facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI

26. 12. 2017
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI

Od ledna 2018 pokračuje dalšími šesti moduly Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI), který pořádá v Pardubicích společnost alevia. Moduly jsou zaměřeny na spolupráci s aplikační sférou, management výzkumu, vývoje a inovací, mezinárodní spolupráci, hodnocení a dopady VaV, financování výzkumu, vývoje a inovací a popularizaci a medializaci.

alevia 268x268

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Modul 8 (20. – 21. 2. 2018) je zaměřen na management výzkumu, vývoje a inovací (specifikace řízení výzkumné organizace, výzkumné projekty a manažerské minimum). Lektory jsou Jiří Nantl a Martin Duda.

Modul 9 (20. – 21. 3. 2018) se týká mezinárodní spolupráce – a to především mezinárodním organizacím a projektům v oblasti VaV, významu diplomacie a síťování ve vědě a překážkám v mezinárodní spolupráci. Lektory jsou Michaela Vlková a Otakar Fojt.

Modul 10 (17. – 18. 4. 2018) má za cíl seznámit účastníky s hodnocením a dopady VVI. Diskutovat se bude scientometrie, peer review, specifická situace hodnocení v ČR (Metodika 2017+) a dopady výstupů VaV na společnost. Lektory jsou Daniel Münich a Lukáš Kačena.

Modul 11 (22. – 23. 5. 2018) je zaměřen na financování výzkumu, vývoje a inovací. V rámci modulu budou probírány zdroje financování (národní a mezinárodní) a formy financování včetně Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Lektory jsou Michal Pazour a Martin Bunček.

Modul 12 (19. – 20. 6. 2018) se bude věnovat popularizaci a medializaci VVI. Předmětem modulu jsou principy science communication, práce s veřejností a práce se sdělovacími prostředky. Lektory jsou Martin Rychlík a Jan Žižka.

Na jednotlivé moduly se můžete registrovat zde.

Již byly zveřejněny termíny modulů a registrace ročníku 2018/2019, který bude začínat v dubnu v Praze.

 

Zdroj: alevia