facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VETUNI: Posílení excelentního výzkumu na univerzitě

31. 7. 2021
VETUNI: Posílení excelentního výzkumu na univerzitě

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře letošního roku školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl nabízí čtenářům pohled na plány Veterinární univerzity v Brně.

Brno VFU

Veterinární univerzita v Brně byla založena už v roce 1918. Jedná se o jedinou vysokou školu v České republice, která se zaměřuje na výchovu odborníků v oblasti zvěrolékařství, a jako jediná nabízí studijní program zaměřený na veterinární medicínu. Přestože se v obecných žebříčcích srovnávajících globální univerzity škola příliš neumisťuje, v Šanghajském žebříčku zaměřeném na obor veterinární medicíny se Veterinární univerzita v roce 2021 umístila na 201.-300. příčce. Škola má aktuálně dvě fakulty – Fakultu veterinárního lékařství a Fakultu veterinární hygieny a ekologie – a nabízí 19 studijních programů.

Přestože se škola primárně zaměřuje právě na veterinární lékařství, které je podle zdejšího prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Vladimíra Celera, samo o sobě silně aplikovaným a pro společnost relevantním oborem, škola chce v budoucnu pracovat i na zlepšení svých akademických výsledků. „Chceme se soustředit na posílení excelentního výzkumu univerzity. Vytvořili jsem si proto jeden poměrně zajímavý nástroj. V roce 2018 jsme založili Interní tvůrčí agenturu. Naším cílem je, aby se tak rozvíjela nová výzkumná témata. Umožníme výzkumníkům shromáždit prvotní data, a ta jim pak usnadní podávání žádostí v národních nebo i mezinárodních grantových agenturách,“ vysvětluje smysl nového nástroje prorektor Celer v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz. Pochvaluje si, že se situace na univerzitě se tak začíná zlepšovat. „Letos se jedná o třetí ročník této soutěže a už nyní pozorujeme větší aktivitu při podávání projektů v národních agenturách. Jenom v letošním roce jsme měli možná až trojnásobný nárůst počtu podaných projektů do soutěže GA ČR.“

V novém Strategickém záměru Veterinární univerzity Brno na období let 2021 až 2030 si škola vybrala jedenáct hlavních bodů, na které se chce zaměřit, a osm hlavních strategických cílů, které chce splnit. Mezi ty pak patří například rozvoj relevantních kompetencí pro praxi v 21. století, zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání, nebo zvýšení kvality doktorského studia s důrazem na výzkum. Dalším cílem je posílit strategické řízení a efektivní využívání výzkumných a vývojových kapacit, rozvoj infrastrukturních služeb a strategického řízení univerzity. V následující dekádě chce také škola snížit administrativní zatížení svých pracovníků a intenzivně pracovat na celkové internacionalizaci univerzity. Kromě toho zde plánují zavést kariérní poradenství pro studenty i uchazeče o studium, zaměřit se na lepší integraci studentů do vysokoškolského prostředí, rozvíjet vzdělávání i v rámci univerzity třetího věku, nebo podpořit popularizaci výsledků a tvůrčí činnost.

Podpora kvalitního výzkumu a internacionalizace univerzity

V oblasti výzkumu, vývoje a inovaci si univerzita klade za cíl především dosahovat jedinečných, excelentních výzkumných výsledků. Pro tyto účely proto chce nastavit odpovídající prostředí. V nové strategii si tak vytyčuje deset hlavních cílů, které jí k tomu dopomůžou. Hned prvním z nich je podpora výzkumných priorit univerzity. Ty by měly zdůraznit hlavně orientaci výzkumu na veterinární lékařství, zejména v kontextu preklinického výzkumu a obecně parazitologie a virologie, veterinární hygienu, a dále na oblast ochrany zvířat, bezpečnosti a kvality potravin a posilování globálního zdraví v přírodě i společnosti. V zájmu univerzity ale má být i molekulární biologie a rozvoj nových materiálů a nanotechnologií použitelných ve veterinární medicíně. Druhým cílem je úprava v oblasti přidělování prostředků na výzkum uvnitř univerzity. Finance by měly být přidělovány prostřednictvím Interní tvůrčí agentury a měly by putovat výzkumným týmům s jasně daným výzkumným projektem. Právě s Interní tvůrčí agenturou souvisí další cíl univerzity. V plánu je totiž zaměřit tuto agenturu především na podporu akademických pracovníků a velkých projektů, a Interní grantovou agenturu zase na podporu výzkumu se specifickým zapojením studentům.

