facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

O fixacích a indexacích podpory pracovišť AV ČR

22. 6. 2022
O fixacích a indexacích podpory pracovišť AV ČR

Minule jsem probral, jak ministerstvo školství promítlo výsledky národního hodnocení vědy do rozdělení institucionální podpory výzkumu mezi vysoké školy. Byl na to velký ohlas a mnozí se ptali, jak to proběhlo na Akademii věd ČR (dále jen AV ČR).

Indexace AVCR 4

Z dokumentů a prezentací se zdá, že výsledky hodnocení ústavů AV ČR se do jejich institucionální podpory propisovaly výrazně. Avšak v tvrdých rozpočtových číslech se to hledá hodně těžce. Čísla naznačují, že spíše než výsledky hodnocení bylo rozdělení podpory taženo potřebou náhrady prostředků z končících operačních programů EU některých ústavů AV ČR.

V minulém blogu o rozdělování institucionální podpory výzkumu mezi vysoké školy na základě výsledků národního hodnocení jsem vycházel ze zajímavého grafického srovnání z materiálu Rady vlády pro VaV (materiál A2377. zasedání Rady vlády). Jeho obdobu pro AV ČR tam najdeme také (Graf 0). Ukazuje, jakým tempem narostla institucionální podpora ústavů AV ČR v roce 2022, ve srovnání s rokem 2018.

V grafu nejsou uvedeny názvy ústavů, ale pouze jejich známky z hodnocení, "A" a "B". Graf navíc nerozlišuje vnitřní dělení pracovišť AV ČR do 3 vědních oblastí. A nezohledňuje tedy skutečnost, že k alokaci podpory dochází dvojstupňově: nejdříve se prostředky rozdělí mezi 3 vědní oblasti a teprve potom mezi pracoviště v rámci jednotlivých oblastí.

Indexace AVCR 5

Graf 0: Nárůst finanční institucionální podpory vědy pracovišť AV ČR mezi roky 2018-2022 a známky pracovišť z Hodnocení 2020 (na ose X). (Fialový obrys značí, že ústav byl v minulém období příjemcem ad-hoc podpory z Operačního programu VaV.)

Hodnocení AV ČR

AV ČR hodnotí svých více než 50 ústavů (pracovišť) a jejich týmů zhruba jednou za 5 let. O předposledním hodnocení jsem psal před lety. V současnosti je hodnocení zasazeno do celonárodní agendy hodnocení podle Metodiky 2017+, která zahrnuje vysoké školy a další veřejné výzkumné organizace. Poslední hodnocení AV ČR bylo dokončeno v roce 2021. Jeho výsledky pak AV ČR promítla do rozdělení institucionální podpory (tzv. Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace - DRKVO, zkráceně RVO) mezi ústavy (správně pracoviště) počínaje letoškem, tedy 2022.

AV ČR k tomu hned v prvním článku své metodiky hodnocení uvádí, že výsledky hodnocení jsou jedním z důležitých podkladů pro financování jako jednoho z dílčích aspektů řízení. Druhým cílem hodnocení je informování vedení hodnocených pracovišť a vědeckých týmů a informace pro strategické řízení.
Indexace AVCR 1

Obr: Z metodiky hodnocení pracovišť AV ČR 

O alokaci podpory globálně

podkladech pro Akademický sněm z listopadu 2021, který každoročně rozdělení podpory RVO mezi pracoviště AV ČR posvěcuje, se dočteme, že na to AV ČR v roce 2022 ze státního rozpočtu dostala o 232 646 tis. Kč více, než v roce 2021.
Indexace AVCR 2

 Obr: AV ČR dostala v roce 2022 ze státního rozpočtu na RVO o 232 646 tis. Kč více, než v roce 2021

Také se dozvíme, že 137,5 mil. Kč z toho bylo rozděleno „Na základě návrhu místopředsedy dané vědní oblasti reflektující zejména výsledek mezinárodního hodnocení“. Z toho je zřejmé, že alokace na AV ČR probíhá dvoustupňově. Nejprve mezi 3 základní vědní oblasti AV ČR:

  1. oblast věd o neživé přírodě (38.8 %);
  2. oblast věd o živé přírodě a chemických (46.6 %);
  3. oblast věd humanitních a společenských (14.7 %).

