facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ČVUT: Být mezinárodním centrem excelence

4. 6. 2021
ČVUT: Být mezinárodním centrem excelence

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl nabízí čtenářům pohled na plány Českého vysokého učení technického v Praze.

c9787613 6cbb 40d5 9dd2 dade3f31e119

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) patří k předním českým technickým vysokým školám a je jednou z nejstarších na techniku zaměřených škol v Evropě. Školu totiž založili už v roce 1707. Dnes disponuje osmi fakultami a několika odbornými instituty, včetně Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). I v mezinárodním srovnání si škola vede dobře. Například v oborovém žebříčku QS World University Rankings 2021, ve kterém jsou světové univerzity hodnoceny celkem v jedenapadesáti disciplínách, uspělo ČVUT jako nejlepší česká škola v technologických a inženýrských oborech. Ve světovém srovnání získalo 221. příčku, přičemž bodovalo například v kategorii stavebních technologií, v níž získalo 151. - 200. místo na světě. V žebříčku QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021, který srovnává školy v regionu, se ČVUT v Praze umístilo na 12. příčce společně s Varšavskou polytechnikou. ČVUT v Praze je od roku 2019 členem evropské aliance EuroTech spolu například s Dánskou technickou univerzitou, francouzskou École Polytechnique nebo s Technickou univerzitou Mnichov.

Podle nového Strategického záměru ČVUT 2021+ chce škola své dosavadní postavení udržet a v následujících letech tak být mezinárodně uznávanou výzkumnou univerzitou, která bude klíčovou součástí technologického pokroku společnosti. Univerzita se proto chce stát atraktivním místem s přátelským prostředím i excelentní vědeckou infrastrukturou, která nabídne otevřené prostředí tuzemským i zahraničním studentům, akademickým pracovníkům i zaměstnancům. „Předpokladem úspěšného rozvoje univerzity jsou zejména odborně způsobilí akademičtí pracovníci, mezinárodně uznávaní experti ve vědních oborech v aplikovaných disciplínách výzkumu a vývoje a v dalších tvůrčích činnostech včetně uměleckých oborů. Správná personální praxe, motivační programy a spolupráce s absolventy v souladu s principy HR Award budou nezbytným předpokladem na cestě naší univerzity k akademické excelenci,“ říká v předmluvě k novému dokumentu rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Rozvoj lidských zdrojů však není jedinou prioritou univerzity. Celý nový Strategický záměr ČVUT 2021+ je rozdělen na čtyři kapitoly pokrývající hlavní priority, kterým se chce škola věnovat. První z nich je studium. V této oblasti bude chtít škola zvyšovat kvalitu a úspěšnost studia, zapojovat praxi do výuky, definovat cíle celoživotního vzdělávání a obecně zvýšit zájem o studium na ČVUT u českých i zahraničních studentů. Druhá kapitola strategie se týká vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti na univerzitě. Třetí kapitola se pak explicitně věnuje právě lidským zdrojům a prostředí univerzity. V této oblasti chce škola zvýšit svou atraktivitu pro tuzemské i zahraniční pracovníky, vytvořit přívětivé místo pro práci i výuku a digitalizovat větší část své činnosti. Kromě toho chce také ČVUT zvýšit kvalitu svých knihovnických, ubytovacích, stravovacích a volnočasových zařízení a služeb.

f936682d fbfe 4c5d a6ea 77fc84e6b039

Čtvrtá kapitola nové strategie je věnovaná finančnímu řízení, organizaci a procesům. V této oblasti chce škola maximalizovat využití projektových příležitostí a zvýšit úspěšnost v jednotlivých soutěžích. Dále plánuje také podpořit smluvní výzkum a licencování s cílem získávat stále větší prostředky z transferu výsledků vědecké činnosti.

