facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ČZU: Chceme se zaměřit na udržitelnost ve všech oblastech

21. 4. 2021
ČZU: Chceme se zaměřit na udržitelnost ve všech oblastech

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Nový seriál nabízí čtenářům vhled do toho, kam se české vysoké školy plánují ubírat v oblastech, jako je řízení výzkumu a vývoje, transfer znalostí nebo doktorské studium.

První díl nové série patří České zemědělské univerzitě v Praze. V aktuálním vydání Šanghajského žebříčku se této vysoké škole podařilo získat 801. - 900. pozici, přičemž od přechozího roku si v žebříčku polepšila o rovnou stovku míst. Podrobnější pohled nabízí také hodnocení podle jednotlivých oborů. V kategorii zemědělství a lesnictví žebříčku QS World University Rankings 2021 se umístila na vynikajícím 101.-150. místě na světě.

ČZU

ČZU v Praze se minulý rok dařilo i v jiných oblastech. V roce 2020 například získala podporu pro svůj projekt s názvem Advanced Technologies For High Quality, Safe And Sustainable Regional Food Production v prestižní výzvě ERA Chairs evropského programu Horizont 2020. Na tamější Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů právě vzniká interdisciplinární mezinárodní pracoviště, které se bude věnovat výzkumu pokročilých technologií pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin.

Hlavním tématem nového Strategického záměru České zemědělské univerzity v Praze na období od roku 2021 je udržitelnost, a to jak v kontextu přírody, tak i společnosti a hospodářství. Za své si vysoká škola bere 17 cílů udržitelnosti OSN, které zároveň propojuje s kontextem politiky Zelené dohody pro Evropu. Své aktivity tak chce zaměřit na témata, jako je potravinová soběstačnost, ochrana životního prostředí, snižování dopadů klimatické změny nebo pomoc při zvládání přírodních katastrof, jako jsou povodně, sucha a podobně.

Celá strategie má přitom šest priorit. Jedná se o následující strategické oblasti:

  • Kvalitní a kompetentní absolventky a absolventi aktivně přispívající k udržitelnosti života a praxi pro 21. století
  • Dostupné a flexibilní vzdělávání pro různé dimenze udržitelnosti
  • Efektivní, vysoce kvalitní, mezinárodní a zodpovědné doktorské studium jako jedna z forem uplatnění vize ČZU ve vzdělávacím a tvůrčím procesu ve vysokoškolském systému
  • Strategicky řízená výzkumná a vývojová činnosti efektivně využívající kapacity vedoucí k naplňování vize ČZU v různých dimenzích udržitelnosti
  • Udržitelné strategické řízení na všech úrovních ČZU napomáhající ke snížení administrativního zatížení
  • Kvalitní mezinárodní a udržitelné prostředí pro realizaci strategických opatření ČZU

Řízení výzkumu a podpora lidských zdrojů

Na řízení výzkumu a vývoje se explicitně zaměřuje čtvrtá strategická oblast s názvem „Strategicky řízená výzkumná a vývojová činnosti efektivně využívající kapacity vedoucí k naplňování vize ČZU v různých dimenzích udržitelnosti“. Klíčovou prioritou v této oblasti je sladit strategické řízení výzkumu a vývoje s dostatečnou volností pro kreativní práci vědců. Strategie přímo říká, že „dobré řízení vědy musí splňovat jednu zásadní podmínku: ponechat dostatečné možnosti pro tvořivost a genialitu, ale na druhé straně vědkyně a vědce informovat o zásadních prioritách, kterými mohou kontinuálně přesvědčit společnost o své důležitosti.“

Řízení vědy je na České zemědělské univerzitě podle autorů strategie postavené na dobrých základech. To dokládají například nárůstem počtu článků, které tamější vědci publikují v databázi Web of Science. Univerzita chce ale do budoucna směřování výzkumu řídit jasněji.

Jedním z nástrojů, které toho mají docílit, je příprava schématu témat, oblastí a oborů, které bude vysoká škola podporovat. Takové schéma by přitom mělo reflektovat výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+. V návaznosti na tyto výsledky chce škola také jasněji formulovat, jaké oblasti výzkumu, které se na škole provádí, jsou perspektivní. Univerzita chce podle nové strategie řídit výzkum také s ohledem na témata a výzvy, které rezonují v současné vědě (jako jsou například otevřená věda, zapojení občanů či využívání umělé inteligence).

