facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VUT v Brně: Posílení aplikovaného výzkumu

3. 5. 2021
VUT v Brně: Posílení aplikovaného výzkumu

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl představí čtenářům dlouhodobou strategii Vysokého učení technického v Brně.

tech park 640

Vysoké učení technické v Brně se jako druhá česká vysoká škola umístila v oborovém žebříčku QS World University Rankings za rok 2021 v kategorii technologických a inženýrských oborů. Brněnské technice se podařilo obsadit 311. příčku na světě, přičemž si od minulého roku znatelně polepšila. V roce 2020 se totiž umístila na 343. místě. Dařilo se jí hlavně elektrotechnickém inženýrství, kde mezi světovými univerzitami obsadila 251.-300. místo. V roce 2021 se univerzitě povedlo získat ocenění HR Award, které zavazuje vědecké instituce pečovat o podmínky v oblasti řízení lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky.

Výzkumníkům na VUT se letos například podařilo finalizovat projekt ve spolupráci se společností Adobe Research. Společně vyvinuli software, který focení v přírodě posouvá na novou úroveň a dovoluje řadu interakcí. Nyní čekají na udělení patentu.

VIZE 2030

Vysoké učení technické v Brně připravilo na následující dekádu plán s názvem VIZE 2030. Ten popisuje základní směr, kterým se chce vysoká škola ubírat. V rámci této vize autoři chtějí, aby VUT bylo v roce 2030 technickou univerzitou s významným postavením mezi světovými univerzitami, a to z hlediska konkurenceschopnosti absolventů, věhlasu i mezinárodních žebříčků. Škola by do roku 2030 chtěla také mít alespoň 8 % zahraničních studentů, kteří budou studovat v anglických programech. VUT bude proto intenzivně pracovat na akreditaci anglických oborů.

Podle VIZE VUT 2030 by škola měla během příštích deseti let vybudovat tým pedagogů i výzkumných pracovníků, kteří budou ovlivňovat, kam se bude ubírat technologický pokrok a trendy na národní i globální úrovni. Jako taková by měla být atraktivní pro partnery z průmyslového sektoru a měla by mít platformu pro zakládání úspěšných start-upů a spin-off společností. VUT vidí podle nové strategie svou konkurenceschopnost v mezinárodní kompatibilitě, ale i ve své odlišnosti a originalitě, která je založená na spojení s regionem a místní tradici. VUT chce do budoucna aktivně spolupracovat s městem Brnem a podílet se na budování jeho identity. Naplnění těchto cílů má škola hodnotit podle umístění v relevantních mezinárodních žebříčcích.

Šest cílů pro konkurenceschopnost

Celá nová strategie je rozdělena na šest prioritních cílů, které vytváří šest hlavních kapitol dokumentu. První z nich je cíl „Rozvíjet kompetence relevantní pro život a praxi v 21. století“, který plánuje zejména změny ve studiu. Druhý cíl „Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání“ se zaměřuje na inovativní formy výuky a flexibilitu studijních programů. Třetím cílem je „Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia“. Čtvrtá kapitola si klade za cíl „Posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti“. Pátý cíl, „Budovat kapacity pro strategické řízení VUT“ se týká především materiálního a IT zázemí, podpory internacionalizace a sledování hodnocení kvality. Škola chce také dále v této prioritě implementovat principy HR Award. Posledním cílem strategie je „Snížit administrativní zatížení pracovníků VUT, aby se mohli naplno věnovat svému poslání“.

fekt 360 1600

Strategie také zmiňuje, že Vysoké učení technické si klade za cíl zvýšit výkon v hodnocených kritériích, podle nichž získává škola finanční prostředky. Nová strategie také vytyčuje politické cíle školy, které se bude VUT snažit prosazovat na úrovni české politiky výzkumu a vývoje: „VUT se bude aktivně podílet na změnách kritérií hodnocení v rámci České republiky a na jejich modifikaci. Bude prosazovat doceňování hodnocení významu technických vysokých škol pro rozvoj České republiky.“

Etablovat aplikovaný výzkum

V otázkách řízení výzkumu a vývoje má škola řadu plánů. Prvním cílem je připravit vnitřní prostředí a předpisy, které definují, co je to aplikovaný výzkum a jak jej hodnotit. Podle strategie VUT totiž nově zavedená Metodika 2017+ nevyhovuje technickým vysokým školám, mimo jiné proto, že jasně nevymezuje aplikovaný výzkum a jeho kritéria. To chce škola napravit prostřednictvím úpravy vnitřních předpisů.