Podpora internacionalizace i mladé vědy

Oblasti výzkumu, vývoje a obecně tvůrčí činnosti na univerzitě se věnuje celá druhá kapitola nové strategie. V této oblasti chce škola posílit svoji roli výzkumné, mezinárodně uznávané univerzity zejména prostřednictvím větší internacionalizace. V nejobecnější rovině chce škola podpořit otevřenost, propojenost, komunikaci a spolupráci uvnitř i vně univerzity – podle autorů strategie jsou totiž právě tyto principy cestou k posílení výzkumné činnosti. Dále se škola plánuje zaměřit na větší spolupráci týmů napříč univerzitou, uzavřít nová strategická národní partnerství a posilovat propojení výzkumu a soukromého sektoru prostřednictví transferu nových poznatků a znalostí do praxe. Klíčovou prioritou zůstává také podpora rozvoje technologií, které mají v praxi vysokou přidanou hodnotu.

„Je nutné se zaměřit na vědeckou a tvůrčí excelenci současně s řešením globálních výzev, především v oblastech využití digitalizace, umělé inteligence, robotiky, kybernetiky, kvantových technologií, nanotechnologií, technologií využitelných v obraně, kosmickém, leteckém a automobilovém průmyslu, ale i dalších oblastech na základě dynamicky se měnící společenské poptávky,“ vysvětluje rektor Petráček, na které obory se chce škola intenzivně zaměřit.

V oblasti výzkumu a vývoje si ČVUT vybrala tři hlavní cíle. Prvním z nich je podpora excelence ve výzkumu pomocí nastavení metod řízení kvality, prostředí a internacionalizace. Toho škola chce dosáhnout například aktivní mezinárodní spoluprací se zahraničními experty či zvyšováním počtu zahraničních vědeckých pracovníků na univerzitě. Zahraniční pracovníci by měli zasednout také v řídicích orgánech univerzity. Škola chce také podporovat publikační činnost a rozvíjet k tomu potřebné dovednosti u svých pracovníků i studentů. Kromě toho chce ČVUT zavést systém hodnocení výzkumných pracovníků za pomoci nezávislé komise a vytvořit přívětivé administrativní zázemí pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost. Lépe chce škola hodnotit také oblast přenosu poznatků a technologií.

Druhou strategickou prioritou je intenzivní podpora doktorských programů. Škola chce v této oblasti pracovat na získávání nejtalentovanějších domácích i zahraničních studentů pro své doktorské programy. Důraz při výuce doktorandů by měl být kladen na rozvoj mezinárodních zkušeností i spolupráci s praxí. Kromě obecného zvýšení počtu doktorandů chce škola například podporovat to, aby každý absolvent doktorského programu využil zahraniční stáže či účasti v mezinárodních projektech. Univerzita také plánuje podporovat sladění rodinného a pracovního života studentů doktorského studia a excelentním doktorandům nabídnout nadstandardní finanční ohodnocení. Škola bude také pracovat na vytvoření funkční mentorské sítě, která by měla doktorandům pomoci uspět v oboru. V plánu je také vytvořit programu průmyslových Ph. D. (Industrial Ph. D.).

Třetí klíčovou prioritou v oblasti výzkumu je modernizace výzkumné infrastruktury. To by mělo podle nového dokumentu pomoct zajistit ČVUT pozici atraktivního partnera pro tuzemské i zahraniční partnery z průmyslu a akademické sféry. Škola v této oblasti například plánuje víc využít národní a mezinárodní vědecké infrastrukturní projekty a zařadit vybrané významné projekty na mapu velkých výzkumných infrastruktur v České republice. Kromě toho má ČVUT v plánu zajistit funkcionalitu univerzity jako výzkumného hubu pro tuzemský průmysl i zahraniční firmy.

 

Celý nový Strategického záměru ČVUT 2021+ je možné nalézt zde.

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. Technická univerzita v Liberci do budoucna plánuje určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude efektivní investovat. Věnovali jsme se i tomu, co ve svém strategickém záměru nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a  v neposlední řadě Ostravská univerzita.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Foto: ČVUT


Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce.