facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

UTB: Konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni

30. 5. 2021
UTB: Konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Nový díl nabízí čtenářům pohled na plány Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

UTB

Univerzita Tomáše Bati sice začala fungovat až od roku 2001, ale navazuje na tradici Fakulty technologické ve Zlíně VUT v Brně, která zde fungovala už od roku 1969. Do roku 2005 se škola intenzivně věnovala především budování vzdělávací infrastruktury a navýšení objemu kapacit, které byly nutné pro stabilní chod univerzity. V navazujícím období po roce 2010 se pak začala zavádět funkční výzkumná infrastruktura. Nový Strategický záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2021+ se zaměřuje hlavně na organický rozvoj univerzity s důrazem na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti jako vzdělávací i vědecké instituce.

Mezi hlavní indikátory, které si škola vzala za měřítka úspěšného plnění vytyčených cílů, patří překročení hranice 10 000 studentů (přičemž 15 % z toho má být ze zahraničí), získání institucionální akreditace pro všechny klíčové oblasti vzdělávání na UTB. Dále chce škola dosáhnout stabilního personálního obsazení – to znamená alespoň 30 % docentů a 15 % profesorů, přičemž opět minimálně 15 % akademických pracovníků bude zahraničních. Více než 80 % akademických pracovníků by mělo do roku 2030 získat alespoň jeden kvalitní vědecký výstup, který by byl indexovaný v databázi Web of Science na úrovni kvartilu Q1 nebo Q2. Škola se chce také během následující dekády umístit v první polovině žebříčku Times Higher Education – World University Ranking. V něm se škola za uplynulý rok umístila až v druhé tisícovce světových vysokých škol.

Na hlavní strategické plány jsme se ptali také bývalého rektora a současného prorektora pro tvůrčí činnost Petra Sáhy: „Prioritou v oblasti výzkumných a tvůrčích činností bude další zvyšování jejich konkurenceschopnosti, a to na české i mezinárodní úrovni. Jde zejména o zvýšení rozsahu a kvality základního výzkumu. Chceme zvýšit objem výzkumných projektů, a to především těch, které jsou založeny na mezinárodní spolupráci. Budeme věnovat velkou pozornost zkvalitňování doktorských programů. Dále budeme pokračovat v rozvoji Centra transferu technologií a budování nových výzkumných kapacit v oblastech, kde můžeme dosáhnout excelentních výstupů,“ shrnul hlavní body nové strategie Sáha v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz.

Strategie je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V té první, zaměřené na vzdělávání, chce škola digitalizovat studijní programy, aktivizovat jednotlivé garanty a připravit akreditace v klíčových oborech. Druhá kapitola se primárně zaměřuje na výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, třetí kapitola řeší zase internacionalizaci, v níž chce UTB rozšířit možnosti studentské mobility, zlepšit podmínky pro zahraniční studenty či intenzivně spolupracovat s mezinárodními partnerskými institucemi. Čtvrtá kapitola se primárně soustředí na třetí, společenskou roli vysoké školy. Univerzita v této oblasti plánuje figurovat jako strategický partner při formování národních i regionálních politik a například také intenzivněji spolupracovat s průmyslovým sektorem a oborovými platformami. Poslední kapitola se primárně soustředí na lidské zdroje, financování, vnitřní prostředí na univerzitě a strategické řízení.

Vyšší úspěšnost doktorandů i lepší ochrana duševního vlastnictví

V oblasti výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti si škola na příštích deset let vytyčila šest klíčových opatření, kterými chce dosáhnout zlepšení svých výsledků. První z nich je rozvoj tamějších výzkumných kapacit. Univerzita chce rozvíjet svá zavedená výzkumná centra, ale také plánuje zavést systém interní podpory pro strategický rozvoj výzkumných týmů. To by mělo také podpořit přípravu kvalitních mezinárodních programů. Za tímto účelem chtějí na UTB ve Zlíně lépe propojovat různé výzkumné týmy a vytvářet interdisciplinární prostředí.

Dalším opatření, které si škola naplánovala, je strategický plán motivace akademických a vědeckých pracovníků k publikační činnosti. Ten by měl mít podobu série motivačních nástrojů, jejichž cílem by mělo být zkvalitnění publikační činnosti na univerzitě. Škola chce výzkum také centrálně řídit i tak, že na pracovištích s nižším publikačním výkonem bude koncentrovat lidské zdroje hlavně do klíčových výzkumných oblastí. Třetím opatřením, které na UTB plánují, je silnější internacionalizace výzkumu a vývoje. Chtějí zde vytvořit strategii mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI a usilovat o intenzivnější spolupráci se zahraničními institucemi.

Čtvrtým plánovaným opatřením je vytvářet takové podmínky na univerzitě, které povedou ke snižování studijní neúspěšnosti v doktorských studijních programech. Škola chce stabilizovat finanční podmínky doktorandů prostřednictvím motivačních finančních nástrojů ze stipendijních fondů či jiných zdrojů a podpořit je i prostřednictvím poradenského servisu. Také spolupráce mezi doktorandy a výzkumníky, kteří zpracovávají reálné výzkumné projekty, by měla být užší. Na to navazuje i další cíl, který si škola vytyčila. UTB chce intenzivně podporovat mladé výzkumníky v postdoktorské fázi kariéry.

Šestá priorita v oblasti výzkumu a vývoje se týká hlavně transferu znalostí a technologií. Škola chce provést systematickou profesionalizaci služeb, které nabízí v oblasti ochrany duševního vlastnictví a nakládání s nehmotným majetkem, a dále vytvořit fungující platformu pro zintenzivnění transferu duševního vlastnictví.

V oblasti strategického řízení má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně také řadu ambiciózních plánů. Chtějí zde například dokončit proces certifikace HR na všechny součásti UTB ve Zlíně a zajistit takové podmínky, aby si univerzita certifikát udržela i v následujících letech. Škola chce taky důsledně pokračovat v procesu digitalizace administrativních procesů, zlepšit informační systémy a snížit tak byrokratickou zátěž všech zaměstnanců. Univerzita ale myslí také na životní prostředí. Plánuje zpracovat strategii udržitelného rozvoje a podle ní začít realizovat (investiční i neinvestiční) aktivity, jejichž cílem je bude rozvíjet zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Škola tak chce zlepšit i svou pozici i v žebříčku World University Rankings – Green Metric.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. Technická univerzita v Liberci do budoucna plánuje určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude efektivní investovat.

 


 utb400

Univerzita Tomáše Bati navazuje na tradici Fakulty technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně, která zde existovala od roku 1969 až do roku 2001, kdy samostatná univerzita. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů, z nichž 10 % a pochází z celého světa. Ve výzkumu má UTB významné výsledky zejména v oblasti polymerního inženýrství, aplikované informatiky nebo kreativních oborů.