Údaje v procentech uvádí podíly oblastí na celkovém rozpočtu RVO. Teprve poté je podpora RVO rozdělena na pracoviště uvnitř oblastí. Ještě je nutné zmínit, že balík RVO má dvě složky: neinvestičníinvestiční. Ta investiční však představuje pouze zhruba 6 % RVO. A navíc se její objem mezi roky 2021 a 2022 nezměnil a u naprosté většiny pracovišť zůstala na stejné úrovni. Pro nás tedy bude v dalším důležitá neinvestiční složka RVO.

 Indexace AVCR 6

Obr: Jak AV ČR promítla výsledky hodnocení do financování. (Ze zprávy AV ČR pro Akademický sněm na podzim 2021)

O alokaci podpory v detailu

Údaje o alokaci podpory mezi pracoviště AV ČR lze dohledat v přílohách každoročního podkladu pro jednání Akademického sněmu (2020 | 2021). V poslední zprávě se na str. 14 konkrétně píše, že: „Většina navýšených prostředků na RVO zohledňuje výsledky mezinárodního hodnocení.“ Trochu nešťastně jsou zrovna rozpočtové stránky dokumentu oskenované, takže si zájemce o detaily musí stovku čísel vyzobat ručně. To jsem udělal a vyrobil následující graf.

Graf 1 ukazuje procentní růst neinvestiční podpory RVO pracovišť AV ČR mezi roky 2021 a 2022. Barevně jsou rozlišeny již zmíněné 3 vědní oblasti. Pro nás je důležité, že graf rozlišuje výsledky pracovišť v posledním hodnocení AV ČR, jak se promítly do národního hodnocení skrze tzv. škálování. Pracoviště AV ČR získala pouze známky „A“ nebo „B“, přičemž ta druhá skupina je rozlišena šrafováním. Horší známky „C“ a „D“, které se vyskytly v případě řady vysokých škol, v rámci AV ČR uděleny nebyly.

Indexace AVCR 3

Graf 1 (klikem se zvětší)

  • Vidíme, že průměrné % navýšení neinvestiční podpory v 1. vědní oblasti (žlutá) u pracovišť s nejlepší známkou „A“ dělalo 5.0 %. U horších pracovišť se známkou „B“ dělalo 5,2 % (šrafovaná). Paradoxně se tak vyššího navýšení podpory dočkala pracoviště s horší známkou. Výsledky hodnocení při překladu do financování tedy zastínila jiná kritéria.
  • V případě 2. vědní oblasti (zelená) vidíme u známek “A” průměrný nárůst neinvestičního rozpočtu RVO o 4,9 %. U pracovišť se známkami “B” růst jen o 4,1 % (šrafovaně). V 2. vědní oblasti se tedy výsledky hodnocení do výše podpory promítly očekávatelně, byť průměrný rozdíl pouhého 0,8 procentního bodu je zanedbatelný. [1]
  • Pozoruhodná je situace ve 3. vědní oblasti (modrá). V ní navýšení neinvestiční RVO podpory pracovišť s nejlepší známkou „A“ dělalo pouze 6,3 %. Navýšení u pracovišť s horší známkou „B“ bylo 12,1 %, tedy téměř dvojnásobné. Nejenže nárůsty podpory s výsledky hodnocení pozitivně nekorelují, ale korelace je dokonce velmi záporná. [2]

Za povšimnutí stojí také vyšší průměrný nárůst podpory v 3. sekci oproti sekcím 1. a 2. Musíme si ale uvědomit, že rozpočet 3. sekce představuje pouhých 14,7 % celkového balíku RVO. Takže vyšší průměrný procentní růst podpory 3. sekce celkový rozpočet RVO zdaleka nebolel tak, jako by bolel v případě navyšování rozpočtu dominujících sekcí 1 a 2.

Mimořádné navýšení RVO pro rok 2022

Za naši pozornost ještě stojí nedávné události počátku roku 2022. Nová vláda Petra Fialy v rámci revize státního rozpočtu počátkem roku 2022 rozhodla o ‚dosypání’ peněz na RVO. Pro AV ČR to dělalo dost nečekaných téměř 300 mil. Kč k rozdělení navíc. 


