facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

UHK: Kvalitnější výuka i podpora transferu

14. 5. 2021
UHK: Kvalitnější výuka i podpora transferu

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl nabízí čtenářům pohled na budoucí plány Univerzity Hradec Králové.

Fakulta informatiky  a managementu

Univerzita Hradec Králové (UHK) jako vysoká škola univerzitního typu funguje od roku 1992. V rámci školy existují čtyři fakulty zaměřené na informatiku a management, pedagogické obory, humanitní a sociální vědy a přírodovědné a technické disciplíny. Ve světovém srovnání se v aktuálních žebříčcích umisťuje škola typicky v druhé tisícovce nejlepších škol. V posledním žebříčku THE World University Ranking se umístila právě na kolektivním 1001+. místě. Lépe si UHK vedla ve specifickém srovnání zaměřeném na mladé univerzity. V žebříčku THE Young Universities se jí podařilo získat 351.-400. místo.

Univerzita Hradec Králové se zatím neprobojovala do velkého srovnávacího žebříčku QS World University Rankings, ale dostala se do dílčího žebříčku Emerging Europe & Central Asia Rankings. V této kategorii se UHK za rok 2020 umístila na 176. místě. Podle žebříčku nejcitovanějších vědců světa za rok 2019 na Univerzitě Hradec Králové působí čtyři takoví badatelé.

V roce 2019 UHK představila své hlavní celouniverzitní výzkumné směry. Mezi ty patří témata, jako je Stárnutí ve zdraví a kvalita života (Healthy ageing and quality of life), Bezpečnost a udržitelný rozvoj v digitální společnosti (Security and sustainable development in digital society) a konečně Nové výzvy ve výchově a vzdělávání (New challenges in education). Budováním spolupráce mezi jednotlivými pracovišti chce univerzita v těchto oblastech dosáhnout excelentních vědeckých výsledků. Na jaře 2021 se vedení UHK také povedlo posílit mezinárodní vztahy a uzavřít strategické partnerství Technickou Univerzitou v Košicích a španělskou University of Granada v oblasti transferu znalostí a technologií.

V novém Strategickém záměru Univerzity Hradec Králové od roku 2021 si škola klade za cíl stát se respektovanou vzdělávací institucí s atraktivními a moderními studijními obory, která se chová odpovědně a aktivně přispívá k formování společenského dění. Dále chce UHK provozovat vysoce kvalitní a společensky prospěšnou činnost, která bude založena na excelentních výzkumných výsledcích. Přestože si škola podle nového záměru jednoznačně uvědomuje svoje ukotvení v Královehradeckém kraji a plánuje spolupracovat s regionálními institucemi na místním rozvoji, tak chce být také globální institucí, která spolupracuje s řadou mezinárodních partnerů. Posledním cílem univerzity na další roky je systematická péče o kvalitní prostředí pro studenty i zaměstnance.

Tato vize je pak v novém Strategickém záměru rozřazena do čtyř hlavních priorit. První z nich, „UHK atraktivní a inspirativní“ v sobě sdružuje cíle zaměřené na zkvalitnění studijních programů a podporu pedagogické činnosti na univerzitě. Druhá kapitola „UHK dynamická a excelentní“ se zabývá strategií řízení výzkumné a tvůrčí činnosti a doktorandským studiem. Třetí priorita, „UHK otevřená a odpovědná“, se zabývá otázkami řízení lidských zdrojů a posilování univerzitních hodnot tolerance a otevřenosti. Čtvrtá a poslední priorita s názvem „UHK moderní a efektivní“ se zabývá budováním moderních univerzitních infrastruktur.

