facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MENDELU: Klíčem je mezinárodní spolupráce

6. 8. 2021
MENDELU: Klíčem je mezinárodní spolupráce

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl nabízí čtenářům pohled na plány Mendelovy univerzity v Brně.

1mendeluniversityrectorate

Mendelova univerzita v Brně byla založena už v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a jako taková je nejstarší vysokou školou se zaměřením na zemědělství a lesnictví v České republice. Dnes má škola pět fakult a disponuje jedním vysokoškolským ústavem. V roce 2011 se prostřednictvím vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU také zapojila do vzniku vědeckého centra Středoevropského technologického institutu. Univerzita se může pyšnit i tím, že v roce 2018 patřila mezi první české akademické instituce, které získaly ocenění HR Award.

Z mezinárodních srovnání vyplývá, že škola se řadí spíše k těm průměrným v Česku. V žebříčku U. S. News Global Ranking 2021 získala Mendelova univerzita v Brně 1288. místo ve světovém srovnání a těsně se vešla do první pětistovky v Evropě. Jiný pohled ale nabízí hodnocení jednotlivých oborů, kde například v kategorii zemědělství a lesnictví získala Mendelova univerzita v žebříčku QS World University Rankings 2021 celosvětově 251. - 300. místo.

Plánů do budoucna má Mendelova univerzita celou řadu, mezi nimi jsou plány na větší internacionalizaci školy i reformu doktorského studia. To zmiňuje i Vojtěch Adam, tamější prorektor pro tvůrčí činnost: „Rozhodli jsme se posílit otevřené publikování našich doktorských studentů. Budeme vysvětlovat, proč je to důležité a že tento způsob publikování nespadá do kategorie predátorských časopisů. Také chceme rozvíjet Ph. D. školu a kompetence postgraduálních studentů. Nemluvíme jen o vědeckých kompetencích, myslím i projektový management a způsob vedení výzkumné skupiny obecně,“ vysvětluje budoucí plány univerzity Vojtěch v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz. „Potom máme druhý velký cíl. Asi před pěti lety jsme začali rozvíjet myšlenku takzvaných core facilities – funkčních sdílených laboratoří. V jejich tvorbě chceme i nadále pokračovat,“ dodává prorektor.

Nový Strategický záměr Mendelovy univerzity v Brně na období od roku 2021 začíná analýzou silných a slabých stránek univerzity. Mezi ty silné stránky, na kterých škola může dále stavět, řadí analýza například stoletou tradici školy, její multioborové zaměření, provázanou nabídkou všech typů studia, zázemí školních podniků, intenzivní zapojení do mobilitních programů, aktivní spolupráci se zahraničními partnery, ale například i Univerzitní mateřskou školu Hrášek. Strategický záměr jako slabé stránky univerzity identifikuje mimo jiné averzi ke změnám a jejich zdlouhavou realizaci uvnitř univerzity, zastaralé nebo roztříštěné informační systémy, přetížení aktivních pracovníků, akademický inbreeding nebo nízkou citovanost tamějších publikací.

8mendelpavilon

Na tyto problémy následně reagují nové strategické cíle univerzity. V oblasti vzdělávání mezi ně například patří posilování vazeb na praxi, podpora infrastruktury pro interaktivní podoby vzdělávání, snižování nerovností i usnadnění uznávání výsledků předchozího studia. Specificky v oblasti doktorského studia chce škola zajistit studujícím dostatečné finanční podmínky a s tím i podporovat kvalitu a internacionalizaci doktorského studia. V plánu je také strategické řízení a efektivní využívání dostupných kapacit v oblasti výzkumu a vývoje. Konkrétně v oblasti strategického řízení je pak v plánu také zavést nové nástroje pro přehlednou práci s daty, posilovat strategické řízení lidských zdrojů a rozvíjet univerzitní komunitu. Univerzita chce také lépe pečovat o svou značku. Jedním z dalších prioritních cílů je i snížení administrativního zatížení pracovníků. Také školní statky by měly zažít intenzivnější rozvoj.