Indexace AVCR 7

Obr: Ad-hoc navýšení RVO podpory AV ČR ze státního rozpočtu počátkem roku 2022 

Alokaci mezi ústavy posvětil Akademický sněm počátkem dubna 2022. AV ČR se rozhodla část podpory (90 mil.) rozdělit na základě energetické náročnosti pracovišť s ohledem na růst cen energií. A zbylých 203,5 mil potom pod hlavičkou excellence 153,5 mil. dle dokumentů rozdělila na základě již diskutovaných výsledků hodnocení dle Metodiky 2017+.

Podívejme se tedy v Grafu 2, jaké nárůsty tato ad-hoc nadílka RVO pro pracoviště znamenala. Logika barev je stejná jako u Grafu 1.

Indexace AVCR 8

Graf 2 (graf se klikem zvětší) 

V případě ad-hoc podpory RVO se výsledky hodnocení pracovišť do jejího růstu viditelně promítly. V 1. vědní sekci u pracovišť se známkou „A“ vedla ad-hoc podpora k nárůstu o 4,2 % jejich neinvestičního rozpočtu RVO. U těch se známkou „B“ pouze 2,9 %. Rozdíl 1,3 p.b. reflektující výsledky hodnocení je malý a vůči růstům v Grafu 1 dost zanedbatelný.

Reflexi výsledků hodnocení vidíme i u pracovišť 2.3. sekce. Rozdíl v procentních bodech podle výsledků hodnocení je však také malinký: v 2. sekci 0.7 p.b. (3,5 % vs. 2,8 %) a v 3. sekci 0,8 p.b. (3,7 % vs. 2,9 %). V případě 3. sekce tedy zcela dominuje původní alokace z Grafu 1, která s výsledky hodnocení koreluje silně negativně.

V případě ad-hoc podpory z kraje roku 2022 si navíc musíme uvědomit, že šlo o jednorázový počin roku 2022, který se zřejmě už nebude v dalších letech opakovat.

Shrnuto, sečteno

V řadě dokumentů AV ČR se dočteme, že výsledky hodnocení se do rozdělení institucionální podpory mezi její pracoviště promítají výrazně. Z tvrdých rozpočtových čísel to však moc patrné není. V alokaci podpory RVO v reálu zřejmě hrála zásadní roli jiná strategická kritéria, než výsledky hodnocení.

Poprosil jsem proto o jejich objasnění vedoucí již zmíněných 3 vědních oblastí AV ČR. Se souhlasem vedoucího 3. vědní oblasti je pro čtenáře přikládám na konci blogu. Je tam popsána řada zajímavých podrobností. Klíčové je zřejmě toto:

Při alokaci finanční podpory přihlížela Akademická rada AV ČR kromě výsledků hodnocení pracovišť – závěrečných zpráv hodnoticích komisí, rovněž k obsahu podkladových materiálů pro hodnocení (především záměru činnosti na období 2020–2024), k tomu, jak pracoviště implementovalo doporučení z předchozího hodnocení, návrhu podpory na DKRVO pro rok 2022, předloženému a zdůvodněnému ředitelem daného pracoviště, a úrovni podpory na DKRVO.

Ale mizivou a někdy i negativní vazbu mezi výsledky hodnocení a rozdělením institucionální podpory RVO to podle mě stále nevysvětluje.

Stále tedy ve vzduchu visí otázka, na základě čeho konkrétně k realokacím podpory mezi pracovišti AV ČR došlo. Určitou stopu najdeme v úplně prvním Grafu 0. Ty fialové sloupce totiž označují pracoviště, která v minulém období získávala rozvojové prostředky z operačních programů (OP) EU. Vidíme, že až na jednu výjimku jsou to právě ta pracoviště, která v roce 2022 (proti roku 2018) pocítila výrazně nadprůměrný nárůst podpory RVO. Zdá se tedy, že AV ČR do realokace podpory RVO v roce 2022, spíše než výsledky hodnocení, promítla kompenzace konce financování z OP. Ani to však nedopovídá na otázku, co stojí za velmi negativní korelací mezi růstem podpory RVO a výsledky hodnocení v 3. sekci.

Co říci závěrem

Je dlužno podotknout, že AV ČR povinnost, prostředky na RVO rozdělovat podle výsledků hodnocení na základě Metodiky 2017+, nemá. A proporce podpory RVO dosažené v roce 2022, dané alokací rozhodnutou na podzim 2021, se během příštích let skoro jistě již výrazněji měnit nebudou. AV ČR sice na základě střednědobého výhledu státního rozpočtu počítá v dalších letech s růstem nominálního rozpočtu podpory RVO ze státního rozpočtu. Ten však zdaleka nepokryje ani inflaci, pokud vůbec poroste.

