facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Pardubice: Podpora klíčových oblastí

11. 5. 2021
Univerzita Pardubice: Podpora klíčových oblastí

Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl se zaměří na budoucí plány Univerzity Pardubice.

knihovna aula vlajkydsc 0088 uprav 145666

Univerzita Pardubice staví na sedmdesátileté tradici vysokoškolské výuky v Pardubicích. Přestože se původně škola zaměřovala hlavně na chemické technologie, dnes se jedná o multioborovou univerzitu, která nabízí širokou škálu oborů, jako je například doprava, ekonomie, chemie, informatika nebo historie. V minulém roce se škola v žebříčku THE World University Rankings umístila na 1001+. příčce jako čtrnáctá mezi českými školami. To odpovídá i výsledkům v Šanghajském žebříčku 2020, který vybírá první tisícovku nejlepších světových škol. Do něj se Univerzita Pardubice nedostala. Lépe se však umístila v žebříčku QS World University Rankings, kde získala 801. - 1000. místo.

Univerzita si v novém Strategickém záměru na období od roku 2021 vytyčila řadu cílů. Její vizí je být mezinárodně uznávanou vzdělávací a vědeckou institucí, která rozvíjí výzkum v jasně definovaných oblastech. Měla by být konkurenceschopná v národním i mezinárodním měřítku a měla by rozvíjet širokou škálu oborů, včetně přírodních, ekonomických, humanitních, společenských, zdravotnických a uměleckých oborů. Pardubická univerzita chce během dalších deseti let dosáhnout větší vnitřní konsolidace, jednotné interní kultury a finanční stability. Dává si za cíl stát se partnerem Pardubického kraje v naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje. Klíčovým ukazatelem by přitom mělo být postavení Univerzity Pardubice v rámci mezinárodních i národních žebříčků, v nichž chce škola patřit mezi 10 nejvýznamnějších veřejných vysokých škol v rámci Česka. K tomuto cíli směřují všechny hlavní priority v novém Strategickém záměru.

Hlavních priorit je v novém strategickém dokumentu pět. V rozhovoru pro Vědavýzkum.cz o nich mluvil i Libor Čapek, tamější prorektor pro vědu a rozvoj: „Náš strategický záměr jsme zaměřili na pět oblastí. Na vzdělávací činnost, na vědecko-výzkumnou činnost, internacionalizaci, personální politiku a integritu uvnitř univerzity, protože si vážíme všech našich pracovníků a chceme, aby byli hrdí na to, že pracují na Univerzitě Pardubice.“ Podle něj je v celém dokumentu přítomen důraz na zlepšení činnosti univerzity. „V podstatě jde o to, aby každý z našich pracovníků byl schopen svou činností přispět k otázce kvality v některém segmentu, který jsem zmiňoval,“ říká Čapek.

Zmíněných pět priorit odráží pět hlavních kapitol nové strategie – „Kompetence studujících pro 21. století“, „Kvalitní a respektovaná vědecko-výzkumná tvůrčí činnost“, „Lidé jsou nejdůležitější pro kvalitní a trvale udržitelný rozvoj naší univerzity“, „Mezinárodní dimenze Univerzity Pardubice adekvátní 21. století“ a poslední „Naše společná identita: dlouholetá tradice, 7 fakult, jedna značka“. Nová strategie také pokrývá plán investičních aktivit univerzity na další dekádu.

Výzkum jen s jasnou koncepcí

Druhá kapitola s názvem „Kvalitní a respektovaná vědecko-výzkumná tvůrčí činnost“ se primárně týká otázek dalšího řízení výzkumu a vývoje na univerzitě. Jedním z hlavních cílů je podle nové strategie rozvíjet výzkum výlučně v oborech s jasnou vědeckou koncepcí. To v sobě zahrnuje celou řadu dílčích kroků, které mají na Univerzitě Pardubice vytvořit prostředí pro kvalitní vědeckou práci.

