facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Západočeská univerzita: Rozvoj hlavně ve strategických oblastech

5. 5. 2021
Západočeská univerzita: Rozvoj hlavně ve strategických oblastech

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl představí čtenářům dlouhodobou strategii Západočeské univerzity v Plzni.

20190116123632 f7d8c0d3

Západočeská univerzita se prezentuje jako multioborová vysoká škola, jejímž cílem je: „vzdělávat mladé lidi tak, aby pochopili širší souvislosti světa 21. století a mohli sami výrazně přispět k jeho pozitivnímu a udržitelnému rozvoji“. Strategický záměr Západočeské univerzity 2021–2025 je proto rozdělen do čtyř oblastí. Druhá kapitola s názvem Vzdělávání vytyčuje cíle, které se zaměřují na zlepšení kvality a flexibility studijních oborů, kapitola „Tvůrčí činnost“ se zase zaměřuje na otázky výzkumu a vývoje. Další kapitola s názvem „Třetí role“ udává směr, kterým se chce škola vydat v oblasti působení ve veřejné sféře. Čtvrtá kapitola „Infrastruktura“ a podpůrné procesy se zabývá transformací a rozvojem klíčových infrastruktur univerzity.

Západočeská univerzita se pravidelně umisťuje v mezinárodních žebříčcích kvality. V aktuálním žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2021 podle jednotlivých oborů se Západočeská univerzita umístila v kategorii věd o neživé přírodě, které zahrnují například matematiku, statistiku, fyziku, astronomii, chemii, geologii a ekologii. V nich získala 801. – 1000. příčku na světě. Škola se také snaží implementovat cíle udržitelnosti, jak je vidět z nového žebříčku THE Impact Rankings 2021. Ten se zaměřuje právě na měření plnění cílů udržitelného rozvoje, jak je definuje Organizace spojených národů, na jednotlivých světových univerzitách. V žebříčku se z Česka umístilo celkem sedm vysokých škol a Západočeská univerzita v Plzni v globálním srovnání figuruje v žebříčku na 801. – 1000. místě.

„Snažíme se hlavně zatraktivnit naše studijní obory. Jsme trochu v nevýhodě, protože máme blízko Prahu a pražské vysoké školy. Na druhou stranu máme unikátní pozici v tom, že působíme nejen v Plzeňském, ale i v Karlovarském kraji. Máme také pobočku v Chebu. Nesmírně významná je pro nás i vazba na Bavorsko. V následujících letech si proto klademe za cíl získat také větší množství zahraničních studentů,“ vysvětluje pozici Západočeské univerzity její prorektor pro vědu a výzkum, Luděk Hynčík v rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz

Výzkumné infrastruktury jako základ pro excelentní vědu

V kontextu výzkumné a vývojové činnosti má univerzita v nové strategii hned několik priorit. „Z hlediska vědy a výzkumu si plánujeme především vytyčit několik oblastí, v nichž se chceme etablovat. Podle mě právě specifické zaměření – něco, co se lidem vybaví, když se řekne Západočeská univerzita – jsme vždy jako škola postrádali. V novém záměru jsme proto definovali klíčové strategické směry, na které bychom se chtěli zaměřit,“ vysvětluje pozadí přípravy nové strategie Hynčík.

Tvůrčí činnost na ZČU proto plánuje rozvíjet zejména tři oblasti, které jsou v souladu také s dokumentem Green Deal. Jedná se o perspektivní materiály a technologie, inteligentní řešení pro energetiku, dopravu, lékařství a veřejný sektor a vybrané směry humanitních, přírodních a společenských věd. Zaměření strategických výzkumných směrů tak koresponduje i s prioritními směry a programy Národní inovační strategie České republiky 2019–2030 a má také těsnou vazbu na Regionální inovační strategii Plzeňského kraje.

Nový Strategický záměr zmiňuje, že věda a výzkum na Západočeské univerzitě silně čerpají z kapacit, které jim nabízí jedno univerzitní evropské centrum excelence a tři regionální výzkumná centra. Ta se povedla v rámci univerzity vybudovat díky podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2011–2014. Škola je v následujících letech chce využít na maximum.