Je nasnadě, že AV ČR v dalších letech alokaci neinvestiční RVO podpory danou rokem 2022 nijak výrazně korigovat ve prospěch lépe hodnocených pracovišť nebude. Další příležitost zřejmě přijde nejdříve kolem roku 2025, kdy budou k mání výsledky příštího kola hodnocení a snad i navýšení balíku peněz RVO ze státního rozpočtu.

Otázka je, jakou motivaci ke zlepšování se a k dobrým výsledkům tento přístup u pracovišť AV ČR vyvolá. Mezinárodní hodnocení, jaké dělá AV ČR, stojí nejen dost peněz, ale i spoustu úsilí a dobré vůle na straně vědců a pracovišť. A poslední dva zdroje určitě nejsou bezedné. Výsledky hodnocení lze přehlížet jednou, dvakrát, ale potom se přestane brát hodnocení vážně.


Příloha: Osvětlení principů, kterými se výsledky mezinárodního hodnocení AV ČR promítalo do růstu institucionální podpory pracovišť v roce 2022 poskytnuté AV ČR (laskavě poskytnuto místopředsedou 3. vědní oblasti; vytučněné zdůraznění nejrelevantnějších částí ohledně významu hodnocení je mé vlastní).

Vedení Akademie věd České republiky (AV ČR) pokládá pravidelné hodnocení pracovišť AV ČR za ústřední nástroj podpory dlouhodobého rozvoje pracovišť a věnuje mu proto vysokou pozornost. Hodnocení, které AV ČR pravidelně organizuje, poskytuje pracovištím a jejich výzkumným týmům detailní a nezávislé hodnocení jejich činnosti dle mezinárodních standardů, poskytuje podklady pro národní hodnocení dle METODIKY 2017+ a slouží rovněž jako jeden z podkladů pro alokaci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO) pracovišť AV ČR. Protože naším hlavním cílem je úspěšný dlouhodobý rozvoj všech pracovišť AV ČR, při rozhodování o alokaci prostředků na DKRVO tradičně zvažujeme široké spektrum faktorů týkajících se jak jednotlivých pracovišť AV ČR, tak stavu oborů mimo AV ČR a Českou republiku. Prostředky na DKRVO proto alokujeme s přihlédnutím k vývoji pracovišť v předcházejícím období, jejich současnému stavu a s ohledem na jejich rozvojové plány a perspektivy oborů.

Níže uvádíme nejdůležitější fakta související s alokací institucionální podpory na DKRVO v AV ČR na základě hodnocení na rok 2022.

1. Z meziročního navýšení prostředků na DKRVO pro AV ČR na rok 2022 ve výši 232,6 mil. Kč, bylo 79,5 mil. Kč využito na pomoc pracovištím v boji s inflací, 15,5 mil. Kč na zohlednění zvýšených nákladů na služby, které některá pracoviště poskytují veřejnosti (např. zajištění monitorovací sítě seismických stanic) a konečně 137,6 mil. Kč bylo rozděleno mezi jednotlivá pracoviště formou navýšení prostředků na DKRVO.

2. Tyto prostředky byly rozděleny mezi jednotlivá pracoviště v rámci manažerského řízení AV ČR vedením AV ČR. Postup pro rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště AV ČR byl stanoven dokumentem Zásady postupu pro návrh úpravy finanční podpory pracovišť AV ČR po hodnocení za období 2015–2019 schváleným Akademickou radou AV ČR v září 2021.

Při alokaci finanční podpory přihlížela Akademická rada AV ČR kromě výsledků hodnocení pracovišť – závěrečných zpráv hodnoticích komisí rovněž k obsahu podkladových materiálů pro hodnocení (především záměru činnosti na období 2020–2024), k tomu, jak pracoviště implementovalo doporučení z předchozího hodnocení, návrhu podpory na DKRVO pro rok 2022, předloženému a zdůvodněnému ředitelem daného pracoviště, a úrovni podpory na DKRVO. Zpráva o hodnocení pracovišť AV ČR a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivá pracoviště jako součást rozpočtu AV ČR na rok 2022 byly schváleny nejvyšším orgánem AV ČR, Akademickým sněmem AV ČR dne 8. prosince 2021.