Velký důraz klade nový Strategický záměr na internacionalizaci. V této oblasti chce Mendelova univerzita rozvíjet nejenom globální kompetence studentů a akademických pracovníků, ale plánuje se zapojit do mezinárodních sítí a aliancí, rozvíjet multikulturní prostředí na univerzitě, internacionalizovat studijní programy a naplňovat svou třetí společenskou roli ve spolupráci se zahraničními partnery.

Péče o lidské zdroje i zahraniční kampus

Oblast výzkumu, vývoje a inovací se objevuje napříč celým novým Strategickým záměrem. Čtvrtý prioritní cíl, který se specificky zaměřuje na posílení strategického řízení a efektivního využívání výzkumných kapacit, je postaven na myšlence, že větší otevřenost výzkumného prostoru podpoří kvalitu výzkumu a vývoje na univerzitě. Mendelova univerzita má v plánu akcentovat kvalitní výstupy tvůrčí činnosti, zavést Open Science strategii, profesionalizovat projektový management, lépe propojit vzdělávání a výzkumnou či vývojovou činnost, a také systematicky podporovat transfer technologií. Zvlášť by se univerzita chtěla věnovat zakládání start-up či spin-off firem.

3biotechnologypavilon

Mendelova univerzita chce za tímto účelem zavést celou řadu opatření. Plánuje například aktivně podporovat své akademické pracovníky v účasti na mezinárodních konsorciích, koordinovat přípravu investičních akcí s ohledem na podporu centrálních laboratoří. Dále plánuje finančně motivovat úspěšné autory patentových přihlášek a podpořit tvorbu excelentních vědeckých výstupů, které budou pozitivně hodnoceny v Metodice 2017+. Dalším plánovaným opatřením je rozpracovat funkční strategii Open Science a nastavit systém podpory otevřené vědy. Univerzita by chtěla také intenzivněji spolupracovat s orgány státní správy a samotným Jihomoravským krajem.

Klíčovými ukazateli úspěšného plnění těchto cílů by mělo být 50 podaných mezinárodních projektů do evropského rámcového programu Horizon Europe, tři udělené patentové přihlášky ročně, pět publikací v Nature Indexed Journals ročně a alespoň 30 publikací, které budou za rok publikovány v režimu Open.

V oblasti řízení lidských zdrojů se Mendelova univerzita chystá zavést komplexní koncepci vzdělávání na univerzitě, která zajistí profesní rozvoj pracovníků na všech kariérních stupních, zvýší podíl kvalitních akademických pracovníků a podpoří získávání zahraničních zkušeností. Dále si škola klade za cíl zavést evaluaci jednotlivých vědců, vytvořit jednotnou koncepci odměňování pracovníků a v roce 2023 obhájit certifikát HR Award.

V kontextu spolupráce s partnerskými institucemi a zapojení do mezinárodních sítí univerzita plánuje připravit analýzu vysokoškolského vzdělávání v zemích, které patří mezi prioritní oblasti, a navrhnout vhodné podoby vzájemného partnerství. Škola také bude spolupracovat s Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektů ve vytipovaných oblastech a začne analyzovat potenciální možnosti pro vybudování zahraničních kampusů, které do budoucna plánuje vytvořit. Dále také plánuje různými způsoby povzbuzovat své akademické pracovníky, aby se intenzivněji zapojovali do sítí evropských univerzit s důrazem na společné výzkumné nebo vývojové projekty. Do budoucna by se univerzita chtěla zapojit také do aliance evropských univerzit.

Celý Strategický záměr Mendelovy univerzity v Brně naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnostiVUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. Technická univerzita v Liberci do budoucna plánuje určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude efektivní investovat. Věnovali jsme se i tomu, co ve svém strategickém záměru nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , Ostravská univerzitaČeské vysoké učení technické v PrazeUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemMasarykova univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeSlezská univerzita v Opavě a  v neposlední řadě Veterinární univerzita v Brně


MENDELU logo cmyk

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi. Univerzita od svého založení dvakrát změnila název, více o její historii můžete dohledat zde. Mendelova univerzita v Brně disponuje také účelovými zařízeními pro vědu a výuku, mezi které patří Botanická zahrada a arboretum, Školní zemědělský podnik ŽabčiceŠkolní lesní podnik Masarykův les Křtiny.