K této prioritě se váže hned první cíl kapitoly Tvůrčí činnost. Podle ní je ZČU „univerzitou, jejíž významná část tvůrčí činnosti se opírá o vysokou úroveň zaměstnanců a infrastruktury. Tvůrčí činnost je realizována ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery. Při řešení úkolů výzkumu a vývoje spolupracují tuzemští i zahraniční studenti doktorských studijních programů, kteří jsou motivováni k zapojení se do výzkumných týmů.“ V rámci tohoto cíle chce škola rozvíjet výzkumné infrastruktury a zajistit jejich efektivní využívání a udržitelnost. ZČU také plánuje pro doplnění infrastrukturního vybavení týmů perspektivních směrů humanitních, přírodních a společenských věd využít grantová schémata Evropské unie.

I další cíl této kapitoly se týká výzkumných infrastruktur. Ten zní: „Jsme univerzitou s excelentními výsledky výzkumných center, které jsou podkladem pro podporu jejich udržitelnosti.“ Excelence ve strategických výzkumných oblastech ZČU je přitom podle Strategického záměru garantována oborovými výzkumnými týmy vedenými uznávanými vědeckými osobnostmi, které chce proto intenzivně podporovat. Rozvíjet činnost výzkumných infrastruktur by měla nová analytické studie, která bude mapovat možnosti spolupráce výzkumných center a mezioborové integrace. Škola chce v rámci tohoto cíle také podporovat získávání prestižních národních a mezinárodních grantů a podporovat internacionalizaci.

Třetím cíl v oblasti výzkumu a vývoje zní: „Jsme univerzitou, jejíž výsledky tvůrčí činnosti patří v řadě případů k vynikajícím v mezinárodním měřítku a nacházejí široké uplatnění v aplikační sféře a veřejném sektoru.“ Týká se proto zejména umístění a zlepšování pozice ZČU v mezinárodních žebříčcích a v rámci Metodiky 2017+. Škola chce při řešení tohoto cíle vytvořit pravidelné interní hodnocení kvality tvůrčí činnosti a rozvinout motivační systém, který bude podporovat tvorbu excelentních výsledků a transfer výsledků do praxe. Západočeská univerzita dále plánuje pravidelně mapovat aktuální trendy, aby posílila své postavení v definovaných strategických výzkumných směrech a relevantně odpovídala na společenské potřeby.

Čtvrtý cíl klade důraz na zakládání start-upů a rozvoj podnikání. Podle tohoto cíle je ZČU: „univerzitou s tvůrčí činností, která podporuje vytváření inovačního start-upového potenciálu jako základu rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti celého regionu.“ V rámci tohoto strategického cíle chce univerzita podporovat transfer výsledků tvůrčí činnosti včetně zakládání start-upů, posílit marketing a klást důraz na networking, medializaci a popularizaci výzkumných výsledků. Škola plánuje provozovat i inkubátor kreativních průmyslů, který bude určený pro absolventy kreativních oborů z českých, bavorských a jiných zahraničních univerzit.

Celý Strategický záměr Západočeské univerzity 2021-2025 je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

 

Přečtěte si také předchozí díly seriálu věnovaného strategickým plánům. Zjistěte, jaké plány má Česká zemědělska univerzita v PrazeVysoké učení technické v Brně.


Západočeská univerzita v Plzni

zcu logoZaložena byla v roce 1991. Její moderní univerzitní kampus zahrnuje celkem devět fakult,  62 kateder a 167 studijních programů, na nichž studuje kolem jedenácti tisích studentů. Na svém webu o sobě univerzita dále píše, že "nezavíráme dveře před okolním světem. Každý ze studentů má možnost sestavit si studijní program na míru, vybavit se jazykově, studovat v zahraničí, zapojit se do výzkumných programů i přímo ověřit své znalosti v praxi (...) Připravujeme pro život se vším všudy."