3. Závěry mezinárodního hodnocení ukázaly vysokou kvalitu pracovišť AV ČR a významnou roli, kterou AV ČR hraje, a to nejen v systému VaVaI v České republice, ale i v mezinárodním měřítku. Zároveň ukázaly, že systém mezinárodních hodnocení pracovišť AV ČR, který AV ČR dlouhodobě provádí, má na pracoviště pozitivní formativní vliv a v kombinaci s manažerským řízením AV ČR vedením AV ČR vede ke zvyšování kvality pracovišť AV ČR (řada pracovišť provedla na základě výsledků předcházejících hodnocení a doporučení mezinárodních hodnoticích komisí organizační změny s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu výzkumných programů pracovišť).

Navýšení prostředků na DKRVO se proto dotklo všech pracovišť, byť v rozdílné míře. Míra meziročního navýšení prostředků na DKRVO pro AV ČR na rok 2022, bohužel, neodpovídá kvalitě pracovišť AV ČR a jejich rozvojovým plánům. Tato skutečnost představovala podstatné omezení při úvahách vedení AV ČR o rozdělování finančních prostředků na DKRVO pracovišť AV ČR.

4. V průběhu listopadu a prosince 2021 připravila Komise AV ČR pro hodnocení dle Metodiky 2017+ podkladové materiály pro komplexní hodnocení pracovišť AV ČR dle Metodiky 2017+ a po schválení v Akademické radě AV ČR je AV ČR předala na Úřad vlády ČR. Tyto materiály byly jedním z podkladů pro jednání tripartity, které pro segment AV ČR proběhlo 15. prosince 2021.

5. Z dalšího navýšení prostředků pro AV ČR na rok 2022 ve výši 293,5 mil. Kč bylo 90 mil. Kč využito na pomoc pracovištím s pokrytím skokového nárůstu nákladů na nákup energií a 203,5 mil. Kč na podporu excelence. Z této částky bude 50 mil. Kč vynaloženo na mimořádné náklady související s podporou programů na pomoc ukrajinským vědcům v souvislosti s válkou na Ukrajině a 153,5 mil Kč bylo rozděleno mezi jednotlivá pracoviště formou navýšení prostředků na DKRVO. S ohledem na mimořádný a jednorázový charakter těchto prostředků rozhodla Akademická rada AV ČR rozdělit částku 153,5 mil Kč mezi jednotlivá pracoviště diferencovaně, a to výhradně podle výsledků hodnocení pracovišť dle Metodiky 2017+ (výjimku představuje SSČ, jehož infrastrukturní role není Metodikou 2017+ adekvátně hodnocena a ÚOCHB, který bez ohledu na velmi kladné hodnocení, po dohodě s vedením AV ČR, požádal o nižší částku s ohledem na své příjmy z licenčních poplatků). Toto rozdělení finančních prostředků bylo dne 20. dubna 2022 schváleno Akademickým sněmem AV ČR.


[1] Údaje růstu neinvestiční podpory RVO za pracoviště ÚEM a ÚOCHB jsou v grafu vynechány, protože dosahují extrémních hodnot a výrazně vybočují z logiky hodnot nárůstů ostatních pracovišť AV ČR.

[2] Údaje zahrnují i jistou formu redistribuce mezi pracovišti, ale dotčené objemy nejsou nijak zásadní. Ve Zprávě o ekonomické situaci AV ČR a návrhu jejího rozpočtu na rok 2022 se k tomu píše: “Ústav organické chemie a biochemie AV ČR zažádal o snížení prostředků na RVO o 3 160 tis. Kč na rok 2022 cíleně ve prospěch Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1 810 tis. Kč), Sociologického ústavu AV ČR (700 tis. Kč) a Psychologického ústavu AV ČR (650 tis. Kč). Tyto prostředky budou použity na realizaci výzkumného projektu „doby covidové“ a “postcovidové“ ve společenské perspektivě, jehož výsledky využije plánované Virologické centrum Antonína Holého Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.”

 

Autor: Daniel Münich

Text vyšel na autorově blogu Metodikahodnoceni.blogspot.cz.