VUT také bude aktualizovat vnitřní systém rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace a bude sledovat, jestli se pracoviště zlepšují či nikoliv. Na základě objemu projektových prostředků (indikovaných počtem publikací a získaných finančních prostředků podle Metodiky 2017+) bude škola hodnotit vědecko-ekonomickou efektivitu. V tomto směru plánuje Vysoké učení technické v Brně připravit také speciální Motivační systém pro podporu kvality publikačních výstupů, jehož cílem je dosáhnout, aby 80 % publikovaných článků vycházelo v časopisech, které podle Web of Science spadají do prvního nebo druhého kvartilu Article Influence Score (AIS) časopisu.

V kontextu transferu technologií chce VUT zavést přehledný systém k zajištění ochrany duševního vlastnictví a k zakládání spin-off a start-up společností. Škola také plánuje zajistit trvalý růst objemu výnosů z kontraktů a interakcí s aplikační sférou, které pomohou zajistit dlouhodobé a stabilní financování. Důraz na průmyslový transfer se promítne i do internacionalizace. VUT chce totiž primárně rozvíjet spolupráci se zeměmi, kde průmyslový transfer znalostí a technologií hraje významnou roli. Důrazem na spolupráci s aplikační sférou a rychlý přenos poznatků do praxe chce také škola podpořit společenskou relevanci svého výzkumu.

Snahou VUT je různými způsoby posílit administrativní zázemí pro výzkum, vývoj a inovace. To by mělo i zlepšit systém na podporu podávání a řešení evropských projektů. VUT také plánuje prostřednictvím různých stáží a školení podpořit podávání prestižních projektů vypisovaných Evropskou výzkumnou radou (ERC) a dalšími mezinárodními poskytovateli například v rámci programu Horizon Europe.

Škola chce zahájit činnost mezinárodní vědecké rady, která bude fungovat jako poradní orgán pro zkvalitnění vědeckého výkonu a prestiže VUT. Ta by měla funkčním způsobem spolupracovat s mezinárodními radami jednotlivých fakult a součástí univerzity. V kontextu řízení jednotlivých součástí vysoká škola plánuje, aby každá z fakult a vysokoškolských ústavů školy měla jasně definované výzkumné priority a rozvinutou spolupráci se soukromým sektorem. Jednotlivé součásti budou své plány pravidelně hodnotit a upravovat podle veřejné poptávky a poptávky v rámci tematických soutěží o veřejné prostředky na výzkum a vývoj.

Dalším plánem školy je připravit opatření, která povedou k obnově a efektivnímu využívání už vybudovaných výzkumných infrastruktur a jejich začlenění do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur v České republice. Tyto infrastruktury by měly také fungovat v souladu s mezinárodní politikou otevřeného přístupu.

V otázkách otevřené vědy si VUT jako celek klade za cíl budovat prostředí a kapacity pro implementaci principů Open Science, které v praxi podle strategie zahrnují zejména přechod na nový model zpřístupňování výsledků vědy, výzkumu a inovací v režimu Open Access.

Celý nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysokého učení technického v Brně na období od roku 2021+ je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


vut brno 00Vysoké učení technické v Brně se zaměřuje na technické, ekonomické a umělecké vědy. Je nejstarší vysokou školou v Brně. V současné době nabízí studium na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech téměř 20 tisícům posluchačů. Dlouhodobě se umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS TopUniversities.