facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

UJEP: Naplňovat potřeby regionu

18. 6. 2021
UJEP: Naplňovat potřeby regionu

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl nabízí čtenářům pohled na plány Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

CPTO

Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) funguje už od roku 1991 a letos tak oslaví třicet let své existence. Univerzita se dnes skládá z osmi fakult – sociálně ekonomické, filozofické, pedagogické, přírodovědecké, fakulty umění a designu, fakulty strojního inženýrství, fakulty zdravotnických studií a fakulty životního prostředí. Z hlediska mezinárodních žebříčků porovnávajících kvalitu výzkumu se UJEP zatím nedrží mezi světovou špičkou – například do aktuálního QS World University Rankings 2022 se jí probojovat nepodařilo. Na druhou stranu v kontextu zemí s rozvíjející se ekonomikou, kterou měří žebříček THE Emerging Economies University Rankings, se ústecké univerzitě podařilo získat 401. – 500. místo. Srovnatelná je tak například s malajskou Universiti Kuala Lumpur, egyptskou Menoufia University, nebo tchajwanskou National Taipei University.

Univerzitní kampus UJEP se v uplynulých letech podařilo výrazně modernizovat. Bylo postaveno například zcela nové Centrum přírodovědných a technických oborů, kde již vznikají první zajímavé vědecké výsledky. Na konci minulého roku centrum dokončilo úspěšný projekt v oblasti transferu vědeckých poznatků spočívající ve vývoji speciálních sorbentů ve spolupráci s firmou lontosorb. Výsledek projektu, AMD perlová celulóza, se vyznačuje zcela unikátními vlastnostmi, například schopností rozkládat jedovaté organofosforečné pesticidy nebo nebezpečné bojové chemické látky.

Nový Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku 2021 se zaměřuje nejen na podporu výzkumu a vzdělání tak, aby tyto oblasti dosáhly mezinárodně konkurenceschopné úrovně, ale především chce naplňovat aktuální potřeby Ústeckého kraje jako strukturálně postiženého regionu. Podle strategie chce škola v rámci svých činností hledat takové přístupy, které povedou ke snížení míry nezaměstnanosti a růstu vzdělanosti v kraji. „To, co já považuji za zásadní, je, aby univerzity nebyly vnímány jako uzavřené skleníky, ve kterých si akademici dělají svou vědu a píšou své články a knihy pro své vlastní komunity. Mám pocit, že společnost v této době vnímá jako obecnou potřebu mít jakési nepsané lídry v diskuzi o současných problémech, a to jak lokálních, tak globálních,“ vysvětluje potřebu univerzity reagovat na aktuální místní problémy rektor Martin Balej v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz. „Za podstatné pro další roky vidím efektivní využití přístrojů a laboratoří, které jsou svou kvalitou srovnatelné nejen tady u nás v rámci Česka, ale i v rámci Evropy. Dokončíme kampus, což povede k tomu, že sedm fakult z osmi bude společně na jednom místě. To je podle mě velká výhoda, i proti jiným univerzitám v republice,“ vysvětluje pak Balej další priority nové strategie.

Nový strategický záměr univerzity má tak sedm hlavních priorit. První priorita, jejímž cílem je rozvíjet kompetence studujících relevantních pro život a praxi v 21. století, se orientuje především na transformaci studijních programů tak, aby studenty dostatečně připravovaly na potřeby pracovního trhu. Druhým cílem je zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání. V rámci této priority chce škola podpořit jak flexibilitu klasických studijních programů, tak podpořit celoživotní vzdělávání nebo rozšiřovat dostupnost informačních zdrojů. Součástí budoucích plánů univerzity je i systematické kariérní poradenství. Třetím cílem nového strategického záměru je zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia. Čtvrtá priorita se pak zaměřuje primárně na strategické řízení v oblasti výzkumu a vývoje.

Pátým cílem strategického plánu je budovat funkční kapacity pro strategické řízení vysokého školství. V rámci této priority chce univerzita implementovat principy centrálního strategického řízení v souladu se společenskými potřebami a zavést systém řízení a plánování na základě relevantních dat a informací. Šestou prioritou je snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol tak, aby se mohli naplno věnovat svému poslání. Poslední prioritou plánu je budovat zázemí a infrastrukturu univerzity jako konkurenceschopné, moderní vzdělávací instituce.

Systematické řízení i podpora excelentních týmů

V oblasti strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací si škola v rámci nového strategického plánu připravila čtrnáct bodů, na které se chce v následujících letech zaměřit. Zaprvé chce každoročně systematicky sledovat a hodnotit tvůrčí činnost svých zaměstnanců. Na základě výsledků tohoto šetření pak bude škola dál přijímat taková opatření, která povedou ke zvýšení kvality a konkurenceschopnosti jednotlivých oborů.

Dále UJEP plánuje podporovat zvyšování podílu kvalitních bibliometrických výsledků, a to zejména prostřednictvím publikací v uznávaných periodikách uvedených v mezinárodních citačních databázích (Web of Science nebo Scopus) s ohledem na jejich rating. V rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje škola také plánuje implementovat nová pravidla rozdělování podpory právě na základě kvality předkládaných výzkumných výsledků.

Dalším cílem je zvýšit podporu celouniverzitních výzkumných směrů. Jedná se o výzkumný směr MATEQ z oblasti technických a přírodních věd (reflexe problematiky nových progresivních materiálů, nanotechnologií, biotechnologií, IT a transformace surovinové a energetické politiky v regionu) a výzkumný směr SMART z oblasti ekonomické, environmentální a veřejnosprávní (reflexe problematiky klimatických změn, sucha, transformace regionu, sociálního začleňování, regulace a behaviorálních studií). Právě v těchto oblastech chce škola rozvíjet výzkumná témata, která mají celospolečenský dopad nebo reagují na potřeby regionu. S tím souvisí i vyčlenění specifických finančních prostředků na obory, v nichž UJEP dosahuje špičkových výsledků, či ve kterých získává významné vědecké projekty. S vědeckými projekty také souvisí plán školy na větší podporu projektového servisu pro tamější vědecké pracovníky.

Univerzita chce dále pravidelně vzdělávat pracovníky v oblasti duševního vlastnictví a podporovat činnosti univerzitního Centra transferu technologií a znalostí. S tím souvisí i další cíl, v jehož rámci chce univerzita přinést téma přenosu poznatků do všech forem vzdělávání.

V oblasti internacionalizace chce škola zřídit „Welcome Office“, která bude podporovat vědeckou mobilitu, mezinárodní projektovou činnost, pořádání mezinárodních konferencí či bude propagovat tvůrčí činnost univerzity v mezinárodním měřítku. S ambicí se prosadit i na celoevropské úrovni souvisí i další cíl univerzity. UJEP plánuje pracovat na budování excelentních výzkumných týmů, které se budou moci ucházet o projekty z nejprestižnějších evropských soutěží, jako je ERC nebo Horizon Europe.

Celý nový Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku 2021 je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. Technická univerzita v Liberci do budoucna plánuje určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude efektivní investovat. Věnovali jsme se i tomu, co ve svém strategickém záměru nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , Ostravská univerzita a v neposlední řadě České vysoké učení technické v Praze.


Logo UJEP upravenéHistorie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se začala psát již v roce 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola. Tato škola se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Zákonem č. 314/1991 Sb. byla zřízena a dne 28. září 1991 slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době škola zahrnuje osm fakult, na nichž studuje více než 12 000 studentů.