionalizovaných partnerství pro nové členské státy minimální v porovnání se starými členskými státy. Podobná je situace i v klastru 2.6 – potraviny, bioekonomika a přírodní zdroje. Profil ČR se odlišuje zejména vysokým finančním podílem institucionalizovaných partnerství v klastru 2.5 – Klima, energetika a doprava.

20230626Fig3 PART Frank TC Prague

Graf 3: Podíl finanční podpory EK alokované v evropských partnerstvích ve druhém pilíři programu Horizont Evropa v jednotlivých skupinách zemí a klastrech druhého pilíře programu Horizont Evropa

20230626Fig4 PART Frank TC Prague

Graf 4: Podíl finanční podpory EK alokované v evropských partnerstvích ve druhém pilíři programu Horizont Evropa v jednotlivých klastrech druhého pilíře programu Horizont Evropa.

Ukazuje se, že pro ČR je působení v evropských partnerstvích z hlediska její celkové účasti ve druhém pilíři i v celém programu Horizont Evropa naprosto zásadní. Je všeobecně známo, že ČR se daří dlouhodobě ve společných podnicích Joint Undertakings. Oproti letům minulým se však ČR více angažuje i ve spolufinancovaných evropských partnerstvích (dříve ERA-NET Cofund).

Zatímco dříve se vršily důvody, proč se čeští poskytovatelé podpory VaVaI těchto typů projektů neúčastní, v poslední době se díky Technologické agentuře ČR a dalším poskytovatelům VaVaI česká pracoviště do těchto projektů zapojují. Ukazuje se, že prostředí evropských partnerství „sedí“, v mnoha ohledech a z řady důvodů, některým českým institucím, firmám a výzkumným týmům lépe, než prostředí samotného RP (detailněji např. [2]).

Limitujícím faktorem účasti ČR v evropských partnerstvích je však zcela jistě zajištění dostatečného množství finanční podpory ze strany národních a regionálních poskytovatelů podpory na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Všechna evropská partnerství, ať už je nazýváme jakkoliv, jsou de facto postavena na doplňování rozpočtů a výzev financovaných Evropskou komisí finančními prostředky z národních a dalších zdrojů. Samozřejmě nejde jen o finanční stránku věci, ale také o témata výzev realizovaných prostřednictvím evropských partnerství. Řada tematických okruhů nemá svůj ekvivalent v obvyklých výzvách RP. Neúčastí v evropských partnerstvích by české výzkumné týmy a vědecká pracoviště přivřely dveře na cestě do evropského výzkumného prostoru a zároveň by přišly o řadu možností, jak uplatnit své výzkumné ambice včetně schopnosti prosadit se v náročném prostředí mezinárodního výzkumu. Bylo by tedy pošetilým hazardem českou účast v evropských partnerstvích v budoucnu jakkoliv omezovat.

 

Autor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum Praha