Veterinární univerzita chce dále podpořit svá výzkumná centra, tedy Výzkumný veterinární ústav a výzkumné centrum CEITEC Veterinární univerzity Brno. Ty by měly být nově zahrnuty do projektového systému univerzity (zejména právě do výzev Interní tvůrčí agentury). Univerzita chce také najít prostorové řešení pro tato centra.

Pátým cílem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je podpora doktorandů v jejich výzkumném zaměření. Univerzita chce nejen přepracovat výzkumnou část zdejšího doktorského studia, zejména v oblasti podávání projektů výzkumu, uskutečňování výzkumné činnosti a podobě dizertace. Škola chce také mnohem intenzivněji zapojit doktorandy do výzkumu, který se na univerzitě provádí, a podpořit je i ve výjezdech do zahraničí. S tím souvisí i nová opatření, která mají zvýšit motivaci akademických pracovníků, postdoktorandů a doktorandů k intenzivnější výzkumné činnosti. Toho chce škola dosáhnout hlavně individualizací evidence výsledků tvůrčí činnosti na konkrétního pracovníka. Výsledky by se pak měly promítnout do mzdového ohodnocení. Doktorandi by zase mohli být odměňování prostřednictvím specifických stipendií. Těmito opatřeními chce škola podpořit vznik kvalitních uznatelných výstupů tvůrčí činnosti v impaktovaných časopisech.

Dalším cílem směrem ke zvýšení excelence tamějšího výzkumu je podpora mezinárodní spolupráce. Tu plánuje škola posílit zvýšeným důrazem na internacionalizaci, ať už se týká mobility, mezinárodní spolupráce či publikace se zahraničními partnery. Škola má také ambici se zapojit do projektu víceletého rámcového programu Horizon Europe. Veterinární univerzita v Brně tak v této souvislosti plánuje posílit i projektové řízení výzkumu. To znamená intenzivněji podpořit akademické pracovníky prostřednictvím administrativně poradenské činnosti, která se bude zaměřovat právě na pomoc přípravou a podáváním projektů do externích grantových agentur a na následné řešení těchto projektů.

Specifické péče by se mělo dostat i výzkumným a vývojovým činnostem zaměřeným na veterinární a hygienickou praxi. Škola chce podpořit zejména akademické aktivity typu vystoupení na mezinárodních konferenci, publikaci v impaktovaných časopisech, či spolupráci s orgány veřejné správy nebo smluvního výzkumu s firmami a podniky se soukromého sektoru. V tomto smyslu univerzita také plánuje upravit vnitřní předpisy a normy, které regulují vznik a ochranu duševního vlastnictví na univerzitě a jeho transfer do veterinární a hygienické praxe.

Škola v nové strategii ale pamatuje i na podporu slaďování rodinného a pracovního života výzkumných pracovníků. Nabídnout v tomto směru chce větší možnosti využívání flexibilní pracovní doby a přítomnosti na pracovišti či pomoc rodičům umístit děti do jeslí či školek. Podpořit chce i péči o duševní zdraví studujících i pracovníků.

Celý Strategický záměr Veterinární univerzity Brno na období let 2021 až 2030 je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnostiVUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. Technická univerzita v Liberci do budoucna plánuje určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude efektivní investovat. Věnovali jsme se i tomu, co ve svém strategickém záměru nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , Ostravská univerzitaČeské vysoké učení technické v PrazeUniverzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemMasarykovy univerzityVysoké školy chemicko-technologické v Praze a  v neposlední řadě Slezské univerzity v Opavě.