Princip udržitelnosti chce škola uplatnit i v rámci řízení lidských zdrojů. Bude například usilovat o to, aby výsledky projektů (jako jsou například pracovní místa či výzkumné infrastruktury) byly funkční i po skončení účelového financování. V rámci dalších kroků chce škola inovovat svou politiku řízení lidských zdrojů. Zaprvé plánuje revidovat kariérní řád a systém kariérního růstu na univerzitě. Nový systém by měl nejen odměňovat excelentní výstupy z výzkumné i pedagogické činnosti, ale měl by také citlivě reflektovat rodičovské povinnosti pracovníků. Dalším cílem při řízení výzkumu na České zemědělské univerzitě je interdisciplinarita. Škola bude usilovat o propojení výzkumných kapacit napříč fakultami i jednotlivými výzkumnými týmy. To vše by přitom mělo vést k většímu zapojení ČZU do mezinárodních projektů, které financuje EU.

Dalším cílem je posílit administrativní zázemí pro projekty výzkumu a vývoje. Škola chce také zvýšit počet pracovníků, kteří se budou zabývat transferem poznatků a technologií a duševním vlastnictvím. Snížení celkového administrativního zatížení si škola vymezila jako vůbec jednu z klíčových strategických oblastí (jedná se o pátou oblast „Udržitelné strategické řízení na všech úrovních ČZU napomáhající ke snížení administrativního zatížení“).

Strategickým cílem při řízení vědy a výzkumu v následujících letech na ČZU bude i posílení spolupráce s aplikační sférou. Smysl těchto aktivit podle strategie nespočívá jen v převodů výsledku výzkumu a vývoje do praxe, ale také v tom, že pomohou zviditelnit ČZU mezi širokou veřejností a v tom, že pomůže zviditelnit výzkum na ČZU. Škola tak v tomto směru chce inovovat mechanismy transferu – jedním z plánovaných nástrojů bude i větší spolupráce se školními podniky, kterými ČZU disponuje a které mohou sloužit jako pomyslné laboratoře inovací. Škola bude podle strategie také usilovat o propagaci aktivit, které jsou pro společnost relevantní – tedy takových, které nabízí řešení aktuálních společenských, klimatických nebo technologických problémů.

Poslední části strategického řízení vědy a výzkumu na ČZU je důraz na etiku. Jejich cílem je nejen etické řízení vědeckých pracovníků, ale také zvyšování informovanosti vědců a výzkumníků o nebezpečích publikace v pirátských časopisech a dalších podezřelých periodikách.

Doktorské studium

Další samostatnou prioritou budoucího strategické rozvoje na ČZU je doktorské studium. Hlavním cílem této oblasti by mělo být zvýšit zatím poměrně nízký počet absolventů doktorského studia na ČZU. Univerzita proto plánuje různými způsoby zkvalitnit svůj systém doktorského studia.

Jedním z nástrojů, které chce univerzita uplatnit, je vytvořit systém stimulů pro včasné a úspěšné dokončení doktorského studia navázaný především na články v prestižních žurnálech. Takový mechanismus podle nového strategického záměru podpoří práci excelentních doktorandů a doktorandek. V plánu je ale také podpořit mechanismus uvnitř univerzity, který by podporoval i mentorství mezi zkušenými vědci a pedagogy s úspěšnými doktorandy a doktorandkami. Dalším krokem je posílit mezinárodní mobilitu doktorandů. Nově by tak měli všichni absolventi prezenčního doktorandského studia absolvovat zahraniční stáž v délce alespoň jednoho měsíce.

Celý Strategický záměr vzdělávací, tvůrčí a dalších činností České zemědělské univerzity v Praze na období od roku 2021 je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


CZU logo barva IIČeská zemědělská univerzita v Praze (ČZU) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze–Suchdole. Založena byla v roce 1952 a skládá se ze šesti fakult, na nichž studuje přes 18 000 studentů. Současným rektorem je Petr Sklenička.