facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TUL: Soustředit se na prioritní oblasti

22. 5. 2021
TUL: Soustředit se na prioritní oblasti

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Nový díl nabízí čtenářům pohled na plány Technické univerzity v Liberci.

tul0

Studentské náměstí s novou výškovou budovou rektorátu TUL v čele (Foto: TUL)

Technická univerzita v Liberci (TUL) byla založena už v roce 1953 jako Vysoká škola strojní a v roce 1960 rozšířena na Vysokou školu strojní a textilní. Po pádu komunistického režimu zde byly postupně založeny i další fakulty, které rozšířily její zaměření i na netechnické obory. V rámci univerzity také funguje Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Vloni se liberecká vysoká škola umístila v žebříčku THE World University Rankings v druhé tisícovce sledovaných světových univerzit. Zvučné jméno ale mají v Liberci zejména nanotechnologie, a to i díky objevům týmu Oldřicha Jirsáka, které umožnily jejich průmyslovou výrobu. Zkušenosti výzkumníků a vývojářů z Liberce se minulý rok během pandemie ukázaly jako neocenitelné. Podařilo se jim narychlo sestavit výrobní linku, která byla schopna produkovat nanovlákenné filtry do roušek pro zdravotníky.

Velkou předností Technické univerzity v Liberci jsou také pevné vazby na průmyslový segment. Ty jsou zároveň klíčovou prioritou nové strategie. „TUL je univerzita, která má úzké vztahy s průmyslovými partnery a je zaměřená na aplikovaný výzkum. Podle mého názoru jsme v tom poměrně úspěšní, respektive úspěšnější než v základním výzkumu. Historicky má TUL stoprocentně vlastněnou společnost s ručením omezeným, Vysokoškolský podnik. V současné době přetváříme Vysokoškolský podnik na agenturu pro transfer technologií, kterou bychom využili pro efektivní zakládání spin-offů a podporu komercializace,“ vysvětlil v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz Pavel Mokrý, prorektor pro vědu a výzkum.

Minulý rok se univerzitě také podařilo uzavřít důležité memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností. Při příležitosti setkání českého a saského premiéra v Liberci ho v srpnu 2020 podepsal rektor liberecké univerzity, Miroslav Brzezina. Ten také připomněl, že spolupráce s Německem, a především sousedním Saskem, má na liberecké univerzitě dlouhou tradici. „V současné době běží několik projektů se saskými partnery, dalších deset je již dokončeno,“ řekl rektor. Minulý rok se škole podařilo získat i evropské ocenění HR Award.

Nové akreditace a kvalita doktorského studia

Podle nového Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti a Strategie internacionalizace Technické univerzity v Liberci na období 2021–2025, s výhledem do roku 2030 se univerzita chystá na hned několik důležitých změn. „Čeká nás prioritizace témat ve výzkumu. Jako středně velká výzkumná organizace si nemůžeme dovolit pokrývat vědecké aktivity ve všech oblastech, ve kterých jsme hodnoceni. Nejde to z kapacitních možností, ale i z tlaku na kvalitu výsledků. Budeme se muset soustředit na oblasti, které jsou v současné době na naší škole nejlepší. A některé oblasti výzkumu, které mají v Liberci velkou historii, budeme muset možná opustit. To bude bolestivý proces, ale nemůžeme se tomu vyhnout,“ komentuje budoucí plány Pavel Mokrý.

Nová strategie se tak zakládá na pěti hlavních prioritách. První z nich je oblast vzdělávací činnosti, která obsahuje cíle jako přípravu nových akreditací či zvýšení uplatnitelnosti tamějších absolventů na trhu práce. Škola chce také výrazně zlepšit kvalitu doktorského studia. Druhá priorita se týká výzkumné, vývojové a kreativní tvůrčí činnosti, zatímco třetí priorita zase pokrývá oblast internacionalizace. Ta obsahuje cíle, jako je zvýšení počtu studijních programů v anglickém jazyce či zjednodušení procesu uznávání vzdělávání získaného v zahraničí.