Systematické řízení a podpora klíčových témat

Na otázky rozvoje vědy, výzkumu a vývoje se zaměřuje celá druhá priorita nového Strategického záměru. Podle zveřejněného dokumentu je pro UHK klíčový rozvoj vědecké a tvůrčí činnosti nejen ve všech rozvíjených vědních či uměleckých oborech, ale také jejich interdisciplinární přesah. Právě ten má totiž umožnit rozvoj klíčových výzkumných témat a tvůrčích aktivit. Hned prvním cílem této priority je lepší a strategičtější řízení vědecko-výzkumné činnosti na univerzitě. To mimo jiné znamená jasné nastavení motivačních systémů, podporu projektů se společensky významnými nebo prospěšnými výsledky. Škola toho chce dosáhnout například také systémem institucionální podpory společných mezioborových témat či náborem nových pracovníků v oblasti transferu.

Univerzita Hradec Králové plánuje i posílení aktivit v oblasti přenosu vědeckých poznatků do praxe. Spolupráci s aplikovaným sektorem chce škola posilovat i rozvojem fakultních rad pro spolupráci s praxí a vzdělávacími aktivitami v oblasti transferu znalostí a ochrany duševního vlastnictví. UHK chce také podporovat zakládání spin-off firem a start-upů.

Důležité téma pro univerzitu je i otevřená věda. V této oblasti bude škola usilovat o aktivní přístup. Zejména chce implementovat politiku otevřeného přístupu a otevřených dat. Plánuje mimo jiné založit datová úložiště, která budou určena k archivaci, a vyčlenit prostředky na krytí finančních nákladů, které vznikají při publikování s otevřeným přístupem. Univerzita se chce také v příštích letech zasadit o větší popularizaci výsledků tamějšího vědeckého bádání.

Dalším cílem je podpora excelence, internacionalizace a interdisciplinarity. Univerzita Hradec Králové tak jednoznačně plánuje zvýšit kvalitu svých výstupů – do roku 2025 je například podle nové strategie cílem dosáhnout kumulativního počtu 1200 článků v prvním a druhém kvartilu JCR Web of Science. Posílit chce také mezinárodní výzkumnou činnost, a proto si klade za cíl získat do roku 2025 alespoň dva excelentní mezinárodní projekty, jako je například jeden z evropských projektů z programu Horizon Europe nebo schématu MSCA.

V následujících letech chce škola zavést nejen motivační systém, který bude podporovat produkci excelentních výsledků, ale chce také pravidelně hodnotit výsledky a fungování jednotlivých vědeckých týmů. Cílem by přitom mělo být zapojovat vědce v různých fázích kariéry. Speciální pozornost chce škola věnovat juniorním výzkumníkům.

Třetí cíl v této prioritní oblasti se zaměřuje na hodnocení výzkumných výsledků. Podle nové strategie je problém v tom, že hodnocení tvůrčí činnosti na úrovni jednotlivců je v rámci UHK realizováno především ve vazbě na fakultně nastavená pravidla. Univerzita tak plánuje rozvíjet různé systematické nástroje interního monitoringu a hodnocení vědeckých výsledků, a to právě i na úrovni jednotlivých vědců a vědeckých týmů. Zavedené by měly být i pravidelné ad hoc evaluace ze strany externích institucí, včetně mezinárodních evaluačních orgánů. Škola chce také začít důsledně implementovat doporučení z těchto hodnocení.

Čtvrtý a pátý cíl v této prioritě se pak váže především na otázku zkvalitnění a zefektivnění doktorského studia. Škola chce kupříkladu mírně zvýšit počet doktorandů, zlepšit systém studia i navýšit podporu doktorandům tak, aby nejpozději do roku 2025 dosáhli na stipendium, které bude odpovídat 50 % průměrné mzdy.

Celý nový Strategický záměr Univerzity Hradec Králové od roku 2021 je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni.  Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více zaměřit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci zase chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Na rozvoj výzkumu v oborech s jasnou vědeckou koncepcí klade důraz Univerzita Pardubice.


Logo UHKUniverzita Hradec Králové byla založena roku 1959. Nabízí studium více než 150 oborů na čtyřech fakultách – Pedagogické fakultě, Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě a Přírodovědecké fakultě. Studium probíhá v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, v prezenční i kombinované (dálkové) formě. V současnosti studuje na univerzitě více než 6 500 studentů.