Prvním opatřením je podle nové strategie zkvalitnění systému hodnocení kvality výzkumné a vývojové činnosti. Nově by se mělo jednat o celouniverzitní systém, který bude klást důraz na benchmarking a mezinárodní postavení jednotlivých výzkumných oborů. Dalším krokem by v tomto směru měla být implementace doporučení, která vzešla z již provedených hodnocení – zejména v otázkách rozdělování finančních zdrojů.

Druhým cílem v této oblasti je rozvoj strategických vědních oborů, které budou navázány na vzdělávací obory s akreditací v doktorském studiu. Podle nového dokumentu musí Univerzita Pardubice tyto obory nejprve najít a schválit. Brán by měl být ohled také na společenskou potřebu, společenskou relevanci a národní RIS3 strategii. Vybraným oborům by měla být věnována speciální pozornost a finanční podpora. S tím souvisí i plánovaná celouniverzitní strategie motivace vědeckých pracovníků, kteří dosahují nadprůměrných výsledků. Ty by měla univerzita odměňovat dalším systémovým finančním příspěvkem.

Takový způsob přidělování financování by měl doplnit vnitřní grantový systém, který by se měl primárně zaměřovat na podporu doktorandského výzkumu. Právě doktorandy chce škola podle strategie výrazněji zapojit do národních i mezinárodních projektů. Výuka by tak měla být úzce propojena s výzkumem.

Nový způsob financování výzkumu se ve Strategickém záměru objevuje i v dalším bodě. Škola plánuje inovovat systém institucionálního financování a rozdělování prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj. Ten by měl nově zhodnocovat měřitelné výsledky výzkumu, ať už základního nebo aplikovaného. Podle nového systému by z těchto prostředků mělo být možné přímo financovat vybrané excelentní týmy. Rozvoje mezinárodně konkurenceschopného výzkumu chce škola dosáhnout prostřednictvím podpory spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery, zapojením do mezinárodních konsorcií a začleněním Univerzity Pardubice do Evropské cestovní mapy výzkumných infrastruktur. Škola chce podporovat také získávání ERCERC-CZ grantů.

Dalším klíčovým cílem v nové strategii je podpora přenosu výzkumných poznatků do praxe. Univerzita Pardubice proto plánuje posilovat zejména komercializaci výsledků výzkumné a vývojové činnosti. Chce zintenzivnit spolupráci s relevantními soukromými podniky a zaměřit se zejména na vládou definovaná strategická průmyslová odvětví. S tím souvisí i rozvoj aktivit tamějšího Centra transferu technologií a znalostí, což je dalším cílem nové strategie.

Samostatným tématem, na které se během následující dekády chce škola zaměřit, je posílení principů otevřené vědy. Univerzita Pardubice tak plánuje připravit strategie a nástroje, prostřednictvím kterých bude možné pracovat podle principů otevřené vědy a otevřeného publikování. Tato činnost by přitom měla být v souladu vědní politikou ČR v této oblasti. Kromě toho chce univerzita také zvyšovat povědomí laické i odborné veřejnosti o výzkumu, který se zde odehrává.

Celý Strategický záměr Univerzity Pardubice na období od roku 2021 si můžete přečíst zde.

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Podobně jako Univerzita Pardubice chce vybrané výzkumné oblasti podporovat i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více zaměřit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu. Univerzita Palackého v Olomouci zase chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


logo upce 400 160384Univerzita Pardubice zahrnuje sedm fakult, na kterých studuje kolem 7000 studentů. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium a výběr ze 150 studijních oborů a specializací v oblasti přírodních, technických, společenských i ekonomických věd, uměleckých a zdravotnických oborů. Univerzita Pardubice Vznikla roku 1950 jako jednofakultní Vysoká škola chemická, od roku 1953 Vysoká škola chemicko-technologická, svůj současný název nese od 31. března 1994.