Čtvrtou kapitolu nové strategie tvoří oblast strategického řízení na příštích deset let. Tato kapitola obsahuje například vytváření finančních nástrojů na podporu tvůrčí činnosti na či různé způsoby, jak zlepšit péči o lidské zdroje. Škola si také předsevzala pracovat na genderově vyváženější struktuře vedoucích pracovníků. Poslední kapitola se týká třetí role univerzity, která v sobě zahrnuje podporu alumni klubu, zapojení univerzity do vytváření regionálních i národních politik i podporu společenského prostředí v regionu.

Podpora institucionálního financování i příjmů z licencí

Na oblast výzkumu, vývoje a inovací se zaměřuje především druhá kapitola nového strategického záměru. Škola například plánuje podpořit institucionální složku financování tak, aby stabilizovala fluktuující prostředky z účelového financování. To by jí mělo pomoct udržet si kvalitní vědecké týmy. Škola dále plánuje implementovat doporučení, která vzešla z práce Mezinárodního evaluačního panelu TUL v rámci Metodiky 2017+. Na univerzitě v Liberci chtějí také začít upřednostňovat výzkumná témata s největším mezinárodním dopadem či taková témata, která jsou klíčová pro rozvoj regionu. Podle strategie totiž není reálné, aby škola, jako je Technická univerzita v Liberci, byla schopna dosahovat excelentních výsledků ve všech studijních oborech. Do budoucna tak bude třeba určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude co nejefektivnější investovat.

Dalším klíčovým cílem v oblasti výzkumu a vývoje je podpora excelence a společensky relevantního výzkumu. To v sobě zahrnuje úkoly, jako je vytvoření interního systému hodnocení kvality výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. Škola chce také zlepšovat kvalitu publikací či každoročně zvyšovat počet grantových projektů základního výzkumu. Reaguje tak na priority MŠMT, které se podle strategie výrazně orientují právě na mezinárodní excelenci. To by mělo v důsledku vést i k lepšímu hodnocení Technické univerzity v Liberci jako celku v rámci Metodiky 2017+. V Liberci dále plánují navýšit počet vědců a výzkumníků, ale i podporovat projekty, na nichž se podílí víc než jedna část TUL.

Dalším klíčovým cílem je naplňování strategie v oblasti tvorby a ochrany duševního vlastnictví a přenosu výsledků výzkumu do praxe. Zde si škola klade za cíl provést revizi dosavadní strategie ochrany duševního vlastnictví a chce také rozšířit portfolio právních nástrojů o řešení, jako je ochrana prostřednictvím obchodního tajemství nebo budování obchodních známek. Univerzita také plánuje zefektivnit proces transferu výzkumných a vývojových poznatků a transformovat tamější Vysokoškolský podnik do podoby organizace, která bude tento transfer uskutečňovat. Navazujícím cílem je i plán školy v příštích deseti letech zvýšit objem finančních příjmů z licenčních smluv i spin-off firem založených právě za podpory Vysokoškolského podniku.

Samostatnou prioritou v oblasti výzkumu a vývoje je plán intenzivněji rozvíjet mezinárodní spolupráci. Technická univerzita v Liberci chce mezinárodní spolupráci provozovat nejen formou bilaterální spolupráce, ale chce se účastnit také mezinárodních konsorcií. Dále si klade za cíl zvýšit svou úspěšnost v žádostech o mezinárodní granty. Tu plánují podpořit i zřízením celouniverzitního centra grantové podpory.

Dalším cílem je zvýšit počet absolventů doktorských studijních programů Technické univerzity v Liberci na post-doktorských pozicích na prestižních mezinárodních pracovištích. Tím chce škola posílit své renomé v zahraničí a v dlouhodobém horizontu podpořit svůj mezinárodní dosah. V krátkodobé perspektivě chce škola pracovat na zvýšení mezinárodního dosahu odborných časopisů, které se na TUL vydávají. Totéž se týká i odborných konferencí, workshopů a kulatých stolů, které se v Liberci pořádají.

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


logo tul varianta  b en

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci (TUL) je vysoká škola založená roku 1953 ve městě Liberci. Univerzita má sedm fakult a jeden odborný ústav. Celem se zde vzdělává kolem šesti tisíc studentů.